Daily Archives: 14 Maj, 2011

Klauzule biura podróży Odys (Koszalin) w rejestrze klauzul niedozwolonych

13 maja 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule:

Numer wpisu: 2302
Bożena Dys – Biuro Turystyczne Odys Bożena Dys z/s w Koszalinie
„Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzysta w trakcie trwania imprezy, z przyczyn leżących po jego stronie”

Numer wpisu: 2301
Bożena Dys – Biuro Turystyczne Odys Bożena Dys z/s w Koszalinie
„Biuro ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych takich jak: brak wymaganego minimum uczestników, siły wyższe (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji”