Daily Archives: 22 sierpnia, 2011

IFTTA: German court regards ‚automatic’ inclusion of cancellation insurance to flight ticket price illegal

German Oberlandesgericht Jena recently held that it was an illegal trade practice to automatically include a cancellation insurance to the ticket price during the online booking process. Such practice would deceive the average consumer even if he had the option to avoid the inclusion of the insurance by unclicking the related tickbox. The deceptive practice would also violate EU Regulation 1008/2008 on on common rules for the operation of air services in the Community.

OLG Jena, judment 2 U 783/10 of April 6, 2011.

Source: IFTTA

Zmiany w finansowaniu parków narodowych

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i efektywnego finansowania działalności parków narodowych – to główne cele przyjętej 18 sierpnia przez Sejm RP ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Po przekształceniu w państwowe osoby prawne, parki narodowe zyskają możliwość zatrzymania swoich przychodów i przeznaczania ich na cele ochrony przyrody.

Wejście w życie nowych przepisów o finansach publicznych spowodowało likwidację gospodarstw pomocniczych funkcjonujących dotychczas przy państwowych jednostkach budżetowych – parkach narodowych (od stycznia 2011 r.). Gospodarstwa te gromadziły pieniądze z dochodów własnych parków, gwarantując w ten sposób możliwość ich płynnego wykorzystywania na swoje działanie. Po ich likwidacji konieczne było stworzenie innego mechanizmu finansowania. Takim sposobem jest przekształcenie parków narodowych – państwowych jednostek budżetowych – w państwowe osoby prawne. Wybór takiej formy organizacyjno-prawnej pozwoli parkom narodowym dysponować swoimi przychodami i przeznaczać je na niezbędne cele.

W Polsce funkcjonują (jako państwowe jednostki budżetowe) 23 Parki Narodowe. Oprócz ich podstawowej funkcji, jaką jest ochrona przyrody, zajmują się one edukacją ekologiczną, badaniami naukowymi, a także udostępnianiem zasobów przyrodniczych.

Według znowelizowanej ustawy, państwowa osoba prawna – park narodowy po wejściu w życie ustawy będzie prowadzić samodzielną gospodarkę finansową, finansując z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na działalność.

Ponadto nowe przepisy określają szczegółowy katalog przychodów parków narodowych, jako państwowych osób prawnych, ale też warunki zaciągania przez nie kredytów i pożyczek. Takimi przychodami będą m.in. dotacje budżetowe, dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przychodami mogą być także dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe, wpływy pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony przyrody, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż środki Unii Europejskiej.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Środowiska