Daily Archives: 20 sierpnia, 2010

Niekonstytucyjne rozporządzenie o opłatach za zaszeregowanie obiektów hotelarskich?

Stosownie do art. 44a ust. 2 ustawy o usługach turystycznych minister właściwy do spraw turystyki określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat związanych z dokonywaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii oraz tryb pobierania tych opłat.  Tymczasem zgodnie z art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji, upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. W przypadku omawianego przepisu brak jest takich wytycznych, co powoduje niekonstytucyjność tego rozporządzenia. Niewątpliwie potrzebna jest w tym zakresie zmiana ustawy.

spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii