Daily Archives: 16 lutego, 2011

Komentarz do artykułu „Obowiązkowe ubezpieczenie biur podróży” (Rzeczpospolita z 14 lutego 2011 r.)

W Rzeczpospolitej z 14 lutego 2011 r. ukazał się artykuł pt. Obowiązkowe ubezpieczenie biur podróży (http://www.rp.pl/artykul/5,612247.html). Poniżej zamieszczam komentarz do niektórych twierdzeń w nim zawartych:

„Touroperatorzy działający na polskim rynku mają obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej”.

Komentarz:

Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych rzeczywiście mają obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego, ale możliwych instrumentów finansowych jest cztery a nie dwa. Oprócz dwóch wskazanych mamy również umowę ubezpieczenia (która pojawia się np. w tytule artykułu) oraz rachunek powierniczy (ten ostatni tylko dla organizatorów turystyki organizujących imprezy turystyczne na terenie Polski).

„Im wyższa kwota gwarancji, tym większa szansa na to, że w przypadku upadku biura czy odwołania wyjazdu klient odzyska całą zainwestowaną gotówkę”.

Komentarz:

Zabezpieczenie finansowe biura podróży jest uruchamiane w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Jeżeli organizator turystyki odwołuje wyjazd, zabezpieczenie nie znajduje co do zasady zastosowania. Konsekwencje odwołania zostały określone w art. 14 ust. 6 i 7 ustawy o usługach turystycznych.

„Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych z września zeszłego roku, zwiększyła wysokość obowiązkowych gwarancji, jakie muszą przedstawić biura podróży”.

Komentarz:

Ustawa nowelizująca jest z kwietnia a nie września. We wrześniu weszła w życie. Jest też zbytnim uproszczeniem stwierdzenie, że doszło do zwiększanie wysokość obowiązkowych gwarancji. Po pierwsze, ich wysokość wynika z rozporządzenia wykonawczego. Po drugie, na razie na rynku funkcjonują jeszcze w większości przypadków „stare” umowy zabezpieczenia finansowego. W rzeczywistości sama ustawa nowelizująca jeśli chodzi o sytuację klienta, nawet w pewnym zakresie ją pogorszyła (szerzej przedstawiam to w innym miejscu: http://turystykamalopolska.pl/eksperci/uid/124/item/blog).

„Biura podróży, podobnie jak linie lotnicze, są zabezpieczone na wypadek wystąpienia „siły wyższej”, czyli np. trzęsienia ziemi czy zamieszek”.

Komentarz:

Nie wiadomo o jakim zabezpieczeniu tu mowa. Czy o takim, że jeżeli organizator turystyki odwołuje imprezę turystyczną z uwagi na siłę wyższą, to nie ma obowiązku wypłaty klientowi odszkodowania (art. 14 ust. 7 u.u.t.)? Raczej trudno traktować ten przepis jako „zabezpieczenie” organizatora turystyki.

„Obowiązek zwrotu pieniędzy powstaje wówczas, gdy wyjazd zostaje odwołany z winy touroperatora”.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 u.u.t. jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru: albo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. W wypadkach takich klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu: zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie albo siły wyższej (art. 14 ust. 7 u.u.t.). Po pierwsze, w ustawie pojęcie „winy” w tym miejscu w ogóle nie występuje, przepis ten znajduje zastosowanie „jeżeli organizator odwołuj imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta”, a te mogą być przecież równe. Po drugie, w takim przypadku organizator turystyki powinien zaproponować klientowi wybór: impreza zastępcza albo zwrot wpłaconej kwoty, a więc obowiązek zwrotu powstanie gdy klient nie przyjmie imprezy zastępczej. Po trzecie, pomijam tu szerszy problem, czy w przypadku wystąpienia siły wyższej organizator turystyki ma obowiązek zwrotu całości wpłaconej kwoty, jeżeli formalnie nie odwołuje imprezy turystycznej (szerzej omawiam to w innym miejscu: https://prawoturystyczne.wordpress.com/2011/02/07/czy-organizator-turystyki-powinien-zwrocic-klientowi-cala-cene-w-przypadku-wystapienia-sily-wyzszej-uniemozliwiajacej-wyjazd-sprawa-egiptu/).

W artykule pominięto umowę ubezpieczenia NNW i KL, którą organizatorzy turystyki mają obowiązek zawarcia w przypadku organizowania imprez turystycznych za granicą (z uwagi na tytuł artykułu warto było o nim wspomnieć).

dr Piotr Cybula

https://prawoturystyczne.wordpress.com/