Monthly Archives: Czerwiec 2011

„Co turystyce da Prezydencja?” – artykuł S. Piśko w „Wiadomościach Turystycznych”

W „Wiadomościach Turystycznych” ukazał się artykuł pt. „Co turystyce dla Prezydencja?” autorstwa S. Piśko. Poruszone w nim zostały przepisy unijne dotyczące podatków oraz dyrektywy 90/314.

W artykule zamieszczona została wypowiedź min. Katarzyny Sobierajskiej:

– Sprawa nowelizacji dyrektywy 314 już się toczy w Komisji Europejskiej, a niezależnie w Polsce. U nas prowadzi ją UOKiK – jestem z tym urzędem w stałym kontakcie roboczym. Miałam nadzieję, że zdążymy z ukończeniem projektu nowelizacji dyrektywy 314 za naszej prezydencji. Co się uda, a z czym nie zdążymy, pokaże najbliższe pół roku. Warto jednak się postarać, by polska prezydencja, także w turystyce, przeszła do historii jako okres produktywny, a nie czas stracony.

PC

„Biura podróży zaczynają uczyć się na błędach” – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W „Rzeczpospolitej” z 24 czerwca 2011 r. ukazał się artykuł pt. Biura podróży zaczynają uczyć się na błędach.

Tytuł dość znamienny zważywszy na kilkunastoletni okres obowiązywania ustawy o usługach turystycznych i prawie dziesięcioletni przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.

 

 

Plany UOKiK dotyczące zmiany dyrektywy 90/314 (w związku z prezydencją Polski w UE)

Dyrektywa ta należy do pakietu dyrektyw konsumenckich, które powinny zostać poddane rewizji do roku 2013. Prace nad rewizją znajdują się na etapie wstępnym (w 2009 r. zostały przedstawione pierwsze prezentacje KE odnośnie ewentualnego zakresu przeglądu). Polska planuje rozpoczęcie prac nad rewizją tekstu dyrektywy, jednak jest to uzależnione od daty przedstawienia stosownego projektu przez KE.

Od czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży (PTD) w 1990 r., sektor turystyczny  znacznie się zmienił. Z uwagi na rozwój społeczeństwa informacyjnego tradycyjne imprezy turystyczne stanowiące pakiet usług nabywanych w siedzibie organizatora na podstawie jednej umowy, są wypierane na rzecz tzw. pakietów dynamicznych. Są to produkty składające się z co najmniej dwóch odrębnych usług, które mają istotny wpływ na ogólną cenę imprezy (np. lot, zakwaterowanie, wynajem samochodu), sprzedawcy tych usług są ze sobą komercyjnie powiązani (np. na stronie internetowej przedsiębiorcy znajdują się odesłania do usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę), a usługi te są nabywane w tym samym czasie.

Ta zmiana w strukturze rynku doprowadziła do sytuacji,  w której znaczna liczba usług nie jest usankcjonowana przez prawo, a obecnie obowiązujące regulacje w znacznej części nie odpowiadają oczekiwaniom i strukturze rynku. Potrzebę rewizji dyrektywy Package Travel uwidoczniły również wydarzenia w ostatnim okresie, np. wybuch wulkanu w Islandii, czy zamieszki w Afryce Północnej, które pokazały, że obecne przepisy dotyczące uprawnień konsumentów w sektorze turystycznym są albo niewystarczające, albo nie regulują w ogóle rozwiązań, które mają być wykorzystywane w tego typu sytuacjach.

Dlatego też, wśród głównych motywów nowelizacji dyrektywy należy wymienić: konieczność modernizacji przepisów dyrektywy i usunięcia powstałych luk prawnych, usunięcie niespójności oraz uproszczenie obowiązujących regulacji, jak też usuwanie istniejących barier w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, poprzez dążenie do ujednolicania rozwiązań w Państwach Członkowskich.

Sektor turystyczny jest ważny zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i przedsiębiorców. Usługi turystyczne ze względu na swój transgraniczny charakter zaliczane są do typowych stymulatorów rynku wewnętrznego, umożliwiając otwarcie rynków dla zagranicznych przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną, a konsumentom zapewniając szerszą ofertę i jednolitą w całej Unii Europejskiej ochronę. Dlatego też istotne jest wyeliminowanie istniejących niespójności prawnych oraz uproszczenie obowiązujących regulacji, jak też usuwanie istniejących barier poprzez dążenie do ujednolicania rozwiązań w Państwach Członkowskich.

Jeżeli Komisji nie uda się przedstawić wniosku podczas naszej prezydencji, wyrażamy nadzieję, iż rozpoczęcie prac nad nim będzie stanowiło priorytet państw TRIO – Danii i Cypru.

Źródło: informacja ze strony internetowej UOKiK

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie praktyk Signal Iduna

Jak pisałem we wcześniejszym wpisie, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa UOKiK w związku z działaniami Signal Iduna. Firma ta na początku bieżącego roku poinformowała na swojej stronie internetowej, że:

w związku z zaistniałą sytuacją w Egipcie oraz po wydaniu oficjalnego komunikatu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zawierającego stanowczą rekomendację o wstrzymaniu się z podróżami w rejon konfliktu, Zarząd Signal Iduna Polska TU S.A. podjął decyzję o zawieszeniu ochrony ubezpieczeniowej dla osób i grup zorganizowanych, które wyjadą do tego kraju po 30 stycznia 2011 r.

Niedawno z UOKiK otrzymałem następującą informację w związku z tą sprawą:

(…) w wyniku analizy informacji przekazanych przez RPO 6 kwietnia zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, którego uczestnikiem jest spółka Signal Iduna.
Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej. Prowadzi się je „w sprawie”, co oznacza, że nie jest ono skierowane przeciwko konkretnym przedsiębiorcom, a jedynie ma na celu zbadanie mechanizmów działających na określonym rynku. Zgodnie z prawem postępowanie wyjaśniające powinno trwać nie dłużej niż 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 60 dni od jego wszczęcia.
Podane terminy mają jednakże charakter instrukcyjny, tj. nie są wiążące dla Urzędu. W uzasadnionych przypadkach (np. koniecznością oczekiwania na udzielenie informacji przez przedsiębiorców) czas trwania postępowania może ulec wydłużeniu.
dr Piotr Cybula

Nowy artykuł prof. M. Nesterowicza o odpowiedzialności biura podróży za „zmarnowany urlop”

W czasopiśmie „Przegląd Sądowy” (2011, nr 5) ukazał się artykuł prof. Mirosława Nesterowicza pt. Odpowiedzialność cywilna biura podróży za „zmarnowany urlop” w prawie polskim i porównawczym (na tle uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2010 r.). 

Autor podsumowuje swoje rozważania w następujący sposób:

Mam nadzieję, że po rozstrzygnięciu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner i wydaniu przez Sąd Najwyższy uchwały z 19 listopada 2010 r. żaden polski sędzia już nie uzna, że w prawie polskim nie ma podstaw do zadośćuczynienia pieniężnego za zmarnowany urlop ex contractu.

dr Piotr Cybula

Klauzule Biura Podróży „Glob” (Opole) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule stosowane przez Biuro Podróży „Glob” z Opola:

Numer wpisu: 2325
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, opłacając odszkodowania w miejscu ich powstania”
Numer wpisu: 2324
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„W przypadku kiedy Uczestnik zrezygnuje z imprezy w trakce jej trwania z przyczyn niezależnych od Biura, Biuro zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę”
Numer wpisu: 2323
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„Glob zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku udokumentowanego wzrostu kursów walut, kosztów transportu, wzrostu ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak np. lotniskowe, załadunkowe albo przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”

Bezpieczne wakacje – jak uniknąć zagrożeń? Konferencja prasowa NIZP-PZH

Bezpieczne wakacje – jak uniknąć zagrożeń? Zatrucia, zakażenia i zarażenia pokarmowe, kąpieliska, stawonogi – konferencja prasowa

16.06.2011 (czwartek), NIZP-PZH, godz. 10.00, sala 307, III Pietro, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.

Wakacje są okresem wyczekiwanego przez każdego relaksu i wypoczynku. Jednak każdy wyjazd zarówno krajowy jak i zagraniczny łączy się z zagrożeniami zdrowotnymi. Natomiast gwarancją udanego urlopu jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i najbliższych. Ostatnie wydarzenia związane z epidemią Escherichia coli pokazują jak niebezpieczne i nieoczekiwane zagrożenia na nas czyhają nawet w krajach wysokorozwiniętych.

Aby zminimalizować ryzyko najpopularniejszych niebezpieczeństw, eksperci z NIZP-PZH udzielą fachowych porad w zakresie:

  • Zatruć, zakażeń i zarażeń pokarmowych – dr Jolanta Szych – Kierownik Pracowni Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Przewodu Pokarmowego i dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. NZIP-PZH – Kierownik Zakładu Parazytologii Lekarskiej,
  • Bezpiecznych kąpielisk – dr Bożena Krogulska – Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej i mgr Jakub Bratkowski – Asystent w Zakładzie Higieny Komunalnej,
  • Ochrony przed uciążliwymi stawonogami – dr Aleksandra Gliniewicz – Kierownik Samodzielnej Pracowni Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników.

Kontakt z organizatorem:

Joanna Smolińska, Kierownik ds. Komunikacji Społecznej i Marketingu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH)

Chocimska 24/ 00-791 Warszawa

tel:+48 22 542 12 88 / +48 696 498 578

jsmolinska@pzh.gov.pl/ www.pzh.gov.pl