Daily Archives: 11 lipca, 2011

Sąd Najwyższy: „zmarnowanie urlopu” przez biuro podróży może prowadzić do naruszenia dobra osobistego

24 marca 2011 r. Sąd Najwyższy wydał bardzo ważny wyrok w sprawie problematyki „zmarnowanego urlopu” ( sygn. akt I CSK 372/10). Zajął w nim stanowisko, że takie „zmarnowanie” może prowadzić do naruszenia dobra osobistego. Poniżej zamieszczam fragment uzasadnienia tego orzeczenia odnoszący się do tej kwestii:

Zgodnie z art. 11a u.u.t., organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w  czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi. Sąd Najwyższy uznał w uchwale z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10 (BSN 2010, nr 11, poz. 9), że art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. W uzasadnieniu uchwały wyjaśnił m.in., że niematerialny charakter szkody w postaci „zmarnowanego urlopu” nie może budzić wątpliwości, gdyż w majątku poszkodowanego nie dochodzi z tego tytułu do jakiegokolwiek uszczerbku. Jest poza tym oczywiste, że przyjemność oczekiwana w związku z podróżą (urlopem), a nieuzyskana w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, pozostaje wyłącznie w sferze wrażeń i  uczuć, jest więc zjawiskiem czysto psychicznym, pozbawionym elementu majątkowego lub komercyjnego. Rozważając problem ewentualnej podstawy odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej, Sąd Najwyższy podkreślił, że możliwość przyznania zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności ex contractu została odjęta, współcześnie jest to bowiem możliwe wyłącznie w ramach reżimu odpowiedzialności deliktowej (art. 445 i 448 k.c.). Nie jest wprawdzie wykluczone naprawienie szkody niemajątkowej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli strony stosunku obligacyjnego tak postanowią (art. 3531 k.c.), ale przykłady takich umów – przynajmniej w stosunkach turystycznych – nie są znane. Nie są także wyłączone przypadki odpowiedzialności za szkodę niemajątkową wynikające ze zbiegu podstaw unormowanego w art. 443 k.c., zwłaszcza w razie wyrządzenia szkody na osobie, jednak należą one do wyjątków. Sąd Najwyższy stwierdził dalej, że problematyka szeroko rozumianej umowy o  podróż oraz odpowiedzialności z tego tytułu stała się przedmiotem regulacji w  art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy nr 90/314 implementowanej przez Polskę w art. 11a u.u.t. Powołał się w związku z tym na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie Simone Leitner versus TUI Deutschland GmbH i – odmiennie niż Sąd Apelacyjny w niniejszej sprawie – uznał, że skoro Trybunał Sprawiedliwości w przytoczonym orzeczeniu orzekł, iż art. 5 dyrektywy 90/314 powinien być wykładany w sposób obejmujący pojęciem szkody także uszczerbek niemajątkowy w postaci zmarnowanego urlopu, to art. 11a u.u.t., przenoszący art. 5 dyrektywy do polskiego porządku prawnego, musi być wykładany w ten sam sposób. Taka wykładnia, mająca zarazem charakter scalający, pozwala również na wniosek, że rozwiązanie zastosowane w prawie krajowym jest zgodne z dyrektywą. Należy przy tym, zdaniem Sądu Najwyższego, podkreślić, że żadne istotne względy wypływające z polskiego systemu prawa cywilnego nie przeciwstawiają się takiej wykładni art. 11a u.u.t., a jego znaczenie – w takim rozumieniu – polega na tym, że w zakresie, w którym dopuszcza przyznanie zadośćuczynienia za szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o imprezę turystyczną, stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 471 k.c.

Podniesiony w skardze kasacyjnej Piotra K. zarzut naruszenia art. 11a u.u.t. jest zatem trafny. Nie koresponduje on jednak z zaskarżeniem wyroku Sądu Apelacyjnego tylko w części dotyczącej roszczenia o nakazanie pozwanej przeproszenia powoda.

W skardze kasacyjnej Jakuba K., przy tak samo ujętym zakresie zaskarżenia wyroku Sądu Apelacyjnego, został natomiast podniesiony zarzut naruszenia art. 23 i 24 k.c. Należy w związku z tym podkreślić, że – jak trafnie przyjął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10 – dobra osobiste wynikają z tych wartości niemajątkowych, które są ściśle związane z człowiekiem, obejmując jego fizyczną i psychiczną integralność albo, będąc przejawem jego twórczej działalności, skupiają niepowtarzalną, pozwalającą na samorealizację indywidualność człowieka, jego godność oraz pozycję wśród innych ludzi. Dobrem osobistym jest wartość immanentnie złączona z istotą człowieczeństwa oraz naturą człowieka, niezależna od jego woli, stała, dająca się skonkretyzować i obiektywizować. Na tle takiego pojmowania dóbr osobistych nie można konstruować – zdaniem Sądu Najwyższego – dobra osobistego w postaci prawa do niezakłóconego odpoczynku, przypisywanego konsumentowi zawierającemu umowę o świadczenie usług turystycznych. Należy poza tym pamiętać, że każde dobro osobiste skupia w sobie dwa elementy – chronioną wartość oraz prawo żądania od innych jej poszanowania. Spokojny, niezakłócony odpoczynek na zorganizowanych wczasach nie odpowiada tym przesłankom; jest zwykłym przejawem zachowania człowieka, zaspokojeniem jego – najczęściej doraźnej – potrzeby, nie przez wszystkich zresztą odczuwanej. Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych sytuacjach działanie (zaniechanie) organizatora turystyki, prowadzące do „zmarnowania urlopu”, będzie jednocześnie naruszeniem jakiegoś dobra osobistego, w tym w szczególności zdrowia albo nietykalności lub wolności osobistej. Jednak nie uzasadnia to generalnego stanowiska, iż prawo do spokojnego wypoczynku (urlopu) jest dobrem osobistym mieszczącym się w  otwartym katalogu tych dóbr zawartym w art. 23 k.c.

Klauzula biura podróży Nowa Itaka w rejestrze klauzul niedozwolonych

5 lipca 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następującą klauzulę:

Numer wpisu:2426
Data wydania wyroku:2011-01-27
Sygnatura akt: VI ACa 770/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie – VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
Postanowienie uznane za niedozwolone: „Do zmian istotnych należą w szczególności pobyt skrócony co najmniej o 24 godziny, zmiana rozkładu lotu z przesunięciem godzin wylotu o więcej niż 12 godzin

Consumers: European Consumer Centres’ Air Passenger Rights Day 2011

Brussels, 7July 2011 – Holiday didn’t go as planned? Flight cancelled? Lost luggage? Help is at hand.  The European Consumer Centres Network (ECC-Net) offer citizens free advice about their rights when travelling and shopping across borders. They can also help them solve problems with traders in another EU country (plus Iceland and Norway) when things go wrong. In 2010, the Centres provided free help and advice in over 71,000 consumer cases, and helped consumers with complaints worth 14 million euros. Since many of the complaints they receive concern transport, in particular air travel, the Network has organised a special ‚Air Passenger Rights Day’ at 27 airports (23 countries[1]) across the EU. Under the motto ‚Pack a little consumer know-how, Europe offers you free help and advice’, they will provide advice and help on air passenger rights, for example in cases of cancellations, delays or baggage loss.

Health and Consumer Commissioner John Dalli said: “I welcome this initiative by the European Consumer Centres which shows concretely how they are helping citizens with practical problems every day across the EU. This work is a clear example of EU added value, since no single national organisation can – on its own –effectively help consumers to resolve cross-border disputes with traders in a quick and inexpensive way. I look forward to more and more consumers managing to reap the benefits of the Internal Market thanks to the help of the ECC-Net „

Vice-president Kallas, responsible for Transport, declared: „Nowadays, EU rules protecting passengers exist in all modes of transport: they are already in force for air and rail and will be soon applicable also for waterborne and road passengers. Ensuring a widespread users’ awareness is a precondition for a better enforcement of their rights in case of problem. The event today is perfectly linked with the ongoing information campaign on EU passenger rights that I launched one year ago also in Zaventem and I am glad to see that this helps citizens to be more aware of their rights”

Belgian Minister for Economy and Reform, Mr Vincent Van Quickenborne, said: „ The number of cross-border consumer transactions continues to rise. But we must acknowledge that its development is sometimes hindered by a lack of knowledge on consumer rights when purchasing in another EU country. Therefore I am pleased to see that the European Consumer Centres not only inform citizens on their rights but also help solve so many cases amicably. This is good for consumers, good for business and good for the economy’.  

Why this matters

EU citizens are shopping cross border more frequently, and this expenditure represents 1.75% of EU GDP. While the total detriment suffered by EU consumers amounts to 0.4% of Europe’s GDP, the detriment related to cross border shopping (including internet) can be estimated between 500 million and 1 billion euros per year. The Centres help to reduce that figure by helping consumers to exercise their rights successfully.  In 2010 about 40% of consumer complaints handled by ECCs were amicably settled with the trader.

Giving consumers clear information about their rights and assuring them that they can get effective redress if they have a problem will improve their confidence and help unlock the full potential of the Single Market. The role of Centres in this regard is important since recent studies show that 79% of EU citizens do not know where to get information and advice about cross-border shopping in the EU.

How did European Consumer Centres help in 2010?

This case study illustrates:

In the context of the volcano eruption in May 2010, some Finnish passengers were stranded in Spain when their flight was cancelled due to airspace closure. They chose re-routing and had to stay 7 extra days in Barcelona. The airline did not offer any assistance. Safely back home they contacted the airline and requested a refund of their expenses (€1,167). The airline only refunded €250. With Centres’ help, the consumers were refunded the remaining €917. More ECC consumer stories at http://ec.europa.eu/ecc-net

European Consumer Centres also publish consumer reports on practical topics, from a comparison of hotel ratings to a survey of ski resorts in Europe.

How do European Consumer Centres help?

The Centres operate in 29 countries (all EU countries plus Norway and Iceland).

They offer online as well as direct advice for consumers to help them avoid problems when buying goods and services from a trader based in another EU country (as well as in Norway and Iceland)

When consumers do run into problems (e.g. with a refund, repair or replacement to which they are entitled to under EU rules) and for whatever reason have not been able reach an understanding with the trader, the Centres can intervene on the consumers’ behalf. This often involves contacting the corresponding Centre in the country of the trader.

For cases concerning air passenger rights (such as problems obtaining assistance when stranded at an airport), the Centres work closely with ‚national enforcement bodies’ (NEBs) which make sure that air passenger rights are complied with and which have the exclusive power to investigate and enforce EU rules. The Centres can help consumers obtain refunds and compensation. For example, the Centres can contact the airline on behalf of the consumer, or, if necessary, file a complaint with the relevant NEB. The Centres can also advise consumers on taking their case to an out-of-court dispute resolution scheme.

They are co-financed by the European Commission and national authorities.

For coverage after the event please see:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

(European Consumer Centres at airports, 7 July 2011)

Contacts :Frédéric Vincent  (+32 2 298 71 66)Aikaterini Apostola  (+32 2 298 76 24)

[1] AT, LV, LU, BG, SK, SI, CZ, PL, EE, NL, IE, ES, HU, NO, CY, PT, LT, IT, MT, BE, UK, RO, SE