Monthly Archives: Sierpień 2011

ULC: Wejście w życie przepisów ustawy – Prawo lotnicze

W Dzienniku Ustaw Nr 170 pod pozycją 1015 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw,  to co do zasady przepisy tej ustawy zaczną obowiązywać od 18 września 2011 r., z wyłączeniem niektórych rozwiązań wobec których ustawa przewidziała w art. 20 inny termin rozpoczęcia ich obowiązywania.

Mianowicie:

  • z dniem 18 sierpnia br. weszły w życie przepisy dot. dofinansowania przez Prezesa Urzędu zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej – tj. przepisy art. 22b i 22c;
  • z dniem 26 sierpnia br. weszły w życie przepisy dot. sprawowania przez Prezesa Urzędu kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1107/2006/WE – tj. przepis art. 205a ust. 1 pkt 3;
  • z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy dot. opłaty lotniczej i wpłaty lotniczej (tj. nowy rozdział 2a w dziale II) oraz nastąpi uchylenie art. 25, 129 i 129a ustawy;
  • z dniem 19 lutego 2012 r. wejdzie w życie nowododany przepis w ustawie o ochronie osób i mienia określający zakres obowiązków przedsiębiorcy ubiegającego się o prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych;
  • z dniem 19 września 2012 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające Prezesowi Urzędu cofnięcie lub zmianę zakresu zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej w razie ograniczenia liczby zezwoleń w danym porcie – tj. art. 175 ust. 4e i art. 179 ust. 7.

Jednocześnie zwracamy uwagę na regulacje o charakterze intertemporalnym dotyczące właściwych przepisów obowiązujących w odniesieniu do wybranych zagadnień, zawarte w art. 6 – 17 ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, w szczególności na regulacje zawarte w art. 6, art. 7 ust. 2, art. 9 oraz art. 10 tej ustawy.

Źródło: ULC

RP: Czy Egipt zakaże alkoholu i bikini?

Hotelarze i restauratorzy są przerażeni. Bractwo Muzułmańskie postuluje nałożenie ograniczeń na zagranicznych turystów. Więcej zob. artykuł.

WT: Dwóch organizatorów, jedno Logos

Wieloletni proces dwóch biur podróży o słowo w nazwie doczekał się kontynuacji. Wyrok NSA, który przyznał rację Markowi Śliwce, nie zakończył drogi postępowania administracyjnego. W przyszłym roku konflikt obchodzić będzie swoje dziesięciolecie. Kiedy się zakończy – nie wiadomo – piszą Wiadomości Turystyczne. Więcej w artykule: Dwóch organizatorów, jedno Logos.

IFTTA: The Netherlands contribute another reference for preliminary ruling challenging the „Sturgeon judgement”

The Dutch Rechtbank Breda on June 27, 2011 lodged a reference for preliminary ruling of the ECJ with regard to the following questions:

  • Is a right to compensation in case of delay, as described in Article 7 of Regulation No 261/2004, consistent with the last sentence of Article 29 of the Montreal Convention, given the fact that, according to the first sentence of Article 29 of the Montreal Convention, actions for damages founded in contract, in tort or otherwise, can only be brought subject to the conditions and such limits of liability as are set out in the Montreal Convention?
  • If a right to compensation in case of delay, as described in Article 7 of Regulation No 261/2004, is not consistent with Article 29 of the Montreal Convention, are any limitations then imposed in respect of the moment when the ruling of the Court of Justice enters into effect as regards the present case and/or in general?

The reference proves that some national courts of the member states still have their doubts whether a compensation in case of delay as postulated by the ECJ in the Sturgeon-judgement is in line with the Montreal Convention.

Case C-315/11, Van de Ven & Van de Ven-Janssen v. KLM

Source: IFTTA, by Michael Wukoschitz

Urząd Transportu Kolejowego a prawa pasażerów z niepełnosprawnością

24 sierpnia Prezes UTK Krzysztof Jaroszyński i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski podpisali porozumienie o współpracy.

Urząd Transportu Kolejowego podjął działania, których celem jest zapewnienie komfortu podróży pasażerom z niepełnosprawnością. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa istnieje konieczność zgłoszenia przez osobę z niepełnosprawnością chęci podróży koleją minimum 48 godzin przed jej podjęciem. W przeciwnym wypadku kolej nie gwarantuje, że taki podróżny będzie mógł skorzystać z pomocy w dostępie do pociągu. Ponadto w praktyce, ze względu na brak przystosowanych wagonów i przedziałów, jedynym miejscem, w którym może zmieścić się wózek inwalidzki jest przestrzeń koło toalety.

„Niedopuszczalne jest stawianie barier osobom z niepełnosprawnością. Chcemy, aby niepełnosprawni pasażerowie podróżowali z godnością i w komforcie. Nowo oddawany czy modernizowany tabor oraz infrastruktura dworcowa powinny spełniać wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych” – powiedział Krzysztof Jaroszyński, Prezes UTK.

Podczas podpisania porozumienia o współpracy Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, przekazało na ręce Prezesa Jaroszyńskiego wytyczne architektoniczne dotyczące infrastruktury, zgodnie ze standardami unijnymi.

„Wierzymy, że dzięki tej dokumentacji, znacznie łatwiej będzie prowadzić zarówno remonty istniejącego taboru kolejowego i dworców, jak również podejmować nowe inwestycje, które pozwolą nam wszystkim bez ograniczeń korzystać z kolei” – podkreślił Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Porozumienie o współpracy nie jest związane z zobowiązaniami finansowymi żadnej ze stron i dotyczy wymiany informacji oraz konsultacji i udziału Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w pracach mających na celu dostosowanie kolei do przewozów osób z niepełnosprawnością, zarówno pod względem proceduralnym, jak i technicznym.

Źródło: strona UTK

GW: Turyści okradani i oszukiwani w kantorach

Kradzieże kieszonkowe i oszustwa w kantorach to najczęściej zgłaszane przez turystów przestępstwa w nowym punkcie policyjnym dla turystów przy ul. Powiśle – pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Więcej: artykuł.

 

RP: Pseudohotelarzom niestraszne są kary

Trudno zmusić przedsiębiorców, aby zaprzestali bezprawnie używać określenia „hotel”. Grożące za to sankcje nie odstraszają ich od łamania prawa – w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” przedstawiony został problem znany w branży od lat (niestety płatny).

Zob. artykuł