Daily Archives: 20 października, 2011

Turystyka w Konstytucji PRL z 1952 r., czyli zdrowy i kulturalny wypoczynek

Art. 69

1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do wypoczynku.

2. Prawo do wypoczynku zapewniają pracownikom: ustawowe skrócenie czasu pracy przez urzeczywistnienie ośmiogodzinnego dnia pracy oraz krótszego czasu pracy w przypadkach przewidzianych ustawami, ustawowo określone dni wolne od pracy, coroczne płatne urlopy.

3. Organizacja wczasów, rozwój turystyki, uzdrowisk, urządzeń sportowych, domów kultury, klubów, świetlic, parków i innych urządzeń wypoczynkowych stwarzają możliwości zdrowego i kulturalnego wypoczynku dla coraz szerszych rzesz ludu pracującego miast i wsi.

Klauzule biura podróży Damptour w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2543
Damptour Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
„Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie, lub osoby współtowarzyszące szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel, autokar, prom itp.).”

Numer wpisu: 2542
Damptour Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
„Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję.”

Klauzule biura podróży Ondraszek w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2541
Andrzej Słota – Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek z siedzibą w Cieszynie
„Reklamacje dotyczące realizacji imprezy turystycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy pod warunkiem, że zostały na miejscu potwierdzone na piśmie przez pilota lub rezydenta w czasie trwania imprezy. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania”

Numer wpisu: 2540
Andrzej Słota – Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek z siedzibą w Cieszynie
„W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie BIURA (…) Uczestnik jest zobowiąany do zapłaty kary umownej (z zastrzeżeniem pkt. 6), której wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:
a) 20 % ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
b) 30 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30-21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
c) 50 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
d) 90 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy,
e) 90 % ceny imprezy przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki”

Klauzula biura podróży CYKLOTRAMP w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2527
Maciej Gościniak – CYKLOTRAMP Biuro Turystyczno-Usługowe z siedzibą w Krakowie
„Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen imprezy w przypadku skokowego wzrostu cen: np. transportu, paliw, ceł, podatków lub kursów walut, nie później jednak, niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy”