Daily Archives: 20 Maj, 2012

Konsultacje społeczne w sprawie deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek – pisma z uwagami

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępne są pisma z uwagami zgłoszonymi w ramach procesu konsultacji społecznych  do projektu tzw. ustawy deregulacyjnej. Niektóre są nieco zaskakujące.

KOMUNIKAT Marszałka Województwa Małopolskiego dla klientów biura EXCALIBUR TOURS

Informujemy, iż  w dniu dzisiejszym tj. 20.05.2012 r. do Marszałka Województwa Małopolskiego została zgłoszona upadłość przez firmę EXCALIBUR TOURS Kazimierz Siudak, zarejestrowaną w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem  D/38/99/281/2004, z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 43/3, posiadającą gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością  wykonywaną przez organizatora turystyki w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie,  ul. Przyokopowa 31.

Środki z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną uruchomione na pokrycie roszczeń z tytułu zawartych umów na organizację imprez turystycznych, które nie zostały zrealizowane.

Wszystkich klientów ubiegających się o wypłatę środków na pokrycie zwrotów wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy o bezpośredni kontakt z:

URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Departament Turystyki, Sportu i Promocji

ul. Wrocławska 53, IIIp, Kraków

tel.  (0 12) 379 60 29 lub 379 60 28

fax. (0 12) 379 60 01

e-mail: turystyka@malopolska.mw.gov.pl

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Do roszczenia należy załączyć:

  • Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartych między Biurem Podróży a poszkodowanym
  • Kopię dowodu wpłaty dokonanej do Biura Podróży za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, druk KP),
  • Oświadczenie poszkodowanego, stwierdzające niewykonanie przez Biuro Podróży zobowiązań  umownych o określonej wartości
  • Oświadczenie poszkodowanego zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z Gwarancji
  • Kopię dowodu osobistego osoby poszkodowanej poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez pracodawcę, pracownika agencji turystycznej, urząd miejski, itp.)
  • Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej (formularz w załączeniu)

Informujemy, iż w dniu ogłoszenia upadłości za granicą przebywa 1 grupa młodzieży (35 osób +3 opiekunów +1 pilot). Grupa w dniu dzisiejszym w ramach gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki, wyjedzie do kraju.

Źródło: strona internetowa Urzędu Województwa Małopolskiego (20.05.2012 r.)