Daily Archives: 14 Maj, 2012

ECCO HOLIDAY – wątpliwości związane odwołaniem wyjazdów i imprezami zastępczymi

Przypadek odwołania wyjazdów przez Ecco Holiday budzi mieszane uczucia. Większość głosów ma charakter krytyczny, co dotyczy zwłaszcza klientów, którym wyjazdy zostały odwołane. Pojawiają się też głosy diametralnie odmienne, z których wynika, że organizator ten wykazał się wręcz pewną odwagą i odpowiedzialnością. Dyskusja ta będzie się zapewne toczyła przez jakiś czas.

Na obecną chwilę chciałbym odnieść się do oceny zaistniałej sytuacji w świetle ustawy o usługach turystycznych i stosowanych przez organizatora turystyki warunków uczestnictwa. W obecnie proponowanych warunkach (nie jestem pewien, czy wcześniej organizator nie stosował odmiennego postanowienia) postanowienie w sprawie odwołania lotu brzmi:

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w p. VI.4. lub w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo według swojego wyboru do:
– uczestniczenia w innej zaproponowanej przez Organizatora imprezie turystycznej o tym samym lub wyższym standardzie chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
– żądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych dotąd świadczeń.
Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie
imprezy nastąpiło z powodu:
– siły wyższej
– zgłoszenia się mniej niż wskazana w p. II.8 liczba uczestników.

Także z samej ustawy o usługach turystycznych wynika, że jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swego wyboru:

1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;

2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Zarówno z powyższych warunków uczestnictwa, jak i z dyrektywy, moim zdaniem płynie wniosek, że w takiej sytuacji organizator powinien zaproponować klientowi wybór w tym zakresie („klient ma prawo”), a zatem też zaoferować alternatywną imprezę zastępczą. Proponując taką imprezę nie może żądać żadnej dopłaty. Z powyższych przepisów wyraźnie wynika, że korekta co do ceny następuje jedynie na korzyść klienta, jeżeli zastępcza impreza turystyczna jest o niższym standardzie. Natomiast jeżeli impreza ta jest o takim samym lub wyższym standardzie, to klient nie ma obowiązku dopłaty to różnicy.

Z pojawiających się informacji prasowych wynika, że organizator ten oferuje alternatywne imprezy turystyczne jednak za dopłatą. Wydaje się, że żądanie dopłaty w takim stanie rzeczy nie znajduje podstaw, a organizator nie oferując w sposób wyraźny zastępczej imprezy turystycznej o takim samym lub wyższym standardzie narusza przepisy ustawy o usługach turystycznych, jak i inne regulacje.

Oczywiście nie mogę zapewnić, że powyższa interpretacja zostałaby przyjęta przez sąd w przypadku zaistniałego sporu między klientem a organizatorem.

Piotr Cybula

Triada pójdzie pod młotek („Rz'”)

Znak towarowy „Triada” będzie wystawiony na sprzedaż. Kupi go ten, kto da więcej. Mam już sygnały, że są zainteresowani –
więcej w wywiadzie: Triada pójdzie pod młotek.