Monthly Archives: Maj 2011

Powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

Jak można przeczytać na stronie internetowej powstałego stowarzyszenia, jego celem jest:

– działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania agentów turystycznych w Polsce

– reprezentowanie i obrona członków Stowarzyszenia przed nieuzasadnionymi działaniami organizatorów turystycznych oraz organów państwa i samorządu terytorialnego

– dostarczanie profesjonalnej, specjalistycznej informacji wspomagającej działanie agentów

– zbiorowe negocjowanie zasad współpracy z organizatorami oraz przestrzegania „dobrych praktyk” współpracy pomiędzy agentami będącymi członkami stowarzyszenia oraz organizatorami

– inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania z polskiego rynku turystycznego ograniczeń i praktyk niezgodnych z interesem wspólnym agentów oraz klientów.

Kwestiami wymagającymi szybkiego rozwiązania i sprawami którymi stowarzyszenie chce się zająć w pierwszej kolejności są (zachowano oryginalną pisownię):

 • Poprawność prawna umów agencyjnych.
  Sprawdzenie pod względem prawnym umów oferowanych nam przez organizatorów turystycznych. Zamierzamy przeanalizować wszystkie formuły prawne zawarte w umowach zarówno pod względem ich zgodności z prawem (cywilnym i handlowym) jak i pod względem zachowania dobrych zasad konkurencji i współpracy.
 • Zasady uczciwej konkurencji i organizatorzy.
  Zajęcie stanowiska w sprawie łamania przez organizatorów zasad uczciwej konkurencji. Ponieważ dostajemy sygnały, iż część z organizatorów, nie dbając o sieć agencyjną przedstawia klientom ofertę pomijając informację o jej dostępności u agentów, pragniemy stworzyć listę zasad dotyczącego akcji marketingowych nie naruszających naszych interesów. Przedstawimy te zasady organizatorom i poprosimy o ich stosowanie.
 • Karta dobrych praktyk dla agentów i certyfikat.
  Zajęcie stanowiska w sprawie stosowania nieuczciwych praktyk przez agentów z naszego grona. Ponieważ w naszym gronie także zdarzają się przypadki naruszenia dobrych praktyk. W związku z tym planujemy po pierwsze stworzyć zestaw „dobrych praktyk” do których przestrzegania zobowiążą się wszyscy członkowie stowarzyszenia, a następnie reagować na wszystkie sygnały ich łamania. Wiązać się to będzie także z przygotowywanym przez nas programem certyfikowania agentów jako członków stowarzyszenia.
 • Zasady informowania o agentach dla organizatorów.
  Zajęcie stanowiska i wypracowanie wspólnej polityki działań sprzedaży grupowej. Ponieważ zamierzamy iść z duchem czasu i wykorzystywać najnowsze trendy i technologie pojawiające na rynku, dlatego pierwszym z tematów jakim chcemy się zająć są proponowane przez niektórych agentów oraz organizatorów zakupy grupowe. Będziemy dążyć do ustalenie jasnych zasad i warunków organizowania takich sprzedaży.

Pomysł powołania stowarzyszenia niewątpliwie ciekawy, choć niektóre propozycje są nieco zaskakujące (np. czy członkowie stowarzyszenia nie mają wiedzy co do zgodności zawieranych przez nich umów z prawem?).

dr Piotr Cybula

Niska wiedza na temat ubezpieczeń turystycznych – wyniki badania konsumenckiego

„- Polacy nie przywiązują zbyt dużej wagi do zakresu posiadanych podczas urlopów ubezpieczeń. Ogólne warunki ubezpieczeń turystycznych czyta dokładnie zaledwie około 30% kupujących polisy. 86% z osób, które słyszały o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego nigdy nie sprawdzało zakresu ubezpieczenia, jakie ta karta daje. Dla nas to sygnał, że o konieczności świadomego ubezpieczania się w turystyce należy mówić jeszcze częściej – powiedział Jan Prądzyński, Prezes PIU w ramach konferencji prasowej poświęconej ubezpieczeniom turystycznym, która odbyła się 26 maja 2011 r. w Warszawie”.

Więcej na temat konferencji i wyników badania konsumenckiego, przeprowadzonego w marcu b.r. na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA przez Instytut Badawczy IMAS na stronie internetowej TU Europa SA.

dr Piotr Cybula

Rusza telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Od dziś rusza tzw. telefon bezpieczeństwa dla turystów. Linia jest obsługiwana w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Operatorzy doradzają turystom, którzy oczekują pomocy ze strony służb publicznych, a w razie potrzeby kontaktują ich bezpośrednio z kompetentnym podmiotem. W celu połączenia się z operatorem wystarczy zadzwonić pod specjalne numery infolinii: 0 800 200 300 (bezpłatna – do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych) i +48 608 599 999 (płatna – obsługuje połączenia z sieci komórkowych).

