Daily Archives: 10 października, 2011

Czy warunki zwrotu opłaty mogą polegać na braku zwrotu, czyli o (nie)zwracaniu opłat za nieprzystąpienie do egzaminu na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz za sprawdzenie znajomości języka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek pobiera się opłaty. W zawartych w tej ustawie upoważnieniu do wydania rozporządzenia w tym zakresie wskazano wyraźnie, że rozporządzenie powinno określać m.in. warunki zwrotu wniesionych opłat w wypadku nieprzystąpienia do egzaminu.

Z kolei z rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wynika, że Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.

Czy w ten sposób prawidłowo odczytano wolę  ustawodawcy? Stwierdzenie, że opłaty się nie zwraca logicznie rzecz biorąc nie jest określeniem warunków zwrotu.

dr Piotr Cybula

MSiT: Nowa umowa turystyczna z Grecją

W dniu 5 października br., w Krakowie została podpisana umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie turystyki. Ze strony polskiej umowę podpisała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, ze strony greckiej wiceminister kultury i turystki George Nikitiades. Umowa międzyrządowa o współpracy w dziedzinie turystyki zastąpi, obowiązującą dotychczas, umowę między Głównym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Narodową Organizacją Turystyczną Republiki Grecji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną 26 stycznia 1977 r. w Atenach. Poza podniesieniem rangi powiązań obu krajów w zakresie turystyki, umowa zawiera postanowienia dostosowane do obecnych realiów, m.in. dotyczące promocji inwestycji turystycznych, powoływania ośrodków informacji turystycznej, współpracy w ramach międzynarodowych organizacji turystycznych. Umowy o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisywane przez rządy, w dobie gospodarki rynkowej, mają na celu podkreślenie woli obu stron rozwijania wzajemnych kontaktów w ramach tej ważnej gałęzi gospodarki narodowej. Tworzą odpowiedni klimat, ale nie mają za zadanie zastąpić podmiotów turystycznych, działających na obu rynkach.

Źródło: informacja Ministerstwa Sportu i Turystyki