Daily Archives: 25 października, 2016

„Patients With Passports: Medical Tourism, Law, and Ethics”

W 2014 r. ukazała się książka pt. „Patients With Passports: Medical Tourism, Law, and Ethics”.

Jej autor – prof. Glenn Cohen, wygłosił na ten temat również wykład na Uniwersytecie Harvarda. Jest on dostępny: tutaj. Polecam każdemu zainteresowanemu problemami prawnych aspektów turystyki medycznej.

Piotr Cybula

Zarządzenie MSiT w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 22 lipca 2016 r.
.w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) zarządza się, co następuje
§  1. Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministerstwem”, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej przy załatwianiu spraw przedstawianych przez te podmioty Ministerstwu, zwanych dalej „podmiotami”.
§  2. Wystąpienia podmiotów kierowane do Ministerstwa mogą mieć w szczególności formę:

1) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej „ustawą”;
2) wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
3) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje ich wdrożenia;
4) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji.
§  3. Dokumentowanie kontaktów pracowników Ministerstwa z podmiotami polega na sporządzeniu notatki, zawierającej w szczególności:

1) datę spotkania;
2) imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu wykonującego działalność lobbingową;
3) informację o przebiegu spotkania;
4) podpis pracownika sporządzającego notatkę.
§  4.

1. Wystąpienia podmiotów są kierowane do Departamentu Prawnego. Departament Prawny kieruje wystąpienie do innej komórki organizacyjnej Ministerstwa, jeżeli jest ona właściwa w sprawie wystąpienia.
§  5.

1. Po wpłynięciu wystąpienia od podmiotu, Departament Prawny w kolejności:

1) rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;
2) sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
3) w przypadku braków formalnych wystąpienia, a w szczególności niewypełnienia koniecznych elementów formularza zgłoszenia, Departament Prawny występuje o uzupełnienie tych braków, wyznaczając termin nie dłuższy niż 7 dni, z uwzględnieniem art. 9 ust. 3 ustawy;
4) dokonuje weryfikacji z punktu widzenia właściwości Ministerstwa w przypadku jej niepotwierdzenia- kieruje sprawę do właściwego organu, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot, od którego wpłynęło wystąpienie;
5) przesyła do Biura Ministra informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi, treści wystąpienia oraz podmiotów, na rzecz których jest ono realizowane – celem umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa.
2. W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru, Departament Prawny niezwłocznie przygotowuje projekt informacji o tym, celem skierowania go do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
§  6.

1. Właściwa komórka organizacyjna udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu.
2. Właściwa komórka organizacyjna może wyznaczyć termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w wystąpieniu podmiotu.
§  7.

1. Departament Prawny prowadzi rejestr spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów.
2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;
2) kolejny numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli jest wpisany do tego rejestru;
3) datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;
4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
5) wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana;
6) opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 2.
3. W aktach rejestrowych gromadzi się dokumenty, o których mowa w art. 15 ustawy.
§  8.

1. Departament Prawny opracowuje raz w roku, do dnia 15 lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec Ministra Sportu i Turystyki w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki, podlega do końca lutego udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.
4. Traci moc zarządzenie Nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt li 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911)

Zarządzenie MSiT w sprawie prowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki
Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się Regulamin przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Za przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialne są osoby uprawnione do korzystania ze służbowych kart płatniczych.
§  3. W sprawach dotyczących przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy ich użyciu w Ministerstwie Sportu i Turystyki obowiązują postanowienia Zarządzenia nr 10 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 kwietnia 2014 r.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki

§  1.

1. Regulamin, określa przyznawanie i korzystanie ze służbowych kart płatniczych, zwanych dalej „kartami”, w następujących jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki:

1) Biurze Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w Warszawie;
2) Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie;
3) Instytucie Sportu w Warszawie;
4) Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie

– zwanych dalej „jednostkami” oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych.

