Daily Archives: 26 lipca, 2011

Klauzule biura podróży ARCUS w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 lipca 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule stosowane przez biuro podróży ARCUS:

Numer wpisu: 2446Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski – Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

„Spory wynikające z niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeśli taka forma okaże się niemożliwa rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla pozywającego.”

Numer wpisu: 2445Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski – Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

„Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem wyjazdu należy składać niezwłocznie do pilota, który jest zobowiązany do usunięcia uchybień na miejscu. Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku należy sporządzić protokół, który musi być potwierdzony przez pilota. Jest to warunek rozpatrzenia reklamacji.”

Numer wpisu: 2444Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski – Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

„W każdej chwili Uczestnk może zrezygnować z udziału w wyjeździe, o tym fakcie jednak musi niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować B.P.T. ARCUS. Ze względu na poniesione koszty B.P.T. ARCUS zmuszone jest do pobrania rekompensaty finansowej i tak w wypadku rezygnacji:

– do 30 dni B.P.T. ARCUS zwraca kwotę nam wpłaconą pomniejszoną o zaliczkę,

– między 30 a 21 dniem przed terminem wyjazdu B.P.T. ARCUS potrąca 50% ceny imprezy,

– między 20 a 14 dniem przed terminem wyjazdu B.P.T. ARCUS potrąca 80% ceny imprezy,

– poniżej 14 dnia nie zapewniamy zwrotu wpłaconej nam sumy.”

Klauzula biura podróży Idenbus w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 lipca 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następującą klauzulę:

Numer wpisu: 2452
Stanisław Idzikowski – Biuro Podróży Idenbus z siedzibą we Wrocławiu
„Niewykorzystanie w trakcie imprezy przez Klienta wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności”