Daily Archives: 13 kwietnia, 2011

Klauzule biura podróży Level sp. z o.o. w rejestrze klauzul niedozwolonych

11 kwietnia 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule stosowane przez biuro podróży Level sp. z o.o.:

Numer wpisu: 2249
Data wpisu: 2011-04-11
„Level” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
„Jeżeli cena wzrośnie powyżej 10 %, klient ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów w terminie 3 dni od zawiadomienia”

Numer wpisu: 2250
Data wpisu: 2011-04-11
„Level” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
„W przypadkach rezygnacji z imprezy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Biura Podróży […] Uczestnika obciążają następujące koszty:
– 10 % ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
– 20 % ceny imprezy przy rezygnacji w imprezie w okresie 29-21 dni przed datą rozpoczecia imprezy,
– 50 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
– 90 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.”

Numer wpisu: 2251
Data wpisu: 2011-04-11
„Level” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
„Biuro podróży nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika, jak np. spóźnienie się na zbiórkę, awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, dłuższy niż przeciętny czas idywidualnego przekraczania granic, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub z całości imprezy z przyczyn innych niż określone w pkt II.2. powyższe odnosi się również do przypadku, gdy władze graniczne poszczególnych krajów nie wyrażą zgody na wjazd do danego kraju z powodów sobie wiadomych, na które biuro Podróży nie ma wpływu”

Numer wpisu: 2252
Data wpisu: 2011-04-11
„Level” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
„Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.”