2. Regulamin określa:

1) funkcje, stanowiska i zakres obowiązków służbowych uprawniających do korzystania z karty;
2) tryb i warunki przyznawania karty i ustalania wysokości miesięcznych limitów wydatków;
3) rodzaje towarów i usług, za które może być dokonywana zapłata za pomocą karty;
4) przypadki, kiedy może być dokonana wypłata gotówki za pomocą karty;
5) sposób prowadzenia ewidencji wydanych kart;
6) sposób i terminy rozliczania płatności dokonanych przy wykorzystaniu karty.
3. Uprawnionym do korzystania z karty, zwanym dalej „użytkownikiem karty” mogą być:

1) kierownik jednostki,
2) zastępca kierownika jednostki,
3) pracownicy imiennie wskazani przez kierownika jednostki jeżeli zajmują stanowiska służbowe związane z realizacją zadań, podczas których uzasadnione jest dokonywanie płatności służbową kartą płatniczą.
4. Karta może być przyznana jeżeli zakres obowiązków służbowych pracownika uzasadnia przyznanie karty, w szczególności: w związku z odbywaniem podróży służbowych na terenie kraju i poza jego granicami, organizacją spotkań oraz koniecznością korzystania z usług transportowych;
5. Decyzję o przyznaniu karty podejmuje kierownik jednostki, z zastrzeżeniem ust. 6. Decyzja

o przyznaniu karty pracownikom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, następuje na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. W przypadku, gdy użytkownikiem karty jest kierownik jednostki, składa on pisemne oświadczenie

o użytkowaniu i rozliczaniu karty. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Przyznanie karty następuje na czas oznaczony na podstawie umowy o wydanie i użytkowanie karty, określającej prawa i obowiązki użytkownika karty, zwanej dalej „umową”, zawartej pomiędzy kierownikiem jednostki lub osobą upoważnioną do reprezentowania jednostki a użytkownikiem karty, z zastrzeżeniem ust. 6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
8. Wzór umowy, o którym mowa w ust. 7, może być modyfikowany w niezbędnym zakresie,

w szczególności z uwagi na charakter płatności, do uregulowania których będzie wykorzystywana karta.

9. W przypadku wygaśnięcia przyczyn uzasadniających przyznanie karty, w tym: odwołania z pełnionej funkcji, przeniesienia na stanowisko nieuprawniające do korzystania z karty, wypowiedzenia stosunku pracy, użytkownik karty jest zobowiązany do niezwłocznego zaprzestania użytkowania karty, rozliczenia dokonanych przy jej użyciu operacji finansowych oraz natychmiastowego zwrotu karty za pisemnym pokwitowaniem.
§  2.

1. Umowa określa w szczególności:

1) wskazanie okresu, na jaki jest przyznawana karta;
2) wskazanie miesięcznego limitu wydatków;
3) zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań, udzielonego użytkownikowi karty, w tym rodzajów dozwolonych operacji finansowych;
4) wskazanie trybu postępowania w przypadku naruszenia zasad korzystania z karty;
5) pouczenie o odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie karty, w szczególności za powstałą szkodę z tego tytułu;
6) zobowiązanie użytkownika karty do przestrzegania Regulaminu.
2. Do umowy dołącza się oświadczenie użytkownika o wyrażeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę, należności z tytułu nieprawidłowego wykorzystania karty oraz o zapoznaniu się z regulaminem bankowym i niniejszym regulaminem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
§  3.

1. Miesięczny limit dla poszczególnego użytkownika karty jest określany w umowie, przez kierownika jednostki, po dokonaniu analizy wydatków, które będą dokonywane przy użyciu karty przez jej użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Limit wydatków, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy rezerwacji miejsc hotelowych, zakupu biletów lotniczych i innych usług związanych z podróżami służbowymi oraz usług transportowych.
§  4.

1. Za pomocą karty mogą być dokonywane wyłącznie płatności związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, gdy nie jest możliwe uregulowanie zobowiązania z tytułu operacji gospodarczej

w innej formie. Niedopuszczalne jest wykorzystanie karty w celach prywatnych.

2. Karta może być wykorzystywana wyłącznie przez użytkownika karty.
3. Niedopuszczalna jest wypłata gotówki przy wykorzystaniu karty. W jednostkach wypłata gotówki przy wykorzystaniu karty dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy nie jest możliwa realizacja płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej. Uzasadnienie konieczności wypłaty gotówki winny być przedstawione w formie pisemnej, obowiązek udowodnienia takiej okoliczności spoczywa na użytkowniku. Niewykorzystana kwota wypłaconej gotówki podlega zwrotowi na rachunek bankowy lub do kasy jednostki.
4. Kartą płatniczą mogą być dokonywane płatności za towary i usługi, w szczególności za:

1) usługi hotelowe w kraju i za granicą oraz usługi gastronomiczne;
2) usługi transportowe;
3) płatności za paliwo do samochodów służbowych;
4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych;
5) wydatki na cele reprezentacyjne;
6) opłaty za zakup prasy zagranicznej;
7) wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby jednostki;
8) wydatki związane z wykonywaniem obowiązków służbowych z zakresu współpracy z zagranicą;
9) wydatki związane z zakupem materiałów i usług informatycznych;
10) wydatki na nieprzewidziane zdarzenia losowe.
§  5.

1. Wydatki dokonywane przy wykorzystaniu karty, mogą być realizowane po dokonaniu kontroli wstępnej przez głównego księgowego lub upoważnionego pracownika

– zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych.

2. W przypadku nagłych, uprzednio niezaplanowanych wydatków, kontrola wstępna może zostać dokonana po zrealizowaniu wydatku, na umotywowany wniosek użytkownika karty, po uprzednim zatwierdzeniu wydatku przez kierującego jednostką.
§  6.

1. Wydatki dokonane przy wykorzystaniu karty należy udokumentować fakturą VAT, rachunkiem lub innym równoważnym dowodem księgowym wystawionymi na jednostkę.

Do faktury należy dołączyć potwierdzenie dokonania transakcji (wydruk z terminala) lub wydruk

z internetu potwierdzający dokonanie operacji, a w przypadku usługi gastronomicznej, także specyfikację usługi.

2. Użytkownik karty jest obowiązany opisać każdy dokument potwierdzający operację finansową dokonaną przy wykorzystaniu karty, w sposób umożliwiający ustalenie charakteru, okoliczności i celu dokonania wydatku oraz jego związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
3. Faktury oraz inne dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, należy przekazać do komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę księgową jednostki – niezwłocznie, nie później jednak niż

w terminie 7 dni od dnia dokonania operacji finansowej lub zakończenia podróży służbowej.

4. Wydatki zrealizowane gotówką wypłaconą przy użyciu karty, użytkownik dokumentuje w sposób wskazany w ust. 2 i 3.
§  7.

1. Użytkownik karty, w przypadku naruszenia procedur dokonywania wydatków przy wykorzystaniu karty poprzez dokonanie wydatku o charakterze prywatnym jest obowiązany niezwłocznie dokonać zwrotu wydatkowanej kwoty wraz z opłatami bankowymi związanymi z dokonaną transakcją – na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez komórkę organizacyjną zapewniającą obsługę księgową jednostki.
2. W przypadku niedokonania zwrotu lub dokonania zwrotu w niepełnej wysokości należna kwota zostaje potrącona z wynagrodzenia za pracę użytkownika karty – do wysokości limitu określonego na karcie.
3. W przypadku braku faktury, rachunku lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego dokonanie wydatku przy wykorzystaniu karty lub w przypadku wypłaty gotówki celem dokonania wydatku z przyczyn niezależnych od użytkownika karty jest on zobowiązany, w terminie określonym w § 6 ust. 3,

do złożenia oświadczenia, które posiada wszelkie cechy dokumentu, tj. datę i miejsce dokonania wydatku, kwotę wydatku oraz przedmiot zakupu. Oświadczenie musi zawierać wyjaśnienia uzasadniające dokonanie wydatku w takim trybie. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania zapłaty oraz opis merytoryczny. Tak udokumentowany wydatek akceptuje kierownik jednostki.

4. W przypadku niezłożenia przez użytkownika karty oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 w terminie lub niezaakceptowania wydatku przez kierownika jednostki, dokonany wydatek uznaje się za wydatek o charakterze prywatnym. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  8. Wykorzystanie karty niezgodnie z umową lub regulaminem powoduje odpowiednio odpowiedzialność pracowniczą lub dyscyplinarną użytkownika karty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  9.

