Daily Archives: 16 kwietnia, 2012

„Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny”

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja pt. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe. Zawiera ona m.in. rozdział pt. Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny.

Publikacja została przygotowana pod red. Moniki Jagielskiej, Ewy Rott-Pietrzyk oraz Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej.

Spis treści:

Część pierwsza Rozwój europejskiego prawa prywatnego

A possible scenario for the launch of the optional instrument
(Robert Bray)

The optional instrument in European contract law: scope and legal
nature (Benedicte Fauvarque-Cosson)

Optional Instrument and Private International Law – some remarks
(Monika Jagielska)

Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej
(Krzysztof Kwiatkowski)

Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (dalsza
kodyfikacja?) (Marcin Litowczenko)

European Contract Law and the CFR – development and perspectives
(Damjan Moźina)

Zakres instrumentu opcjonalnego (Jerzy Pisuliński)

Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta (Wojciech Popiołek)

Europejskie prawo konsumenckie a projekt nowego polskiego
Kodeksu cywilnego (Zbigniew Radwański)

Starting from e-Commerce instead of Sales Contracts – Choosing
the right field of application of the EU Optional Instrument
(Hans Schulte-Nolke & Fryderyk Zoll)

Progressing towards a European Contract Law – policy options
(Michael Shotter)

Some remarks on the material scope of an optional instrument for
contract law (Matthias E. Storme)

O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów
w europejskim prawie kontraktów (Ryszard Szostak)

Część druga Prawo konsumenckie

Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze
odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (Ewa Bagińska)

Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny (Piotr Cybula)

Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny (Bernadetta Fuchs)

Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności
z prawem unijnym (Bogusława Gnela)

Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów
a nadmierny formalizm prawa (Mateusz Grochowski)

Konsument a Internet, a próby harmonizacji i unifikacji prawa
prywatnego (Jacek Gołaczyński)

Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację
– prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem
cywilnym (Przemysław Miklaszewicz)

Zakres kontroli niedozwolonych postanowień czynności prawnej
w projekcie Kodeksu cywilnego (Marlena Pecyna)

Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed
niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów
(Monika Rejdak)

Instytucja umów powiązanych w perspektywie nowego polskiego
Kodeksu cywilnego (Dominika Rogoń)

Umowa sprzedaży konsumenckiej (Aneta Wiewiórowska-Domagalska)

Europejskie prawo konsumenckie jako wyraz technokratycznej
koncepcji prawa umów (Magdalena Ziętek)

Informacja wydawcy: C.H. Beck

Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług na potrzeby rozliczenia przedmiotowych usług w trybie szczególnej procedury VAP-1 (MSiT)

Uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce: e-deklaracje/Międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób został umieszczony wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług na potrzeby rozliczenia przedmiotowych usług w trybie szczególnej procedury, oznaczony symbolem VAP-1.

VAP-1 dostępny jest w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Stosownie do postanowień art. 134b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podatnicy zidentyfikowani jako podatnicy VAT-przewozy okazjonalne są obowiązani składać deklaracje podatkowe na potrzeby rozliczenia podatku z tytułu wykonywania usług międzynarodowego okazjonalnego  przewozu drogowego osób drogą elektroniczną do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Termin składania deklaracji podatkowej oraz wpłacenia należnego podatku to 25. dzień miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce: e-deklaracje/Międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób znajduje się  także zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku wobec tych usług (VAP-R).

Źródło: komunikat MSiT z 13 kwietnia 2012 r.