Daily Archives: 22 lutego, 2015

Projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 18 lutego 2015 r. – nowe przepisy, stare problemy

W styczniu przedstawiony został projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych.

Propozycja sprowadza się do dodania w tej ustawie jednego przepisu – w art. 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

5a. Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, o której mowa w ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

Wstępną ocenę tego projektu przedstawiłem we wpisie pt. Projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych (uwagi krytyczne).

Niedawno na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiły się otrzymane w ramach konsultacji publicznych stanowiska i uwagi.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało nowy projekt z 18 lutego 2015 r. Projekt ten zawiera tylko jedną zmianę. Zwrot „związane z organizacją powrotu turystów” został zastąpiony przez zwrot „związane z organizacją powrotu klientów”. Na potrzebę takiej zmiany zwracałem uwagę we wskazanym wyżej wpisie.

Projekt nowelizacji w dalszym ciągu nie rozwiązuje problemu związanego z brakiem odpowiedniego systemu na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, który byłby w pełni zgodny z unijnym standardem. Funkcjonowanie obecnego systemu (także po zmianie) może prowadzić do tego, że klienci nie otrzymają zwrotu całości wpłaconych organizatorowi środków w przypadku jego niewypłacalności.  To z kolei może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, jak dzieje się to obecnie.

Piotr Cybula