1. Ewidencję kart prowadzi komórka organizacyjna zapewniająca obsługę księgową jednostki.
2. Ewidencja kart zawiera w szczególności: imię i nazwisko użytkownika karty, limit karty, okres, na który karta została przyznana, numer karty, sprawozdawczość.
3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, przesyłają kopię prowadzonej ewidencji kart na wniosek dysponenta części budżetowej 25 i 40 – do Departamentu Ekonomiczo-Finansowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Załącznik Nr  1

Wniosek o przyznanie służbowej karty płatniczej

CZĘŚĆ A

1. Imię i nazwisko pracownika
2. Stanowisko lub funkcja
3. Komórka organizacyjna
4. Uzasadnienie przyznania służbowej karty płatniczej
5. Proponowany miesięczny limit wydatków przy użyciu służbowej karty płatniczej wraz z uzasadnieniem
………………………………………………………………………………….

data i podpis kierownika komórki organizacyjnej,

w której zatrudniony jest pracownik

6. Pracownik nie pozostaje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.
………………………………………………………………………………….

data i podpis pracownika komórki

kadrowej jednostki

…………………………………………………..

data i podpis Kierownika jednostki

CZĘŚĆ B

Uzgadniam proponowany limit miesięczny wydatków przy wykorzystaniu służbowej karty płatniczej.
………………………………………………………………………………….

data i podpis głównego księgowego jednostki

Wyrażam zgodę na przyznanie służbowej karty płatniczej.

Określam miesięczny limit wydatków w kwocie …………………………… zł.

……………………………………………………………..

data i podpis Kierownika jednostki

Załącznik Nr  2

Oświadczenie

……………………………..*)

………………………..**)

o użytkowaniu służbowej karty płatniczej

1. W dniu …………….. przyjmuję do użytku służbowego kartę ………… nr ……… wydaną przez

…………………………………………………………………………………….1 na warunkach określonych

w „…………………………………………………………………………………………………………………….”2

2. Zobowiązuję się do użytkowania karty zgodnie z warunkami określonymi

w „…………………………………………………………………………………………………………………….”3

oraz zgodnie z „Regulaminem przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki„.

3. Kartę biorę w użytkowanie na czas oznaczony, liczony od dnia przyjęcia karty do daty ważności karty podanej na jej awersie, nie dłużej jednak niż do czasu odwołania z pełnionej funkcji.

4. Kartę biorę w użytkowanie do regulowania wydatków służbowych w szczególności za:

1) usługi hotelowe w kraju i za granicą oraz usługi gastronomiczne;

2) usługi transportowe;

3) płatności za paliwo do samochodów służbowych;

4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych;

5) wydatki na cele reprezentacyjne;

6) opłaty za zakup prasy zagranicznej;

7) wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych na bieżące potrzeby jednostki;

8) wydatki związane z wykonywaniem obowiązków służbowych z zakresu współpracy z zagranicą;

9) wydatki związane z zakupem materiałów i usług informatycznych;

10) nieprzewidziane zdarzenia losowe.

5. Miesięczny limit operacji karty wynosi …………… PLN.

6. Zobowiązuję się do posługiwania kartą z należytą starannością, w tym ochrony jej przed zgubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą.

7. Oświadczam, iż karta …………………. użytkowana będzie wyłącznie w celach służbowych oraz nie będzie udostępniana osobom trzecim.

8. Zobowiązuję się do dokonania rozliczenia wydatków opłaconych kartą w terminie 7 dni od dnia dokonania operacji finansowej lub od dnia zakończenia podróży służbowej poza granicami kraju, przekładając faktury, rachunki oraz inne równoważne dowody księgowe.

………………………………

podpis

*) nazwa jednostki

**) kierujący jednostką

__________

1) Wpisać pełną nazwę banku, który wydał kartę.

2) Wpisać pełną nazwę regulaminu lub innego aktu/dokumentu wewnętrznego banku stanowiącego podstawę wydania przez bank karty oraz określającego zasady jej użytkowania.

3) j.w.

Załącznik Nr  3

Umowa nr ………… o przyznanie i korzystanie ze służbowej karty płatniczej

zawarta w dniu ………… w Warszawie pomiędzy: ……………………………………………………………

…………………………….. z siedzibą przy ul. …………………………., …………………………. (*miasto),

NIP: ………………………………….., REGON …………………………………… reprezentowanym przez

Panią/Pana ……………………………………………………………………………………………………………….

zwaną/zwanym dalej „Wydającym”

a

Panią/Panem ……………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną/zwanym dalej „Użytkownikiem”, o następującej treści:

§  1.

1. Przedmiotem umowy jest wydanie służbowej karty płatniczej ……….. o numerze …………….., zwaną dalej „kartą”, w celu korzystania z niej przez Użytkownika na warunkach określonych w „……………………………………………………………….” 2 , który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania karty zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie, o którym mowa w ust. 1 oraz „Regulaminie przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki„.
§  2.

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, liczony od daty jej zawarcia do daty ważności karty podanej na jej awersie, nie dłużej jednak niż do czasu odwołania z pełnionej funkcji, czasu wypowiedzenia stosunku pracy lub przeniesienia na stanowisko nie uprawniające do korzystania z karty.
2. W przypadku odwołania z pełnionej funkcji Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty.
§  3. Wydanie karty Użytkownikowi nastąpi z chwilą podpisania niniejszej umowy po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącanie z wynagrodzenia za pracę, należności z tytułu nieprawidłowego wykorzystania służbowej karty płatniczej oraz o zapoznaniu się z „Regulaminem przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki„, a także ustalonym przez bank wydający kartę regulaminem korzystania z kart płatniczych.
§  4. Miesięczny limit operacji przyznany Użytkownikowi wynosi …………….. PLN.
§  5. Użytkownik karty jest zobowiązany do posługiwania się kartą z należytą starannością, w tym ochrony jej przed zgubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą.
§  6.

1. Karta może być użytkowana wyłącznie w celach służbowych przez Użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać karty osobom trzecim.
3. Za skutki związane z nieprawidłowym wykorzystaniem karty, w tym za powstałą szkodę, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
§  7.

1. Karta służy do regulowania wydatków służbowych Użytkownika karty, w szczególności za 3 :

1) ……………………………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Niedopuszczalne jest wykorzystanie karty na cele prywatne.
3. Niedopuszczalna jest wypłata gotówki przy wykorzystaniu karty. Wypłata gotówki możliwa jest tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy nie jest możliwa realizacja płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej 4 .
§  8.

1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania rozliczenia wydatków opłaconych kartą w terminie 7 dni od dnia dokonania operacji finansowej lub od dnia zakończenia podróży służbowej.
2. Użytkownik przedkłada faktury, rachunki oraz inne równoważne dowody księgowe.
§  9.

1. Użytkownik, w przypadku naruszenia procedur dokonywania wydatków przy wykorzystaniu karty poprzez dokonanie wydatku o charakterze prywatnym jest obowiązany niezwłocznie dokonać zwrotu wydatkowanej kwoty wraz z opłatami bankowymi związanymi z dokonaną transakcją na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ……………………… (*nazwa komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę księgową jednostki) 5 .
2. W przypadku niedokonania zwrotu lub dokonania zwrotu w niepełnej wysokości należna kwota zostaje potrącona z wynagrodzenia za pracę Użytkownika karty.
§  10.

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 7 dniowym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Użytkownik karty jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty na każde żądanie …………………………. (*nazwa jednostki).
3. Każdorazowe żądanie ………………………………………. (*nazwa jednostki) zwrotu karty od użytkownika powoduje konieczność rozliczenia operacji bankowych do dnia faktycznego zwrotu karty oraz do rozliczenia wydatków opłaconych kartą wraz z wszelkimi kosztami operacji bankowych.
4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności za operacje dokonane kartą do chwili zwrotu karty do ……………………… (*nazwa komórki organizacyjnej jednostki, do której należy dokonać zwrotu karty).
§  11. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  12. Spory mogące wyniknąć z tytułu wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ……………………………… (*nazwa jednostki).
§  13. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………….. ………………………………………………………..

podpis Użytkownika karty podpis osoby reprezentującej

……………….. (*nazwa jednostki)

Załącznik Nr  4

Oświadczenie

(data i miejsce)

…………………………………………………..

(nazwa komórki organizacyjnej)

Ja, niżej podpisana/podpisany* ………………………………………………., zamieszkała/zamieszkały*

w ………………………………………………………………………………………, legitymująca/legitymujący*

się dowodem osobistym nr ………………………….. oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się

z Regulaminem przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz z ustalonym przez bank regulaminem korzystania z kart płatniczych.

Wyrażam zgodę na potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu wykorzystania służbowej karty płatniczej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy o korzystanie ze służbowej karty płatniczej – do wysokości limitu określonego na karcie.

……………………………………………………

(podpis Użytkownika karty)

___________

* Zaznaczyć właściwe

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1911).
2 Wpisać pełną nazwę regulaminu lub innego aktu/dokumentu wewnętrznego banku stanowiącego podstawę wydania przez bank karty oraz określającego zasady jej użytkowania
3 Zakres wydatków należy uzupełnić zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.
4 Niepotrzebne skreślić (§ 4 ust. 3 Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki).
5 Niepotrzebne skreślić (§ 7 ust. 1 Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki).

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Wojskowym Stowarzyszeniem „Sport – Turystyka – Obronność”

Turystyka to nie tylko Ministerstwo Sportu i Turystyki. Poniżej przykład ciekawego porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej a Wojskowym Stowarzyszeniem „Sportr-Turystyka-Obronność”:
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między MINISTREM OBRONY NARODOWEJ i WOJSKOWYM STOWARZYSZENIEM „SPORT – TURYSTYKA – OBRONNOŚĆ”
zawarte w Warszawie w dniu 16 lutego 2012 r.
Minister Obrony Narodowej oraz Wojskowe Stowarzyszenie „Sport – Turystyka -Obronność” z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050411, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Głównego Stanisława Janowicza i Wiceprezesa do Spraw Organizacyjnych Jerzego Kufla, zawierają porozumienie następującej treści:
§  1. Minister Obrony Narodowej, działając przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne mu podległe, zwane dalej „resortem obrony narodowej”, oraz Wojskowe Stowarzyszenie „Sport – Turystyka – Obronność”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, będą współpracować ze sobą w celu:

1) upowszechniania edukacji obronnej oraz sportów obronnych wśród młodzieży;
2) promocji służby wojskowej, przede wszystkim w Narodowych Siłach Rezerwowych;
3) popularyzowania wiedzy z zakresu współczesnych problemów obronności państwa;
4) rozwijania w środowisku wojskowym i cywilnym kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i szlaków związanych z historią oręża polskiego.
§  2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1) organizowania i realizowania imprez sportu powszechnego i zawodów sportowoobronnych;
2) popularyzacji oraz inspirowania rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa w środowisku wojskowym i cywilnym;
3) kształcenia oraz doskonalenia kadr instruktorskich kultury fizycznej, sportu powszechnego, turystyki i rekreacji w wojsku;
4) organizowania i przeprowadzania konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć promujących służbę wojskową i popularyzujących problematykę obronności państwa;
5) opracowywania i wydawania materiałów upowszechniających wiedzę i umiejętności z zakresu obronności państwa;
6) konsultowania z Ministrem Obrony Narodowej własnych inicjatyw w zakresie promocji obronności.
§  3. Resort obrony narodowej będzie wspierał Stowarzyszenie, w miarę posiadanych możliwości, w realizacji niniejszego porozumienia, między innymi przez:

1) wsparcie merytoryczne i logistyczne przedsięwzięć Stowarzyszenia na podstawie rocznych planów współpracy i umów cywilnoprawnych, które określą warunki udostępniania nieruchomości lub ich części oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
2) konsultowanie ze Stowarzyszeniem projektów aktów prawnych dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia;
3) udostępnianie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i służbę wojskową;
4) popularyzowanie działalności Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami przyjętymi dla organizacji pozarządowych.
§  4.

1. Stowarzyszenie będzie przysyłało do dnia 10 września każdego roku do dowódców jednostek wojskowych wnioski do planów współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na następny rok kalendarzowy.
2. Stowarzyszenie będzie przekazywało do dnia 31 marca każdego roku, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu przeprowadzenia oceny przebiegu i wyników współpracy z resortem obrony narodowej.
§  5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.
§  6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu resortu obrony narodowej.
§  7.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia.
2. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Ministra Obrony Narodowej.
§  8.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Minister Obrony Narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie naruszenia porozumienia przez Stowarzyszenie lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, stanowiącymi załącznik do decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 121).
§  9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  10.

1. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji, o której mowa w § 8 ust. 2.
2. W wypadku utraty mocy lub zmiany decyzji określonej w § 8 ust. 2, w sprawach nie uregulowanych w porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy nowej lub znowelizowanej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
§  11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§  12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.