Zarządzenie MSiT w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 22 lipca 2016 r.
.w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) zarządza się, co następuje
§  1. Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministerstwem”, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej przy załatwianiu spraw przedstawianych przez te podmioty Ministerstwu, zwanych dalej „podmiotami”.
§  2. Wystąpienia podmiotów kierowane do Ministerstwa mogą mieć w szczególności formę:

1) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej „ustawą”;
2) wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
3) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje ich wdrożenia;
4) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji.
§  3. Dokumentowanie kontaktów pracowników Ministerstwa z podmiotami polega na sporządzeniu notatki, zawierającej w szczególności:

1) datę spotkania;
2) imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu wykonującego działalność lobbingową;
3) informację o przebiegu spotkania;
4) podpis pracownika sporządzającego notatkę.
§  4.

1. Wystąpienia podmiotów są kierowane do Departamentu Prawnego. Departament Prawny kieruje wystąpienie do innej komórki organizacyjnej Ministerstwa, jeżeli jest ona właściwa w sprawie wystąpienia.
§  5.

1. Po wpłynięciu wystąpienia od podmiotu, Departament Prawny w kolejności:

1) rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;
2) sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
3) w przypadku braków formalnych wystąpienia, a w szczególności niewypełnienia koniecznych elementów formularza zgłoszenia, Departament Prawny występuje o uzupełnienie tych braków, wyznaczając termin nie dłuższy niż 7 dni, z uwzględnieniem art. 9 ust. 3 ustawy;
4) dokonuje weryfikacji z punktu widzenia właściwości Ministerstwa w przypadku jej niepotwierdzenia- kieruje sprawę do właściwego organu, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot, od którego wpłynęło wystąpienie;
5) przesyła do Biura Ministra informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi, treści wystąpienia oraz podmiotów, na rzecz których jest ono realizowane – celem umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa.
2. W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru, Departament Prawny niezwłocznie przygotowuje projekt informacji o tym, celem skierowania go do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
§  6.

1. Właściwa komórka organizacyjna udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu.
2. Właściwa komórka organizacyjna może wyznaczyć termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w wystąpieniu podmiotu.
§  7.

1. Departament Prawny prowadzi rejestr spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów.
2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;
2) kolejny numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli jest wpisany do tego rejestru;
3) datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;
4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
5) wskazanie podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana;
6) opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 2.
3. W aktach rejestrowych gromadzi się dokumenty, o których mowa w art. 15 ustawy.
§  8.

1. Departament Prawny opracowuje raz w roku, do dnia 15 lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec Ministra Sportu i Turystyki w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki, podlega do końca lutego udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.
4. Traci moc zarządzenie Nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt li 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s