Daily Archives: 23 czerwca, 2011

Plany UOKiK dotyczące zmiany dyrektywy 90/314 (w związku z prezydencją Polski w UE)

Dyrektywa ta należy do pakietu dyrektyw konsumenckich, które powinny zostać poddane rewizji do roku 2013. Prace nad rewizją znajdują się na etapie wstępnym (w 2009 r. zostały przedstawione pierwsze prezentacje KE odnośnie ewentualnego zakresu przeglądu). Polska planuje rozpoczęcie prac nad rewizją tekstu dyrektywy, jednak jest to uzależnione od daty przedstawienia stosownego projektu przez KE.

Od czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży (PTD) w 1990 r., sektor turystyczny  znacznie się zmienił. Z uwagi na rozwój społeczeństwa informacyjnego tradycyjne imprezy turystyczne stanowiące pakiet usług nabywanych w siedzibie organizatora na podstawie jednej umowy, są wypierane na rzecz tzw. pakietów dynamicznych. Są to produkty składające się z co najmniej dwóch odrębnych usług, które mają istotny wpływ na ogólną cenę imprezy (np. lot, zakwaterowanie, wynajem samochodu), sprzedawcy tych usług są ze sobą komercyjnie powiązani (np. na stronie internetowej przedsiębiorcy znajdują się odesłania do usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę), a usługi te są nabywane w tym samym czasie.

Ta zmiana w strukturze rynku doprowadziła do sytuacji,  w której znaczna liczba usług nie jest usankcjonowana przez prawo, a obecnie obowiązujące regulacje w znacznej części nie odpowiadają oczekiwaniom i strukturze rynku. Potrzebę rewizji dyrektywy Package Travel uwidoczniły również wydarzenia w ostatnim okresie, np. wybuch wulkanu w Islandii, czy zamieszki w Afryce Północnej, które pokazały, że obecne przepisy dotyczące uprawnień konsumentów w sektorze turystycznym są albo niewystarczające, albo nie regulują w ogóle rozwiązań, które mają być wykorzystywane w tego typu sytuacjach.

Dlatego też, wśród głównych motywów nowelizacji dyrektywy należy wymienić: konieczność modernizacji przepisów dyrektywy i usunięcia powstałych luk prawnych, usunięcie niespójności oraz uproszczenie obowiązujących regulacji, jak też usuwanie istniejących barier w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, poprzez dążenie do ujednolicania rozwiązań w Państwach Członkowskich.

Sektor turystyczny jest ważny zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i przedsiębiorców. Usługi turystyczne ze względu na swój transgraniczny charakter zaliczane są do typowych stymulatorów rynku wewnętrznego, umożliwiając otwarcie rynków dla zagranicznych przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną, a konsumentom zapewniając szerszą ofertę i jednolitą w całej Unii Europejskiej ochronę. Dlatego też istotne jest wyeliminowanie istniejących niespójności prawnych oraz uproszczenie obowiązujących regulacji, jak też usuwanie istniejących barier poprzez dążenie do ujednolicania rozwiązań w Państwach Członkowskich.

Jeżeli Komisji nie uda się przedstawić wniosku podczas naszej prezydencji, wyrażamy nadzieję, iż rozpoczęcie prac nad nim będzie stanowiło priorytet państw TRIO – Danii i Cypru.

Źródło: informacja ze strony internetowej UOKiK