Monthly Archives: Sierpień 2011

ULC: Wejście w życie przepisów ustawy – Prawo lotnicze

W Dzienniku Ustaw Nr 170 pod pozycją 1015 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw,  to co do zasady przepisy tej ustawy zaczną obowiązywać od 18 września 2011 r., z wyłączeniem niektórych rozwiązań wobec których ustawa przewidziała w art. 20 inny termin rozpoczęcia ich obowiązywania.

Mianowicie:

  • z dniem 18 sierpnia br. weszły w życie przepisy dot. dofinansowania przez Prezesa Urzędu zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej – tj. przepisy art. 22b i 22c;
  • z dniem 26 sierpnia br. weszły w życie przepisy dot. sprawowania przez Prezesa Urzędu kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1107/2006/WE – tj. przepis art. 205a ust. 1 pkt 3;
  • z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy dot. opłaty lotniczej i wpłaty lotniczej (tj. nowy rozdział 2a w dziale II) oraz nastąpi uchylenie art. 25, 129 i 129a ustawy;
  • z dniem 19 lutego 2012 r. wejdzie w życie nowododany przepis w ustawie o ochronie osób i mienia określający zakres obowiązków przedsiębiorcy ubiegającego się o prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych;
  • z dniem 19 września 2012 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające Prezesowi Urzędu cofnięcie lub zmianę zakresu zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej w razie ograniczenia liczby zezwoleń w danym porcie – tj. art. 175 ust. 4e i art. 179 ust. 7.

Jednocześnie zwracamy uwagę na regulacje o charakterze intertemporalnym dotyczące właściwych przepisów obowiązujących w odniesieniu do wybranych zagadnień, zawarte w art. 6 – 17 ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, w szczególności na regulacje zawarte w art. 6, art. 7 ust. 2, art. 9 oraz art. 10 tej ustawy.

Źródło: ULC

RP: Czy Egipt zakaże alkoholu i bikini?

Hotelarze i restauratorzy są przerażeni. Bractwo Muzułmańskie postuluje nałożenie ograniczeń na zagranicznych turystów. Więcej zob. artykuł.

WT: Dwóch organizatorów, jedno Logos

Wieloletni proces dwóch biur podróży o słowo w nazwie doczekał się kontynuacji. Wyrok NSA, który przyznał rację Markowi Śliwce, nie zakończył drogi postępowania administracyjnego. W przyszłym roku konflikt obchodzić będzie swoje dziesięciolecie. Kiedy się zakończy – nie wiadomo – piszą Wiadomości Turystyczne. Więcej w artykule: Dwóch organizatorów, jedno Logos.

IFTTA: The Netherlands contribute another reference for preliminary ruling challenging the „Sturgeon judgement”

The Dutch Rechtbank Breda on June 27, 2011 lodged a reference for preliminary ruling of the ECJ with regard to the following questions:

  • Is a right to compensation in case of delay, as described in Article 7 of Regulation No 261/2004, consistent with the last sentence of Article 29 of the Montreal Convention, given the fact that, according to the first sentence of Article 29 of the Montreal Convention, actions for damages founded in contract, in tort or otherwise, can only be brought subject to the conditions and such limits of liability as are set out in the Montreal Convention?
  • If a right to compensation in case of delay, as described in Article 7 of Regulation No 261/2004, is not consistent with Article 29 of the Montreal Convention, are any limitations then imposed in respect of the moment when the ruling of the Court of Justice enters into effect as regards the present case and/or in general?

The reference proves that some national courts of the member states still have their doubts whether a compensation in case of delay as postulated by the ECJ in the Sturgeon-judgement is in line with the Montreal Convention.

Case C-315/11, Van de Ven & Van de Ven-Janssen v. KLM

Source: IFTTA, by Michael Wukoschitz

Urząd Transportu Kolejowego a prawa pasażerów z niepełnosprawnością

24 sierpnia Prezes UTK Krzysztof Jaroszyński i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski podpisali porozumienie o współpracy.

