Daily Archives: 2 czerwca, 2011

Komunikat ULC w sprawie praw pasażerów w kontekście erupcji wulkanicznych

Mając na uwadze duże zainteresowanie prawami pasażerów linii lotniczych w ogóle, a ostatnio w kontekście erupcji wulkanicznych, Komisja Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż:

  • wszelkie zjawiska pogodowe o nasilonym charakterze mające wpływ na operacje lotnicze np. mgły, burze, wyładowania atmosferyczne, opady deszczu, śniegu i gradu, porywiste wiatry;
  • zdarzenia losowe np. zderzenia samolotów z ptakami, oraz
  • następstwa niektórych katastrof naturalnych np. chmura pyłu wulkanicznego jako następstwo erupcji wulkanicznej;

zjawiskami pozostającymi poza skuteczną kontrolą przewoźników lotniczych. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Wyłączenie obowiązku odszkodowawczego nie oznacza jednakże, iż przewoźnicy są zwolnieni z pozostałych obowiązków względem pasażerów opóźnionych i odwołanych lotów. Przewoźnicy mają obowiązek zapewnić bezpłatnie pasażerom potrzebującym tej pomocy:

  • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania na lot opóźniony lub na lot alternatywny zaoferowany w związku z odwołaniem lotu, na które posiadali rezerwację;
  • zakwaterowanie w hotelu w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym);
  • dwukrotny dostęp do środków łączności;
  • zwrot pełnej kwoty ceny biletu w przypadku, gdy pasażerowie zrezygnują z odwołanego albo opóźnionego powyżej 5 godzin lotu;
  • zmianę rezerwacji na najbliższy albo najbardziej dogodny dla obu stron umowy przewozu lot, na który dostępne są wolne miejsca.

Obowiązki, o których mowa powyżej spoczywają jedynie na przewoźnikach, którzy na podstawie taryfy powszechnie dostępnej oferują odpłatnie przelot samolotem sklasyfikowanym jako stałopłat o napędzie silnikowym. Nieistotnym jest przy tym okoliczność czy przelot ten jest przelotem regularnym czy też nieregularnym.

Źródło: strona internetowa ULC [1.06.2011 r.]

„Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym” – nowa publikacja wydawnictwa Wolters Kluwer

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja pt. Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczymJej autorką jest Agnieszka Kunert-Diallo.

Z opisu publikacji wynika, że przedstawia ona wszystkie obowiązujące w międzynarodowym transporcie lotniczym reżimy prawne z jednoczesnym wskazaniem na występujące problemy kolizyjne zobowiązań międzynarodowych państw oraz kolizje norm prywatnoprawnych stosowanych w przewozie lotniczym. W książce omówiono wszystkie kryteria decydujące o zastosowaniu określonego reżimu prawnego.

dr Piotr Cybula