Daily Archives: 17 marca, 2014

AWERTOUR sp. z o.o. – wyniki kontroli MSiT

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zamieszczona została informacja z wyników kontroli biura podróży AWERTOUR sp. z o.o.

Kontrola wykazała m.in, że organizator ten pobierał przedpłaty przewyższające wysokość wskazaną w umowie zabezpieczenia finansowego. W wyniku wskazanych naruszeń MSiT ocenił negatywnie działalność tego przedsiębiorcy w zakresie art. 9 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych.

Choć w świetle ustawy o usługach turystycznych minister sportu i turystyki jest obok marszałka województwa organem upoważnionym do kontroli organizatorów turystyki, to dotychczas z kompetencji tej korzystał bardzo rzadko.

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla klientów MATI WORLD HOLIDAYS

„Informujemy, że weryfikacja roszczeń i wyliczenie sum należnych poszkodowanym klientom z umowy gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej przez gwaranta SIGNAL IDUNA Towarzystwo Ubezpieczeń SA dla MATI WORLD HOLIDAYS Sp. z o. o. dobiegły końca.28.02.2014r. Marszałek Województwa Śląskiego wydał dyspozycję wypłaty środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Gwarant dokona wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

Klienci, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną po 1.03.2012r. i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają ok. 28 proc. poniesionych kosztów”.

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego