Monthly Archives: Czerwiec 2011

„Co turystyce da Prezydencja?” – artykuł S. Piśko w „Wiadomościach Turystycznych”

W „Wiadomościach Turystycznych” ukazał się artykuł pt. „Co turystyce dla Prezydencja?” autorstwa S. Piśko. Poruszone w nim zostały przepisy unijne dotyczące podatków oraz dyrektywy 90/314.

W artykule zamieszczona została wypowiedź min. Katarzyny Sobierajskiej:

– Sprawa nowelizacji dyrektywy 314 już się toczy w Komisji Europejskiej, a niezależnie w Polsce. U nas prowadzi ją UOKiK – jestem z tym urzędem w stałym kontakcie roboczym. Miałam nadzieję, że zdążymy z ukończeniem projektu nowelizacji dyrektywy 314 za naszej prezydencji. Co się uda, a z czym nie zdążymy, pokaże najbliższe pół roku. Warto jednak się postarać, by polska prezydencja, także w turystyce, przeszła do historii jako okres produktywny, a nie czas stracony.

PC

„Biura podróży zaczynają uczyć się na błędach” – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W „Rzeczpospolitej” z 24 czerwca 2011 r. ukazał się artykuł pt. Biura podróży zaczynają uczyć się na błędach.

Tytuł dość znamienny zważywszy na kilkunastoletni okres obowiązywania ustawy o usługach turystycznych i prawie dziesięcioletni przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.

 

 

Plany UOKiK dotyczące zmiany dyrektywy 90/314 (w związku z prezydencją Polski w UE)

Dyrektywa ta należy do pakietu dyrektyw konsumenckich, które powinny zostać poddane rewizji do roku 2013. Prace nad rewizją znajdują się na etapie wstępnym (w 2009 r. zostały przedstawione pierwsze prezentacje KE odnośnie ewentualnego zakresu przeglądu). Polska planuje rozpoczęcie prac nad rewizją tekstu dyrektywy, jednak jest to uzależnione od daty przedstawienia stosownego projektu przez KE.

Od czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży (PTD) w 1990 r., sektor turystyczny  znacznie się zmienił. Z uwagi na rozwój społeczeństwa informacyjnego tradycyjne imprezy turystyczne stanowiące pakiet usług nabywanych w siedzibie organizatora na podstawie jednej umowy, są wypierane na rzecz tzw. pakietów dynamicznych. Są to produkty składające się z co najmniej dwóch odrębnych usług, które mają istotny wpływ na ogólną cenę imprezy (np. lot, zakwaterowanie, wynajem samochodu), sprzedawcy tych usług są ze sobą komercyjnie powiązani (np. na stronie internetowej przedsiębiorcy znajdują się odesłania do usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę), a usługi te są nabywane w tym samym czasie.

Ta zmiana w strukturze rynku doprowadziła do sytuacji,  w której znaczna liczba usług nie jest usankcjonowana przez prawo, a obecnie obowiązujące regulacje w znacznej części nie odpowiadają oczekiwaniom i strukturze rynku. Potrzebę rewizji dyrektywy Package Travel uwidoczniły również wydarzenia w ostatnim okresie, np. wybuch wulkanu w Islandii, czy zamieszki w Afryce Północnej, które pokazały, że obecne przepisy dotyczące uprawnień konsumentów w sektorze turystycznym są albo niewystarczające, albo nie regulują w ogóle rozwiązań, które mają być wykorzystywane w tego typu sytuacjach.

Dlatego też, wśród głównych motywów nowelizacji dyrektywy należy wymienić: konieczność modernizacji przepisów dyrektywy i usunięcia powstałych luk prawnych, usunięcie niespójności oraz uproszczenie obowiązujących regulacji, jak też usuwanie istniejących barier w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, poprzez dążenie do ujednolicania rozwiązań w Państwach Członkowskich.

Sektor turystyczny jest ważny zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i przedsiębiorców. Usługi turystyczne ze względu na swój transgraniczny charakter zaliczane są do typowych stymulatorów rynku wewnętrznego, umożliwiając otwarcie rynków dla zagranicznych przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną, a konsumentom zapewniając szerszą ofertę i jednolitą w całej Unii Europejskiej ochronę. Dlatego też istotne jest wyeliminowanie istniejących niespójności prawnych oraz uproszczenie obowiązujących regulacji, jak też usuwanie istniejących barier poprzez dążenie do ujednolicania rozwiązań w Państwach Członkowskich.

Jeżeli Komisji nie uda się przedstawić wniosku podczas naszej prezydencji, wyrażamy nadzieję, iż rozpoczęcie prac nad nim będzie stanowiło priorytet państw TRIO – Danii i Cypru.

Źródło: informacja ze strony internetowej UOKiK

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk Signal Iduna

Jak pisałem we wcześniejszym wpisie, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa UOKiK w związku z działaniami Signal Iduna. Firma ta na początku bieżącego roku poinformowała na swojej stronie internetowej, że:

w związku z zaistniałą sytuacją w Egipcie oraz po wydaniu oficjalnego komunikatu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zawierającego stanowczą rekomendację o wstrzymaniu się z podróżami w rejon konfliktu, Zarząd Signal Iduna Polska TU S.A. podjął decyzję o zawieszeniu ochrony ubezpieczeniowej dla osób i grup zorganizowanych, które wyjadą do tego kraju po 30 stycznia 2011 r.

Niedawno z UOKiK otrzymałem następującą informację w związku z tą sprawą:

(…) w wyniku analizy informacji przekazanych przez RPO 6 kwietnia zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, którego uczestnikiem jest spółka Signal Iduna.
Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej. Prowadzi się je „w sprawie”, co oznacza, że nie jest ono skierowane przeciwko konkretnym przedsiębiorcom, a jedynie ma na celu zbadanie mechanizmów działających na określonym rynku. Zgodnie z prawem postępowanie wyjaśniające powinno trwać nie dłużej niż 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 60 dni od jego wszczęcia.
Podane terminy mają jednakże charakter instrukcyjny, tj. nie są wiążące dla Urzędu. W uzasadnionych przypadkach (np. koniecznością oczekiwania na udzielenie informacji przez przedsiębiorców) czas trwania postępowania może ulec wydłużeniu.
dr Piotr Cybula

Nowy artykuł prof. M. Nesterowicza o odpowiedzialności biura podróży za „zmarnowany urlop”

W czasopiśmie „Przegląd Sądowy” (2011, nr 5) ukazał się artykuł prof. Mirosława Nesterowicza pt. Odpowiedzialność cywilna biura podróży za „zmarnowany urlop” w prawie polskim i porównawczym (na tle uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2010 r.). 

Autor podsumowuje swoje rozważania w następujący sposób:

Mam nadzieję, że po rozstrzygnięciu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner i wydaniu przez Sąd Najwyższy uchwały z 19 listopada 2010 r. żaden polski sędzia już nie uzna, że w prawie polskim nie ma podstaw do zadośćuczynienia pieniężnego za zmarnowany urlop ex contractu.

dr Piotr Cybula

Klauzule Biura Podróży „Glob” (Opole) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule stosowane przez Biuro Podróży „Glob” z Opola:

Numer wpisu: 2325
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, opłacając odszkodowania w miejscu ich powstania”
Numer wpisu: 2324
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„W przypadku kiedy Uczestnik zrezygnuje z imprezy w trakce jej trwania z przyczyn niezależnych od Biura, Biuro zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę”
Numer wpisu: 2323
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„Glob zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku udokumentowanego wzrostu kursów walut, kosztów transportu, wzrostu ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak np. lotniskowe, załadunkowe albo przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”

Bezpieczne wakacje – jak uniknąć zagrożeń? Konferencja prasowa NIZP-PZH

Bezpieczne wakacje – jak uniknąć zagrożeń? Zatrucia, zakażenia i zarażenia pokarmowe, kąpieliska, stawonogi – konferencja prasowa

16.06.2011 (czwartek), NIZP-PZH, godz. 10.00, sala 307, III Pietro, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.

Wakacje są okresem wyczekiwanego przez każdego relaksu i wypoczynku. Jednak każdy wyjazd zarówno krajowy jak i zagraniczny łączy się z zagrożeniami zdrowotnymi. Natomiast gwarancją udanego urlopu jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i najbliższych. Ostatnie wydarzenia związane z epidemią Escherichia coli pokazują jak niebezpieczne i nieoczekiwane zagrożenia na nas czyhają nawet w krajach wysokorozwiniętych.

Aby zminimalizować ryzyko najpopularniejszych niebezpieczeństw, eksperci z NIZP-PZH udzielą fachowych porad w zakresie:

 • Zatruć, zakażeń i zarażeń pokarmowych – dr Jolanta Szych – Kierownik Pracowni Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Przewodu Pokarmowego i dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. NZIP-PZH – Kierownik Zakładu Parazytologii Lekarskiej,
 • Bezpiecznych kąpielisk – dr Bożena Krogulska – Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej i mgr Jakub Bratkowski – Asystent w Zakładzie Higieny Komunalnej,
 • Ochrony przed uciążliwymi stawonogami – dr Aleksandra Gliniewicz – Kierownik Samodzielnej Pracowni Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników.

Kontakt z organizatorem:

Joanna Smolińska, Kierownik ds. Komunikacji Społecznej i Marketingu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH)

Chocimska 24/ 00-791 Warszawa

tel:+48 22 542 12 88 / +48 696 498 578

jsmolinska@pzh.gov.pl/ www.pzh.gov.pl

Raport na temat bezpieczeństwa transportu kolejowego w Unii Europejskiej

Europejska Agencja Kolejowa opublikowała na swojej stronie internetowej dokument zatytułowany „Wyniki w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Unii Europejskiej(Railway Safety Performance in the European Union 2011).

Jest to już czwarty raport tego typu opublikowany przez Agencję. Szczególną uwagę zwrócono w nim na fakt, iż rok 2009 był jednym z najbezpieczniejszych okresów od roku 2006, zarówno pod względem bezpieczeństwa pasażerów jak i personelu kolejowego.

Raport prezentuje również dane zbiorcze i porównawcze dotyczące bezpieczeństwa transportu kolejowego na obszarze Unii Europejskiej oraz propozycje Europejskiej Agencji Kolejowej ukierunkowane na osiągnięcie wspólnego podejścia do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa kolei europejskich.

Treść Raportu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: komunikat UTK

Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Akcja informacyjna 27. instytucji, urzędów i organizacji (komunikat UOKiK)

Transport, nocleg, wizy, waluty, ubezpieczenie – to tylko część spraw, od których zależy powodzenie naszych wakacyjnych planów. O czym warto pamiętać przygotowując się do urlopu, jakie mamy prawa i gdzie uzyskać pomoc w razie trudności, przypomina dzisiaj kilkanaście instytucji biorących udział we wspólnej akcji

Wycieczki turystyczne

Już po raz drugi rusza akcja przypominająca Przed wakacjami – co warto wiedzieć?  W tym roku aż 27 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informuje o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych do zapamiętania przed długim urlopem wypoczynkowym. Bez względu gdzie i jak spędzasz urlop – powinieneś znać swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji na stronach internetowych wszystkich uczestników projektu znajdziesz potrzebne informacje, o których nie można zapomnieć przed wakacjami. Jeśli planujesz urlop zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych, a na nich dowiesz się przede wszystkim:

  • Jak sprawnie dotrzeć do celu i nie utknąć w korkach – www.gddkia.gov.pl
  • Zasadach naliczania opłat za korzystanie z telefonów za granicą – www.uke.gov.pl
  • O czym należy pamiętać odwiedzając Parki Narodowewww.mos.gov.pl
  • Gdzie musimy opłacić podatki pracując w wakacje za granicą – www.mf.gov.pl
  • O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnegowww.nfz.gov.pl
  • O prawach osób niepełnosprawnych podczas podróży koleją – www.utk.gov.pl

Wycieczki turystyczne

W tym roku o czym warto wiedzieć przed wakacjami, wspólnie przypominają: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Transportu Kolejowego oraz piętnaście Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin.

Źródło: komunikat UOKiK [12.06.2011 r.]

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez biuro podróży Nowa Itaka (kara w wysokości 2 747 931 zł)

Wyłączanie odpowiedzialności za kilkunastogodzinne opóźnienia wylotów i brak zwrotów pieniędzy za niewykorzystany program — to niektóre z zakwestionowanych przez Prezes UOKiK postanowień stosowanych przez spółkę Nowa Itaka. Urząd nakazał zaniechanie stosowania zakwestionowanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 2,7 mln zł 

[Warszawa, 13 czerwca 2011 r.] Opolska spółka Nowa Itaka organizuje imprezy turystyczne za pośrednictwem oddziałów na terenie całego kraju pod marką Itaka. W wyniku przeprowadzonej przez Urząd kontroli stwierdzono, że organizator nie podawał rzetelnych i pełnych informacji, m.in. na temat zgłaszania nieprawidłowości podczas trwania imprezy turystycznej. Ponadto w stosowanych wzorcach umownych znalazło się m.in. sześć postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych.

Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziło m.in. postanowienie zgodnie, z którym konsument nie miał prawa domagać się rekompensaty za opóźnienia rozpoczęcia imprezy turystycznej, które były krótsze niż 12 godzin. Tymczasem zgodnie z prawem każde opóźnienie wiąże się z wykonaniem umowy w sposób nienależyty, co dla klienta może oznaczać prawo do ubiegania się o stosowną rekompensatę. Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i nie może jej wyłączyć na podstawie postanowień w niej zawartych. Wyjątek stanowią sytuacje spowodowane: działaniem lub zaniechaniem samego klienta, niemożliwym do przewidzenia działaniem osoby trzeciej albo siłą wyższą. Wielkość rekompensaty za opóźnienia związane z rozpoczęciem imprezy turystycznej jest każdorazowo określana przez strony umowy.

Wśród stosowanych przez opolską spółkę praktyk, które zakwestionowała Prezes Urzędu znalazło się także zastrzeganie, że biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych przez klienta elementów programu imprezy np. wycieczek. Oznaczało to, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zrealizował części umowy, oszczędzając w ten sposób wpłaconą przez klienta kwotę, ten ostatni nie miał możliwości dochodzenia zwrotu należnych mu pieniędzy za niezrealizowaną część usługi. Cena imprezy turystycznej jest wynikiem zsumowania opłat za poszczególne świadczenia realizowane na rzecz klienta. Zgodnie z prawem, gdy jedno lub kilka z tych świadczeń nie zostaną zrealizowane lub zostaną zrealizowane tylko częściowo, konsument może domagać się rekompensaty od organizatora imprezy turystycznej.

Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w łącznej wysokości 2 747 931 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: komunikat prasowy UOKiK

Decyzja dostępna jest tutaj.