Daily Archives: 21 sierpnia, 2011

Nielegalna praktyka ustalania sprzedaży odzieży oraz sprzętu turystycznego – informacja UOKiK

Ustalanie cen sprzedaży odzieży oraz sprzętu turystycznego – to praktyka, którą stosowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Konimpex-Plus w Koninie wraz ze swoimi jedenastoma partnerami handlowymi. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorców karę ponad 94 tys. zł

[Warszawa, 19 sierpnia 2011 r.] Zgodnie z prawem, ustalanie cen minimalnych lub cen sztywnych pomiędzy przedsiębiorcami jest zakazane i stanowi poważne naruszenie prawa konkurencji. W wyniku porozumień, ceny produktów ulegają podwyższeniu z oczywistą szkodą dla konsumenta. Dlatego każdy z podmiotów gospodarczych powinien podejmować swoje decyzje cenowe w oparciu o własny rachunek ekonomiczny. Najnowsza decyzja Prezes UOKiK pokazuje, że przedsiębiorcy często nie przestrzegają tego obowiązku. Urząd zakwestionował praktyki PPH Konimpex-Plus – dystrybutora i sprzedawcy kilkunastu marek odzieży, obuwia, sprzętu sportowego, turystycznego i wspinaczkowego (m.in. Feel Free Regatta, Dare2Be, Chiruca, Lizard, Prymus) oraz partnerów handlowych spółki.

Niedozwolona praktyka polegała na ustaleniu między przedsiębiorcami cen sprzedaży wybranych produktów w wysokości nie niższej niż określone przez Konimpex-Plus. Na skutek zakwestionowanej praktyki dystrybutorzy spółki zostali pozbawieni możliwości swobodnego kształtowania cen odsprzedaży jej produktów i oferowania towarów po cenach korzystniejszych niż narzucone w cennikach. Skutki takich działań odczuwali też konsumenci, nabywający produkty po cenach ustalonych pomiędzy stronami tego porozumienia, które mogły kształtować się na wyższym poziomie, niż gdyby sprzedawcy swobodnie ustalali ich wartość.

Spółki zaprzestały stosowania kwestionowanej praktyki. Prezes UOKiK nałożyła na nie łączną karę w wysokości 94 757 zł. Niedozwoloną praktykę stosowali przedsiębiorcy:

 1. PPH Konimpex-Plus, kara 28 016 zł
 2. Skalnik we Wrocławiu, kara 9 716 zł
 3. Sklep Podróżnika w Warszawie, kara 14 178 zł
 4. Sklep Turystyczny – Przylądek w Toruniu, postanowiono o nienakładaniu kary finansowej ze względu na mały przychód,
 5. P.W. A&B w Zielonej Górze, postanowiono o nienakładaniu kary finansowej ze względu na mały przychód,
 6. Sport-Tour. w Otwocku, kara 2 022 zł
 7. Sporting w Lesznie, kara 14 313 zł
 8. Digitronik w Pile, kara 15 899 zł
 9. Stockholm Group we Wrzosówce, kara 3 668 zł
 10. PPHU Irmak w Lublinie, kara 3 517 zł
 11. Harcerz w Opolu, kara 2 272 zł
 12. Hejszownia w Kłodzku, kara 1 156 zł

Decyzja nie jest ostateczna. PPH Konimpex-Plus, Skalnik oraz Digitronik odwołały się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd przypomina, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, czy ich działanie nie ogranicza konkurencji lub chcą skorzystać z programu łagodzenia kar, mogą zadzwonić pod numer 22 55 60 555. Odpowiedzi na wszystkie pytania, nawet anonimowe, udzielają prawnicy UOKiK.

Źródło: informacja UOKiK

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej w obszarze Turystyki – informacja MSiT

Turystyka jest jedną z form działalności gospodarczej o najbardziej znaczącym potencjale w tworzeniu wzrostu i zatrudnienia w UE. Zgodnie z zawężoną definicją turystyka generuje około 4 % PKB UE (6% PKB Polski), 8 mln miejsc pracy (4% siły roboczej). Jednak jej interdyscyplinarny charakter i pośredni udział w PKB jest znacznie wyższy – turystyka generuje około 11 % PKB UE i zapewnia około 12 % wszystkich miejsc pracy. Sektor ten przyczynia się znacząco do osiągnięcia celu strategii lizbońskiej, jakim jest stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.

Gospodarka turystyczna musi elastycznie reagować na nowe wyzwania, które stawia przed nią rynek światowy, od którego w dużej mierze zależy. Wydarzenia ostatnich lat (spowolnienie ekonomiczne, występowanie żywiołów w przyrodzie, wydarzenia w Afryce Północnej) zaburzyły sytuację gospodarki turystycznej. Pojawiły się nowe zagrożenia dla istnienia wielu małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki. Należy przypuszczać, że w przyszłości będą mieć miejsce również wydarzenia, które wywrą istotny wpływ na turystykę i na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw turystycznych.

Dostrzeganie takich wydarzeń oraz znalezienie sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom jest ważnym zadaniem zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla polskiej Prezydencji.Turystyka w Unii Europejskiej nie jest objęta wspólną polityką jednak Traktat z Lizbony rozszerza kompetencje Unii w tym zakresie. Unia uzupełnia działania Państw Członkowskich w sektorze turystycznym, w szczególności przez wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, zachęca do tworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw w tym sektorze oraz wspiera współpracę między Państwami Członkowskimi, głównie przez wymianę dobrych praktyk na rzecz wzmocnienia tego sektora.

W Komunikacie KE Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu podkreśla się potrzebę wzmocnienia konkurencyjności europejskiej turystyki. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Komisja przyjęła Komunikat COM(2010) 352   Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego. Celem komunikatu jest utrzymanie przez Europę pozycji najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie.

Komisja zaproponowała 21 działań, które skupiać się będą wokół czterech filarów:

 • stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie,
 • wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości,
 • konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru kierunków turystycznych wysokiej jakości  i opartych na  zasadach zrównoważonego rozwoju,
 • pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.

 

Priorytetem Prezydencji Polski w Radzie UE w sektorze turystyki jest: „Konkurencyjność gospodarki turystycznej w obliczu nowych wyzwań  diagnoza i rekomendacje działań” – Znalezienie wytycznych dla podniesienia konkurencyjności gospodarki turystycznej. Celem tego priorytetu jest dyskusja na forum UE na temat konkurencyjności europejskiej branży turystycznej. Podstawą dyskusji będzie nowy program UE  oraz analiza czy i w jaki sposób państwa realizują założenia programu, a co za tym idzie upowszechniają dobre praktyki.

 

Polska Prezydencja zorganizuje dwa spotkania w obszarze turystyki w Krakowie:

1. Europejskie Forum Turystyczne w terminie 5-7 października

2. Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Turystyki Unii Europejskiej  w terminie j. w.

Polska popiera kierunek działań zawartych w Komunikacie na lata 2011-2013. Polska Prezydencja poświęci uwagę realizacji działań w nim zawartych, a szczególnie w ramach pierwszego filaru: stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie. Temat ten będzie przedmiotem Europejskiego Forum Turystyki, którego dyskusja koncentrować się będzie w ramach dwóch paneli:

– BAZY  WIEDZY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ DLA SEKTORA TURYSTYKI

ważnym jest stworzenia wirtualnej platformy internetowej – „obserwatorium” na poziomie europejskim, będącego prostym dostępnym narzędziem dla wszystkich zainteresowanych podmiotów z sektora turystyki,

– TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH W TURYSTYCE

w celu ułatwienia dostosowania sektora turystyki i działających w nim firm do zmian    ważne jest dokonanie oceny możliwości łatwiejszego i szerszego dostępu MŚP do technologii informatycznych i komunikacyjnych (np. dostęp do internetowego rynku ofert turystycznych), wsparcie inicjatyw (takich jak projekty pilotażowe i/lub badania) mających na celu likwidację istniejących luk pomiędzy obecnymi rozwiązaniami w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych a oczekiwaniami branży turystycznej w tym zakresie.
Informacje dotyczące Europejskiego Forum Turystyki znajdują  się na stronie: www.etf2011.gov.pl

Źródło: informacja MSiT