Akcja „Telefon bezpieczeństwa”, realizowana cyklicznie od 2002 roku, jest odpowiedzią naszego kraju na otwarcie unijnych granic oraz związane z tym m.in. wizyty w Polsce zagranicznych podróżnych w okresie wakacyjnym.

Wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Polskiej Organizacji Turystycznej i Policji stanowi element kształtowania wizerunku Polski jako kraju otwartego i przyjaznego podróżnym, to także dbałość służb publicznych o zagranicznych globtroterów.

Dyżurujące przy infolinii osoby pomagają cudzoziemcom w spokojnym i bezpiecznym wypoczynku w Polsce. Operatorzy doradzają w sytuacjach wymagających szeroko pojętych interwencji służb publicznych lub adekwatnie do potrzeb kontaktują poszkodowanych bezpośrednio z kompetentnym podmiotem.

Telefon bezpieczeństwa niesie pomoc zarówno obcokrajowcom, jak i obywatelom Polski, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej wsparcia ze strony Policji.

Każda dzwoniąca osoba otrzymuje profesjonalną i pełną informację o służbach ratunkowych, numerach telefonów alarmowych oraz porady, jak m.in. zachować się w czasie kolizji lub wypadku drogowego, jak powinna postępować w przypadku, kiedy stanie się ofiarą przestępstwa czy zdarzenia losowego zagrażającego jej, innym osobom lub mieniu.

Infolinia stanowi również wsparcie dla terenowych jednostek Policji w sytuacjach konieczności kontaktu lub udzielenia pomocy osobom, z którymi ze względu na barierę językową dialog jest utrudniony.

W przyszłym roku, z uwagi na wydarzenie sportowe, jakim jest EURO 2012, planowane jest rozszerzenie zakresu działania telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Zadanie to wynika między innymi z harmonogramu przygotowań Policji do zabezpieczenia ME w piłce nożnej UEFA 2012. 

W czasie podobnej akcji w 2010 roku operatorzy infolinii udzielili 213 porad telefonicznych. 59 z nich dotyczyło konsultacji językowych na rzecz jednostek terenowych Policji, a  154 miało związek z konsultacjami językowymi na rzecz interesantów i podmiotów zewnętrznych.

Rozmowy były prowadzone w następujących językach: po polsku (106), angielsku(64), niemiecku (29), rosyjsku (9), francusku (2), włosku (2), niderlandzku (1)

Porady dotyczyły głównie:

 • pomocy w nawiązaniu kontaktów cudzoziemców z jednostkami Policji w sytuacji zagrożeń, 
 • wstępnego tłumaczenia przekazu cudzoziemca, który zgłosił się do jednostki Policji, a ze względu na trudności językowe policjanci nie mogli się z nim porozumieć,
 • udzielania szeroko rozumianej informacji turystycznej.

pb

Źródło: strona internetowa Policji

„Wypoczynek się nie udał, zgłoś reklamację” – artykuł w Rzeczpospolitej

W Rzeczpospolitej z 28 maja 2011 r. ukazał się artykuł pt. Wypoczynek się nie udał, zgłoś reklamację autorstwa Agnieszki Smolarczyk. W artykule odniesiono się do tytułowej problematyki – reklamacji klientów składanych do biur podróży w kontekście odpowiedzialności organizatorów turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

W artykule trochę nieściśle odniesiono się do możliwości odstąpienia od umowy przez klienta w przypadku tzw. świadczeń zastępczych. Wskazano tam, że:

Jeśli po przyjeździe dostrzeżemy tego rodzaju uchybienia, nie czekajmy i od razu poinformujmy o tym pilota lub rezydenta albo osobę, która na miejscu reprezentuje organizatora imprezy turystycznej. Mamy prawo domagać się od nich wykonania usługi zgodnie z umową, a gdy jest to niemożliwe, możemy żądać świadczeń zastępczych (np. dodatkowego wyżywienia bądź bezpłatnych wycieczek fakultatywnych) lub innych form zadośćuczynienia (…).

Turysta ma również prawo od umowy odstąpić. Nie ma bowiem obowiązku zgadzać się na proponowane mu świadczenia zastępcze. W końcu nikt nie może go zmusić, aby spędzał dwa tygodnie urlopu w kiepskim hotelu, jeśli zapłacił za pobyt w obiekcie o dobrym standardzie.

Tymczasem w art. 16a ust. 2 ustawy o usługach turystycznych wskazuje się, że klient w przypadku zaoferowania mu świadczenia zastępczego może odstąpić z uzasadnionych powodów, a więc nie w każdym przypadku zaproponowania przez organizatora turystyki świadczenia zastępczego.

Drugą kwestią wartą uwagi jest wskazówka, że klient biura podróży ma również prawo zawiadomić Polską Izbę Turystyki (gdy organizator jego wyjazdu jest w niej zrzeszony). Czy ktoś z Państwa kiedyś słyszał, że taka interwencja przyczyniła się do rozwiązania sporu między klientem a biurem podróży? Ja nie.

dr Piotr Cybula

Posiedzenie Komisji Kategoryzacyjnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

W dniu 24.05.br. odbyło się posiedzenie Komisji Kategoryzacyjnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

 W spotkaniu uczestniczyli; Janusz Mitutski – partner Horwath HTL, Tomasz Czewinski –  Dyrektor Hotelu Polonia Racibórz, Aleksander Pietyra Prezes IGHP – Dyrektor Hotelu Novotel Warszawa Okęcie oraz  Dyrektor Generalny IGHP – Krzysztof Wojtkiewicz.

Na spotkaniu omówiono przebieg prac związanych z nowelizacją rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie obiektów hotelarskich i innych  obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Dyskutowano temat systemów kategoryzacyjnych i standaryzacyjnych w Europie oraz wybranych sieciach i grupach hotelowych.

Komisja  z niepokojem odniosła się do coraz częstszych przypadków  naruszania prawa i zasad uczciwej konkurencji przez liczne obiekty noclegowe poprzez naruszanie ustawy o usługach turystycznych w odniesieniu  do nieuprawnionego używania nazw Hotel, Pensjonat, Camping, wprowadzając konsumentów w błąd, szkodząc jednocześnie wizerunkowi polskiego przemysłu gościnnego.

 Komisja omówiła plan działań do końca bieżącego roku.

Źródło: strona internetowa IGHP

Prezes ULC wydał wytyczne w sprawie pyłu wulkanicznego

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w związku z erupcją islandzkiego wulkanu Grimsvotn mogącą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych wydał specjalne Wytyczne.

dr Piotr Cybula

„Ubezpieczenia turystyczne” – opracowanie Rzecznika Ubezpieczonych

Na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych zamieszczone zostało opracowanie pt. Ubezpieczenia turystyczne.

„Pomoc w nagłej potrzebie” – artykuł o ubezpieczeniach turystycznych w „Rzeczpospolitej”

W Rzeczpospolitej z 26 maja 2011 r. ukazał się artykuł pt. Pomoc w nagłej potrzebie. Przedstawiona w nim została problematyka ubezpieczeń turystycznych. Zamieszczone zostały też wypowiedzi przedstawicieli firm ubezpieczeniowych.

UOKiK zakwestionował praktykę niepodawania na stronie internetowej informacji identyfikujących przedsiębiorcę

Brak na stronie internetowej m.in. informacji identyfikujących sprzedającego bilety – to praktyka zakwestionowana przez Prezes UOKiK. Opolski przedsiębiorca zmienił swoją praktykę.

Prowadzi on internetową sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, odbywające się w Polsce i zagranicą. Wątpliwości UOKiK wzbudziło niepodanie wymaganych przez prawo informacji na stronie internetowej, tj. imienia, nazwiska, adresu, a także numeru NIP.

Zgodnie z prawem, jeśli przedsiębiorca świadczy usługi drogą elektroniczną musi wyraźnie i jednoznacznie poinformować odwiedzającego stronę internetową o swoich danych. W ten sposób kontrahent może sprawdzić wiarygodność przedsiębiorcy jeszcze przed zawarciem umowy, a także łatwo dowiedzieć się, gdzie złożyć ewentualną reklamację już po zakupie biletów.

Prezes UOKiK uznała, że opolski przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca zaprzestał stosowania kwestionowanych praktyk i uzupełnił brakujące dane na witrynie internetowej. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: strona internetowa UOKiK

Decyzja Prezesa UOKiK dostępna jest tutaj.

Jak liczyć opłatę klimatyczną (wyrok WSA w Bydgoszczy)?

W wyroku z 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Bd 76/11), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zajął następujące stanowisko co do sposobu obliczania opłaty uzdrowiskowej:

Opłata uzdrowiskowa, o której mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jako opłata o charakterze ekwiwalentnym winna być pobierana za każdy pełny dzień pobytu osoby fizycznej w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska. Przy czym pod pojęciem dnia pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy.

Wyrok wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie internetowej NSA.

dr Piotr Cybula