Daily Archives: 11 czerwca, 2011

„Znaczenie ustawowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach dla rozwoju turystyki górskiej” – nowy artykuł dr. Jerzego Gospodarka

W monografii pt. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (red. A. Rapacz, Wrocław 2011 r.) ukazał się artykuł dr. Jerzego Gospodarka pt. Znaczenie ustawowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach dla rozwoju turystyki górskiej. Poniżej przestawiam streszczenie oraz podsumowanie artykułu:

Streszczenie:

Wyjazdy turystyczne w góry wiążą się z rosnącą liczbą wypadków na trasach turystycznych i stokach narciarskich. Jednym z powodów tego stanu rzeczy są fragmentaryczne regulacje prawne zachowań turystów na obszarach górskich. Od ponad 2 lat trwają prace w resorcie spraw wewnętrznych i administracji nad projektem ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Można oczekiwać, że na początku 2011 r. Rada Ministrów zaakceptuje dziesiątą wersję tego projektu i prześle ją do Sejmu. Uchwalenie tej ustawy będzie miało znaczenie dla dalszego rozwoju turystyki górskiej. Takich nadziei nie można wiązać z projektem ustawy dotyczącym tych kwestii, który opracowała sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych w 2010 r., gdyż projekt ten wywołuje gruntowne zastrzeżenia.

Podsumowanie:

Dokonane analizy wykazują istnienie związku między ustawowymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich a rozwojem turystyki górskiej. Twórcy analizowanego projektu ustawy, który ma być w 2011 r. przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu, wyrazili w ocenie skutków tej regulacji przekonanie, że przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa osób uprawiających sport i turystykę w górach, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na rozwój turystyki w regionach. W umiarkowany sposób można podzielić to stanowisko.

Potrzeba nowych regulacji ustawowych w tej dziedzinie jest niewątpliwa, gdyż obecnie obowiązujące są fragmentaryczne i niedostosowane do nowych rodzajów sportów i turystyki uprawianych w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz związanych z nimi zagrożeń. Nie uwzględniają one należycie cech specyficznych regionów górskich i uwarunkowań ekonomicznych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Niestety rozpatrywany w Sejmie komisyjny projekt ustawy dotyczący omawianych zagadnień ma tyle zasadniczych wad, że nie można z nim wiązać żadnych nadziei na przyszłość.

Ostatnia wersja projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, oczekująca aprobaty rządu, zawiera niepełne propozycje rozwiązań ustawowych w odniesieniu do bezpieczeństwa w górach i ich przyjęcie niewiele zmieni w tym zakresie. Natomiast pozostałe regulacje tego projektu, dotyczące bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ratownictwa górskiego i narciarskiego, są co do zasady właściwie ujęte i można oczekiwać w razie ich wejścia w życie pozytywnego wpływu na rozwój turystyki w regionach górskich.

dr Piotr Cybula