Daily Archives: 17 czerwca, 2011

Klauzule Biura Podróży „Glob” (Opole) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule stosowane przez Biuro Podróży „Glob” z Opola:

Numer wpisu: 2325
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką, opłacając odszkodowania w miejscu ich powstania”
Numer wpisu: 2324
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„W przypadku kiedy Uczestnik zrezygnuje z imprezy w trakce jej trwania z przyczyn niezależnych od Biura, Biuro zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę”
Numer wpisu: 2323
Data wpisu: 2011-06-10
Józef Słowik – Biuro Podróży Glob” w Opolu
„Glob zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku udokumentowanego wzrostu kursów walut, kosztów transportu, wzrostu ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak np. lotniskowe, załadunkowe albo przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”