Monthly Archives: Lipiec 2011

„Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim” – zapowiedź monografii prof. W. Radeckiego

Wydawnictwo Wolters Kluwer zapowiedziało opublikowanie w sierpniu 2011 r. monografii pt. Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim. Jej autorem jest prof. Wojciech Radecki.

Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa.

P.C.

Klauzule biura podróży ARCUS w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 lipca 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule stosowane przez biuro podróży ARCUS:

Numer wpisu: 2446Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski – Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

„Spory wynikające z niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeśli taka forma okaże się niemożliwa rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla pozywającego.”

Numer wpisu: 2445Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski – Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

„Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem wyjazdu należy składać niezwłocznie do pilota, który jest zobowiązany do usunięcia uchybień na miejscu. Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku należy sporządzić protokół, który musi być potwierdzony przez pilota. Jest to warunek rozpatrzenia reklamacji.”

Numer wpisu: 2444Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski – Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

„W każdej chwili Uczestnk może zrezygnować z udziału w wyjeździe, o tym fakcie jednak musi niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować B.P.T. ARCUS. Ze względu na poniesione koszty B.P.T. ARCUS zmuszone jest do pobrania rekompensaty finansowej i tak w wypadku rezygnacji:

– do 30 dni B.P.T. ARCUS zwraca kwotę nam wpłaconą pomniejszoną o zaliczkę,

– między 30 a 21 dniem przed terminem wyjazdu B.P.T. ARCUS potrąca 50% ceny imprezy,

– między 20 a 14 dniem przed terminem wyjazdu B.P.T. ARCUS potrąca 80% ceny imprezy,

– poniżej 14 dnia nie zapewniamy zwrotu wpłaconej nam sumy.”

Klauzula biura podróży Idenbus w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 lipca 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następującą klauzulę:

Numer wpisu: 2452
Stanisław Idzikowski – Biuro Podróży Idenbus z siedzibą we Wrocławiu
„Niewykorzystanie w trakcie imprezy przez Klienta wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności”

Odwołane loty najczęstszą przyczyną skarg pasażerów

Ponad 900 spraw wpłynęło do Komisji Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszym półroczu tego roku.

Komisja Ochrony Praw Pasażerów, na mocy postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE, zajmuje się rozpatrywaniem skarg pasażerów w trzech przypadkach:

  • odwołania lotów;
  • opóźnienia lotów;
  • odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Pracownicy Komisji udzielają także wyjaśnień i porad w sprawach związanych z lotami.

W pierwszym półroczu tego roku pasażerowie najczęściej skarżyli się na odwołania oraz opóźnienia lotów.

kopp_0611.jpg

Komisja Ochrony Praw Pasażerów obserwuje, że świadomość pasażerów co do praw jakie im przysługują stale rośnie. Zwiększa dyscyplina także przewoźników w rozpatrywaniu reklamacji klientów.

Należy zaznaczyć, że Komisja Ochrony Praw Pasażerów rozpatruje skargi dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika lotniczego. Do przesyłanej do Komisji skargi należy dołączyć:

  • kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika,
  • kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację,
  • kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.

Postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa ULC decyzji administracyjnej, w której określa się zakres naruszenia i termin jego usunięcia.

Trwający okres wakacyjny jest dobrą okazją, aby przypomnieć pasażerom przysługujące im prawa:

  • W przypadku, gdy lot został opóźniony – przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych, przesłania 2 wiadomości fax-em lub e-mailem. W przypadku, gdy wylot nastąpi następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu (wraz z dojazdem do hotelu oraz transportem powrotnym na lotnisko). Gdy opóźnienie wynosi powyżej 5 godzin i pasażer zrezygnuje z przelotu, przewoźnik ma obowiązek zwrócić należność za zakupiony bilet. Pasażerowi przysługuje odszkodowanie pieniężne (od 250 do 600 EUR – w zależności od długości trasy) jeżeli w wyniku tego opóźnienia pasażer przybędzie do miejsca docelowego podróży co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, jeżeli lot został opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne).
  • W przypadku, gdy samolot zostanie odwołany – pasażer ma prawo do zwrotu (w terminie 7 dni) pełnego kosztu biletu lub zmiany planu podróży. Jeżeli pasażer nie został na czas (do 14 dni przed wylotem) poinformowany o odwołaniu lotu lub  został powiadomiony w okresie krótszym i przewoźnik jednocześnie nie zaproponował mu przelotu alternatywnego w czasie określonym przez właściwe przepisy, przysługuje mu odszkodowanie pieniężne (od 250 do 600 EUR – w zależności od długości trasy). Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, jeżeli lot odwołano z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne).
  • W przypadku, gdy linia lotnicza odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu – przysługuje mu odszkodowanie (od 250 do 600 EUR – w zależności od długości trasy) oraz zwrot (w terminie 7 dni) pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży. Przewoźnik ma także obowiązek zaopiekować się pasażerem, czyli zapewnić mu posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych, przesłania 2 wiadomości fax-em lub e-mailem. W przypadku, gdy wylot nastąpi następnego dnia – przewoźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu (wraz z dojazdem do hotelu oraz transportem powrotnym na lotnisko).

Źródło: informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Nowy numer czasopisma ReiseRecht aktuell (3/2011)

ReiseRecht aktuell (3/2011):

Editorial
Nicht nur Fluggastrechte – die europäischen Passagierrechte sind vollständig
Prof. Dr. Klaus Tonner, Rostock

Aufsätze
Die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. zum Reisevertragsrecht
Dagmar Hirtz-Weiser, Frankfurt a.M.

Entscheidungen

Reisevertrag
Fremdleistung / Zusatzleistung / Ausflug / Verkehrsunfall / Schadensersatz
OLG Köln, Beschl. v. 7.7.2010 – 16 U 3/10

Bauarbeiten in der Hotelanlage / Sichtschutzplanen / Ersatz-Speisesaal / Negativbeweis für unterlassene Mängelanzeige
LG Frankfurt a.M., Urt. v. 26.7.2010 – 2-24 S 135/09

Informationspflichten-Verletzung / Minderung des Reisepreises
LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 17.1.2011 – 2-24 S 176/10

Ausschlussfrist / Sozialversicherungsträger / Eigenleistung des Veranstalters
LG Düsseldorf, Urt. v. 30.6.2010 – 5 O 240/08

Passivlegitimation des Reisebüros / Reisevermittlung / Pass- und Visumerfordernisse / Informationspflichten / Auswahlberatung
AG Leipzig, Urt. 6.4.2011 – 113 C 6263/10

Internet-Buchung / Falsche Preisangabe / Anfechtung des Reisevertrages / Schadensersatzanspruch
AG München, Urt. v. 4.11.2010 – 136 C 6277/09

Flugausfall wegen Vulkanausbruchs / Bustransfer
AG Rostock, Urt. v. 3.11.2010 – 47 C 384/10

Reisemangel / Non-Stop-Flug / Schiffstypische Geräusche
AG Rostock, Urt. v. 18.3.2011 – 47 C 241/10

Verspätung des Hinflugs / Minderung / Unannehmlichkeit
AG Hamburg, Urt. v. 2.9.2010 – 8B C 194/10

Luftbeförderungsvertrag
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Annullierung / Außergewöhnliche Umstände / Rechtzeitige
Planung der Mittel für die Durchführung des Fluges
EuGH, Urt. v. 12.5.2011, Rs.-294/10

Montrealer Übereinkommen / Verlust von Reisegepäck / Haftung des Luftfrachtführers / Haftungshöchstbeträge
BGH, Urt. v. 15.3.2011 – X ZR 99/10

Bordgewalt des Flugkapitäns / Anschnallpflicht
OLG Frankfurt a.M. (Außenstelle Darmstadt), Beschl. v. 22.12.2010 – 13 U 231/08

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Vorabentscheidungsersuchen / Ausgleichsleistung / Startabbruch
LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 3.3.2011 – 2-24 S 108/10

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Schadensersatz / Anrechnung
LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 15.3.2011 – 2-24 S 1/11

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / nicht öffentlich zugänglicher Flugtarif
LG Darmstadt, Urt. v. 2.3.2011 – 7 S 95/10 (Rev. zugel.)

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Gerichtszuständigkeit / Anwendbares Recht
AG Frankfurt a.M., Beschl. v. 5.10.2010 – 30 C 1200/10 (71)

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Ausgleichsanspruch / Verspätung des Zubringerfluges
AG Frankfurt a.M., Urt. v. 7.10.2010 – 29 C 1352/10 (46)

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Verspätung aufgrund eines Todesfalls / Außergewöhnliche Umstände
AG Frankfurt a.M., Urt. v. 1.3.2011 – 31 C 2177/10 (83)

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Verspätung / Mindest-Ruhezeiten / Außergewöhnliche Umstände
AG Hannover, Urt. v. 31.1.2011 – 426 C 12868/10

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Ausgleichsleistung / Vorverlegung des Fluges
AG Hannover, Urt. v. 11.4.2011 – 512 C 15244/10

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Erfüllungsort bei Flug mit Zwischenlandung
AG Düsseldorf, Urt. v. 16.3.2011 – 30 C 4007/10

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Vorabentscheidungsersuchen / Außergewöhnliche Umstände / Betreuungsleistungen

Seebeförderungsrecht
Kreuzfahrtreise / Nichtanlaufen von Häfen / Routenänderung
AG Rostock, Urt. v. 9.3.2011 – 47 C 400/10

Wettbewerbsrecht
Allgemeine Geschäftsbedingungen / Leistungsänderungsvorbehalt / Einbeziehung von Formularabreden
LG Dortmund, Urt. v. 15.6.2010 – 8 O 352/09

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Pauschalierte Reise-Rücktrittskosten / Dynamic Packaging / INDI-Reisen
LG Köln, Urt. v. 15.9.2010 – 26 O 57/10

Unterlassungsanspruch / Vorlage der Kreditkarte am Check-in-Schalter / Vertragsaufsage
LG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.1.2011 – 2-24 O 142/10

Reiseversicherungsvertrag

Österreichische Entscheidungen
Gerichtliche Zuständigkeit / Frachtschiff-Reise / Ausrichten
OGH, Beschl. v. 28.1.2011 – 6Ob261/10s

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 / Versäumter Anschlussflug / „Ausführendes Luftfahrtunternehmen“
LG Linz, Urt. v. 24.2.2011 – 14 R 120/10f

Fortgang von Verfahren

Buchbesprechungen
Nies, Irmtaud – Reisebüro, Rechts- und Versicherungsfragen, 3. Auflage 2011
Klaus-Peter Tilly

Echtermeyer, Sandra – Die Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie in Deutschland und im Vereinigten Königreich
Stephan Keiler

Źródło: strona czasopisma

UOKiK opublikował nowy raport z kontroli organizatorów turystyki

Coraz mniej biur podróży narusza prawa konsumentów – wynika z przeprowadzonej przez UOKiK kontroli organizatorów turystyki. Zbadano 171 wzorców umownych stosowanych przez 87 przedsiębiorców z całego kraju

[Warszawa, 18 lipca 2011 r.] Urząd regularnie monitoruje rynek usług turystycznych. Na ponad 2,4 tys. wpisanych do rejestru postanowień niedozwolonych 709 związanych jest z turystyką. To najliczniejsza grupa postanowień z jednej branży w rejestrze. W tym roku miała miejsce już piąta od 2003 roku ogólnopolska kontrola działalności organizatorów turystyki. W ramach prowadzonego od lutego do czerwca badania UOKiK sprawdził 171 wzorców umownych, regulaminów, przeanalizowano również materiały reklamowe – broszury, foldery, ulotki, a także umowy, które zostały zawarte z konsumentami.

Wśród 87 zbadanych organizatorów turystyki – 52 to przedsiębiorcy kontrolowani po raz pierwszy przez UOKiK. Wytypowani z poszczególnych województw na podstawie największej kwoty gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Pozostałych wybrano spośród przedsiębiorców, u których wykryto najwięcej nieprawidłowości podczas wcześniejszych kontroli.

Niezgodne z prawem praktyki stosowało 63 proc. skontrolowanych. W porównaniu z wynikami poprzedniego przeglądu z 2008 roku, kiedy nieprawidłowości stwierdzono aż u 96 proc. sprawdzonych podmiotów – tegoroczne badanie wskazuje na poprawę. Cieszy fakt, że aż wobec 32 przedsiębiorców nie było zastrzeżeń dotyczących wzorców umownych. W stosunku do pozostałej grupy – zarzuty UOKiK dotyczą głównie stosowania postanowień naruszających ustawę o usługach turystycznych oraz tożsamych ze znajdującymi się w rejestrze klauzul niedozwolonych.

W przebadanych dokumentach Urząd znalazł m.in. postanowienia istotne dla turystów z ekonomicznego punktu widzenia – dotyczące bezprawnego wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej, utrudniania złożenia reklamacji, zmiany ceny wycieczki. Zastrzeżenia dotyczyły między innymi:

§         ograniczania odpowiedzialności organizatora imprezy. Najwięcej, bo aż 42 zakwestionowane przez UOKiK postanowienia dotyczyły bezprawnego ograniczania lub wyłączania odpowiedzialności organizatora turystyki najczęściej w takich sytuacjach, jak opóźnienie samolotu, zmiana hotelu czy zaginięcie przedmiotów wartościowych. Organizatorzy informowali turystów w umowach lub regulaminach, że – biuro nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas podróży w autokarze i podczas pobytu w miejscu zakwaterowania. Tymczasem, zgodnie z prawem, organizator imprezy turystycznej nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów należących turystów, które miały miejsce podczas wycieczki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powodem powstania szkody jest działanie lub zaniechanie konsumenta, osób trzecich lub siły wyższej;

§         utrudnianie złożenia reklamacji. Kolejną dużą grupę nieprawidłowości – 25 zakwestionowanych postanowień – stanowiły warunki dotyczące egzekwowania praw w przypadku nienależycie wykonanej umowy. W związku ze zmianą w ubiegłym roku przepisów dotyczących m.in. terminu i sposobu składania reklamacji usługi turystycznej, UOKiK podczas badania szczególną uwagę zwrócił na przestrzeganie prawa właśnie w tym zakresie. Wykryte nieprawidłowości polegały m.in. na stosowaniu postanowień skracających ustawowy termin na złożenie reklamacji. Przykładowo biura podróży informowały swoich klientów, że – wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione indywidualnie nie później jednak niż 7 dni od daty zakończenia imprezy. Tymczasem, zgodnie z prawem, na złożenie reklamacji mamy 30 dni od zakończenia wycieczki. W każdej umowie o świadczenie usług turystycznych powinna znaleźć się informacja o sposobie składania reklamacji;

  • zmiana ceny przed rozpoczęciem imprezy. Dla konsumentów cena jest jednym z najważniejszych czynników, jakimi kierują się wybierając konkretny wyjazd. Prawo dopuszcza możliwość jej zmiany jedynie w ściśle określonych przypadkach, tj. wzrostu opłat urzędowych, w tym podatków, kosztów transportu, kursów walut. Nie może się to ponadto odbyć później niż 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku zmiany ceny organizator musi niezwłocznie poinformować o tym konsumenta, który ma w takim wypadku prawo odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych pieniędzy. Jak wykazała, kontrola organizatorzy wyjazdów nie przestrzegali tych przepisów i zastrzegali sobie możliwość zmiany ceny z innych powodów niż ustawowe, np. opłaty klimatyczne.

§         nieprawidłowości w treści i konstrukcji umów. Ustawa o usługach turystycznych określa dokładnie, co powinny zawierać umowy o świadczenie usług w ramach imprez turystycznych. Niestety przeprowadzona kontrola wykazała, że nie wszyscy przedsiębiorcy o tym pamiętają. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku m.in. informacji na temat warunków wyżywienia, kontaktu do  ubezpieczyciela, u którego biuro podróży wykupiło obowiązkową polisę chroniącą turystów czy też braku numeru wpisu organizatora do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Warto wiedzieć, że umieszczenie w  umowie danych przedsiębiorcy, w tym numeru wpisu do rejestru, umożliwia konsumentowi sprawdzenie czy biuro działa legalnie, ponadto ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Rezultatem kontroli jest wszczęcie 41 postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, spośród których trzy zostały już zakończone wydaniem dwóch decyzji zobowiązujących i jednej stwierdzającej zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk. Ponadto trwają przygotowania do wszczęcia kolejnych siedmiu takich postępowań. Część klauzul zakwestionowano jako niezgodne z prawem postanowienia, które jednak nie znajdują się w rejestrze postanowień niedozwolonych. W stosunku do 22 przedsiębiorców UOKiK wystąpi z powództwem do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie stosowanych klauzul za niedozwolone.

Jednocześnie Urząd przypomina, że bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw turyści mogą uzyskać u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów albo pod numerem telefonu 800 007 707  od pn. do pt. od 9.00 do 17.00.

Raport z kontroli ze szczegółowymi informacjami o skontrolowanych organizatorach i poradami dla turystów dostępny na www.uokik.gov.pl

Źródło: informacja prasowa UOKiK

UOKiK wycofał raport z kontroli organizatorów turystyki z 2003 r.

Pierwszym raportem UOKiK z kontroli organizatorów turystyki jest raport z 2003 r. W przeciwieństwie do pozostałych raportów, nie jest on już dostępny na stronie internetowej UOKiK.

20 maja 2011 r. wystąpiłem do UOKiK z poniżej wskazanym pytaniem, dotyczącym  zawartej w tym raporcie informacji o tzw. potrąceniach ryczałtowych. Zwróciłem uwagę, że informacja ta może wprowadzać w błąd z uwagi na później ukształtowaną linię orzeczniczą. 1 czerwca 2011 r. otrzymałem odpowiedź z UOKiK w której zgodzono się z przedstawionym przeze mnie poglądem i poinformowano o wycofaniu tego raportu ze strony internetowej UOKiK.

Skierowane pytanie:

W Państwa raporcie z kontroli organizatorów turystyki z 2003 r. znaleźć można poniższą informację na temat tzw. potrąceń ryczałtowych stosowanych przez organizatorów turystyki. Wynika z niej, że dopuszczacie Państwo możliwość stosowania takich potrąceń, z zachowaniem warunków przez Państwa wskazanych. Późniejsza linia orzecznicza SOKiK jednak jednoznacznie zakwestionowała w ogóle taką możliwość. Raport w dalszym ciągu winieje na Państwa stronie. Prosiłbym o informację, czy Państwo w dalszym ciągu podtrzymujecie więc ten pogląd. Jeżeli przyjmiemy, że w świetle aktualnego orzecznictwa takie potrącenia nie są dopuszczalne, to informacja taka moim zdaniem może wprowadzać zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów w błąd,

„Nałożenie na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązku zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego – art. 3853 pkt 17 k.c.

Stwierdzono w około 80% zbadanych wzorców.

Uczestnik ma prawo zrezygnować z wycieczki (odstąpić od umowy) w każdej chwili, zarówno przed rozpoczęciem podróży, jak i w jej trakcie. Jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności leżących po stronie biura podróży (np. zmiana istotnych warunków umowy, jak cena, termin, miejsce pobytu i standardu zakwaterowania, srodka transportu, trasa wycieczki, program), konsumentowi należy się zwrot pełnej wpłaconej ceny bez żadnych potrąceń

(…). Problem pojawia się w sytuacji, gdy konsument odstępuje od umowy z powodu okoliczności leżących po jego stronie.Niezależnie od tego czy są to okoliczności zawinione przez konsumenta, czy też nie, jest on zobowiązany do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Z reguły biura podróży zastrzegają potrącenia z dokonanych wpłat za wycieczkę. Wysokość potrąceń zależy od terminu rezygnacji z wycieczki. Jest to rodzaj kary umownej, zastrzeżonej na przypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika. Jednakże wysokość tej „kary”, zazwyczaj jest rażąco wygórowana.

Kwestionowane zapisy o tym charakterze są sformułowane poprzez postanowienia typu:

„W przypadku rezygnacji uczestnika w imprezie Biuro zwraca dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o koszty manipulacyjne w kwocie 100 zł. od osoby oraz 90% ceny imprezy przy terminie rezygnacji 15-10 dni, 100% ceny imprezy mniej niż 10 dni od daty rozpoczęcia imprezy”.

Treść ww. postanowień narusza interes ekonomiczny konsumenta umożliwiając organizatorowi turystyki potrącanie kwot, które przewyższają faktycznie poniesione przez organizatora koszty imprezy turystycznej, co stanowi niedozwoloną klauzulę umowną okresloną w art. 3853 pkt 17 kodeksu cywilnego.

Zapis mówiacy o tym, że uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji w wysokości 100 % kosztów ceny imprezy stanowi pewnego rodzaju standard obowiązujący na rynku turystycznym. Co prawda, ustawa o usługach turystycznych przewiduje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, jednakże warunki tego ubezpieczenia na ogół nie są zbyt korzystne, gdyż zawierają liczne ograniczenia oraz zwrot tylko części poniesionych kosztów, a jednocześnie pociągają za sobą dodatkowe koszty konsumenta. Liczne skargi konsumentów potwierdzają problem dotyczący stosowania bardzo wysokiego „odstępnego” w sytuacji rezygnacji z usługi przez konsumenta. W umowach, które zostały przeanalizowane, „potrącenia” (jak to określają organizatorzy) wynoszące 100 % są pobierane w sytuacji „rezygnacji” między 7 lub 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, ale także w okresie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

W związku z tym, należy rozważyc zmianę postanowień umownych w następujący sposób. Należałoby skrócic ww. terminy do np. 3 dni przed rozpoczęciem imprezy lub zachowując powyższe terminy – zmniejszyć wysokość potrąceń do np. 70-80%. O tym, że jest to możliwe swiadczą rozwiązania przyjęte w niektórych umowach, które – co prawda – należą do rzadkości. Ponadto biuro podróży może odliczyć sobie udokumentowane koszty, które poniosło, zachowując prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraconych korzyści”.

dr Piotr Cybula

Turyści słabo chronieni przed bankructwem biura – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W Rzeczpospolitej z 15 lipca 2011 r. ukazały się artykuły pt. Turyści słabo chronieni przed banktructwem biura podróży (s. C1) oraz Niełatwo sprawdzić wiarygodność biura podróży (C3). Katarzyna Wójcik-Adamska przedstawiła w nich zakres ochrony klienta w sytuacji niewypłacalności biura podróży. Mimo zmian w roku ubiegłym system ten w dalszym ciągu wymaga udoskonalenia.

dr Piotr Cybula

Kolejny raport UOKiK z działalności organizatorów turystyki

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) zaprasza na śniadanie prasowe: Raport z działalności organizatorów turystyki. Spotkanie odbędzie się 18 lipca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (I piętro) Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Dodatkowe informacje: Biuro prasowe UOKiK, tel. 22 827 28 92, e-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl (źródło: strona UOKiK).

Z wielu powodów pojawia się po raz kolejny pytanie, czy środek wakacji to najlepszy czas na ogłaszanie takiego raportu. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia polityki marketingowej UOKiK rzecz tak się przedstawia.

dr Piotr Cybula

„Jedna doba zmarnowała urlop” – wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się ciekawy artykuł pt. Jedna doba zmarnowała urlop. Robert Horbaczewski omawia w nim sprawę odpowiedzialności biura podróży za prawidłowe zorganizowanie wycieczki w stosunku do pewnego małżeństwa z Lublina (wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie, sygnatura akt II Ca 122/11). W artykule czytamy m.in.

Sąd Okręgowy (…) stwierdził, że to nie cena imprezy turystycznej winna stanowić punkt odniesienia do ustalenia wysokości zasądzonego zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, ale stopień zawinienia biura oraz rozmiar dyskomfortu powodów.

Odpowiedzialności biura turystycznego nie można sprowadzać tylko do kwestii jednego noclegu, sąd powinien wziąć pod uwagę utratę przyjemności z wakacji i wypoczynku, konieczność zajmowania się innymi sprawami niż relaks oraz stres związany z niepewnością, czy będzie możliwość przekwaterowania. Zawinienie biura podróży jest tym większe, że turyści wybrali ofertę o ponadprzeciętnym standardzie.

Artykuł dostępny jest na stronie internetowej Rzeczpospolitej.

dr Piotr Cybula