Urząd Transportu Kolejowego podjął działania, których celem jest zapewnienie komfortu podróży pasażerom z niepełnosprawnością. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa istnieje konieczność zgłoszenia przez osobę z niepełnosprawnością chęci podróży koleją minimum 48 godzin przed jej podjęciem. W przeciwnym wypadku kolej nie gwarantuje, że taki podróżny będzie mógł skorzystać z pomocy w dostępie do pociągu. Ponadto w praktyce, ze względu na brak przystosowanych wagonów i przedziałów, jedynym miejscem, w którym może zmieścić się wózek inwalidzki jest przestrzeń koło toalety.

„Niedopuszczalne jest stawianie barier osobom z niepełnosprawnością. Chcemy, aby niepełnosprawni pasażerowie podróżowali z godnością i w komforcie. Nowo oddawany czy modernizowany tabor oraz infrastruktura dworcowa powinny spełniać wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych” – powiedział Krzysztof Jaroszyński, Prezes UTK.

Podczas podpisania porozumienia o współpracy Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, przekazało na ręce Prezesa Jaroszyńskiego wytyczne architektoniczne dotyczące infrastruktury, zgodnie ze standardami unijnymi.

„Wierzymy, że dzięki tej dokumentacji, znacznie łatwiej będzie prowadzić zarówno remonty istniejącego taboru kolejowego i dworców, jak również podejmować nowe inwestycje, które pozwolą nam wszystkim bez ograniczeń korzystać z kolei” – podkreślił Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Porozumienie o współpracy nie jest związane z zobowiązaniami finansowymi żadnej ze stron i dotyczy wymiany informacji oraz konsultacji i udziału Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w pracach mających na celu dostosowanie kolei do przewozów osób z niepełnosprawnością, zarówno pod względem proceduralnym, jak i technicznym.

Źródło: strona UTK

GW: Turyści okradani i oszukiwani w kantorach

Kradzieże kieszonkowe i oszustwa w kantorach to najczęściej zgłaszane przez turystów przestępstwa w nowym punkcie policyjnym dla turystów przy ul. Powiśle – pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Więcej: artykuł.

 

RP: Pseudohotelarzom niestraszne są kary

Trudno zmusić przedsiębiorców, aby zaprzestali bezprawnie używać określenia „hotel”. Grożące za to sankcje nie odstraszają ich od łamania prawa – w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” przedstawiony został problem znany w branży od lat (niestety płatny).

Zob. artykuł

GW: Obiecywali darmowe wakacje na Cyprze

W dzisiejszym krakowskim dodatku do GW przedstawiona jest sprawa19. letnich Polek, które – jak przedstawiono – były wabione przez oszustów (przez internet) do wyjazdu na darmowe wakacje na Cyprze.

Zob. artykuł

 

WT: Dla fiskusa marża ujemna nie istnieje

Po wyrokach wydanych w ostatnich latach (również w tym roku) wydawało się, że problem marży ujemnej został rozwiązany. Tymczasem z czerwcowej interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wynika, że fiskus nadal wydaje interpretacje niekorzystne dla touroperatorów Więcej zob. artykuł w Wiadomościach Turystycznych.

Poniżej przedstawiam treść tej interpretacji:

IPTPP1/443-28/11-2/RG
2011.06.30
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

W przypadku świadczenia usług turystyki, Wnioskodawca nie ma możliwości uwzględniania marż ujemnych przy rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2011 r. (data wpływu 14 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględniania kwot marż ujemnych i ich rozliczania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uwzględniania kwot marż ujemnych i ich rozliczania w świetle przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży. Usługi turystyki w tym zakresie rozliczane są wg procedury opodatkowania marży. Incydentalnie zdarza się /ma miejsce sytuacja/, że marża ta określona zgodnie z § 2 art. 119 ustawy, przybiera wartość ujemną. W danym okresie rozliczeniowym może więc zaistnieć sytuacja, gdzie spośród kilku rozliczanych imprez dla jednej różnica między kwotą należności od klientów, a ceną nabycia przez wnioskodawcę towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty jest ujemna, a dla pozostałych dodatnia (nieujemna). Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała ilość uczestników dla zapewnienia opłacalności imprezy w stosunku do ilości oferowanych miejsc.

W dotychczasowej praktyce Wnioskodawca – kierując się stanowiskiem urzędów skarbowych – nie uwzględniał marż ujemnych przy obliczaniu podstawy opodatkowania, a w konsekwencji podatku należnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w procedurze marży uwzględnianie marż ujemnych i ich rozliczanie jest możliwe i dopuszczalne w świetle istniejących przepisów prawa podatkowego…

Zdaniem Wnioskodawcy, przez cały okres stosowania procedury marży nie uważał za prawidłowe stanowiska urzędów skarbowych. Dokonywał obliczania podstawy opodatkowania i podatku w sposób opisany powyżej, by nie narażać się na ewentualny spór z organami podatkowymi. Rozliczenie dla potrzeb publiczno-prawnych obciążeń powinno jednakże uwzględniać efekt ekonomiczny prowadzonej działalności i brać pod uwagę całość sprzedaży zrealizowanej w danym okresie. Dla poszczególnych transakcji (imprez) może być on zarówno dodatni, jak i ujemny. Wnioskodawca jako podmiot gospodarczy i spółka prawa handlowego zainteresowany jest z istoty rzeczy w osiąganiu dodatniego wyniku (dochodu). Dotychczasowa praktyka nie wynika również wprost z przepisów prawa.

Słuszność zajmowanego stanowiska znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z 5 lutego 2009r. sygn. akt. I FSK, WSA we Wrocławiu z 28 października 2010 r. I SA/Wr 738/10, WSA w Warszawie z 20 czerwca 2007r. VIII SA/Wa 324/07 i z 9 lipca 2008r. VIII SA/Wa 119/08.

W podsumowaniu, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w procedurze marży rozliczanie marż ujemnych jest prawidłowe w świetle istniejących przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 29 ust. 1, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jak stanowi art. 119 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.

Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie (art. 119 ust. 2 ww. ustawy).

Według art. 119 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

* ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;

* działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

* przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ust. 4 ustawy o VAT).

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca w odrębny sposób uregulował opodatkowanie specyficznej kategorii usług jakimi są usługi turystyki. Podstawa opodatkowania dla tego typu usług, ustalona w oparciu o przepisy art. 119 jest wyjątkiem od zasady ogólnej wyrażonej w art. 29 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że z przepisu art. 119 ust. 2 ustawy, wyraźnie wynika jak należy obliczyć marżę będącą podstawą opodatkowania. Mianowicie przez marżę należy rozumieć różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści danego turysty. Koniecznym jest zatem ustalenie, za jaką wartość podatnik nabył towary i usługi dla bezpośredniej korzyści danego turysty, a za jaką cenę sprzedaje temu turyście ostateczną usługę turystyczną.

Z brzmienia przepisu art. 119 ust. 2 ustawy, nie wynika zatem bezpośrednio, że kwota marży nie może stanowić liczby ujemnej. Należy jednak podkreślić, że „marża” nie stanowi podstawy opodatkowania usług turystyki, zgodnie z art. 119 ust. 1 stanowi ją kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku, gdy kwota marży jest liczbą ujemną, brak jest możliwości do pomniejszenia jej o kwotę należnego podatku, która z założenia musi być liczbą większą lub równą zeru.

Dla danego okresu rozliczeniowego, dla usług, do których stosuje się jedną stawkę podatku od towarów i usług (czyli odrębnie dla stawki 0% i 23%), można ustalać tzw. marżę globalną. Należy przy tym zaznaczyć, że marża globalna nie wynika z sumowania marży „dodatnich” i „ujemnych” cząstkowych, tylko z wyniku odejmowania od kwoty należności (wszystkich cząstek) kwoty nabyć (wszystkich cząstkowych). Jeżeli wynik tej operacji jest ujemny, wówczas podstawa opodatkowania wynosi zero.

W przypadku podatku od towarów i usług absolutnie nie występuje bowiem sytuacja, w której podstawa opodatkowania mogłaby mieć wartość ujemną.

Również ustawodawca unijny nie odwołuje się do ujemnych podstaw opodatkowania. Podstawowe regulacje dotyczące szczególnych procedur przy świadczeniu usług turystyki zawierają przepisy art. 306-310 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE Nr 347, str.1 ze zm.). Zgodnie z art. 307 ww. Dyrektywy transakcje dokonywane na warunkach przewidzianych w art. 306 przez biura podróży w zakresie realizacji podróży uznawane są za pojedynczą usługę świadczoną przez biuro podróży na rzecz turysty.

Pojedyncza usługa podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim, w którym biuro podróży ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy usługi. Zgodnie natomiast z art. 308 tej Dyrektywy w odniesieniu do pojedynczej usługi świadczonej przez biuro podróży, za podstawę opodatkowania i cenę, z wyłączeniem VAT, w rozumieniu art. 226 pkt 8, uznaje się marżę biura podróży, czyli różnicę między całkowitą kwotą, z wyłączeniem VAT, do zapłaty przez turystę a faktycznymi kosztami poniesionymi przez biuro podróży z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez innych podatników, w przypadku gdy transakcje te służą bezpośredniej korzyści turysty.

Zgodnie z art. 312 Dyrektywy, zwarte zostały definicje „ceny sprzedaży” oraz „ceny nabycia”. Zgodnie z ww. artykułem „cena sprzedaży” oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika-pośrednika od nabywcy lub osoby trzeciej, włączając w to subwencje bezpośrednio związane z transakcją, podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik-pośrednik obciąża nabywcę, z wyłączeniem jednak kwot, o których mowa w art. 79. Natomiast „cena nabycia” oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, określonego powyżej, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawcę od podatnika-pośrednika. Również powyższe przepisy określając „cenę sprzedaży” oraz „cenę nabycia” odnoszą się wyłącznie do kwot płaconych pomiędzy podatnikami i nie zwiększają ww. wymienionych cen o inne elementy, które byłyby płacone innemu podmiotowi niż uczestnicy transakcji kupna/sprzedaży towarów i usług.

Przepisy ww. Dyrektywy 2006/112/WE Rady, a także łączna analiza przepisów art. 119 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, że w przypadku usług turystyki, Wnioskodawca nie ma możliwości sumowania marż ujemnych i dodatnich przy rozliczaniu podatku od towarów i usług.
Z powołanych przepisów nie wynika, aby warunkiem zastosowania szczególnej procedury opodatkowania było to, aby marża była dodatnia. Definicja marży również wskazuje, że w konkretnych przypadkach może być ona ujemna (przepis nie stanowi o nadwyżce pomiędzy ceną sprzedaży a kosztami świadczenia). Oczywiście w większości przypadków marża jest dodatnia (stosowanie marży jest przecież ideą prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej w celu osiągnięcia zysku).

Reasumując, w przypadku świadczenia usług turystyki, Wnioskodawca nie ma możliwości uwzględniania marż ujemnych przy rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto należy stwierdzić, iż powołane przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku wyroki nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Tut. Organ nie neguje orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego. Jednak należy stwierdzić, iż są to rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osądzone w określonym stanie faktycznym i nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Źródło: http://www.podatki.trustnet.pl/interpretacje/0179562.txt

 

“The New World of Travel – Safety and Security in International Travel ” – 23rd IFTTA CONFERENCE (Toronto, 13-15.10.11)

Więcej informacji o konferencji: strona IFTTA