Daily Archives: 22 Maj, 2011

Jak liczyć opłatę klimatyczną (wyrok WSA w Bydgoszczy)?

W wyroku z 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Bd 76/11), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zajął następujące stanowisko co do sposobu obliczania opłaty uzdrowiskowej:

Opłata uzdrowiskowa, o której mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jako opłata o charakterze ekwiwalentnym winna być pobierana za każdy pełny dzień pobytu osoby fizycznej w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska. Przy czym pod pojęciem dnia pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy.

Wyrok wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie internetowej NSA.

dr Piotr Cybula