Monthly Archives: Listopad 2011

Klauzule stosowane przez Pro Sport (Mikołów) w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2605
Tomasz Kłoska – Pro Sport Tomasz Kłoska z/s w Mikołowie
„Nie wykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem imprezy nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub do żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia”

Numer wpisu: 2604
Tomasz Kłoska – Pro Sport Tomasz Kłoska z/s w Mikołowie
„W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik ponosi następujące koszta:
– utrata zaliczki + 250 zł w razie rezygnacji pomiędzy 35-30 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
– utrata zaliczki + 500 zł w razie rezygnacji pomiędzy 29-14 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
– utrata zaliczki +1100 zł w razie rezygnacji po 14 dniu przed rozpoczęciem imprezy (…)”

RP: Hotel należy do użytkownika wieczystego (spór z dzierżawcą)

To użytkownik wieczysty jest właścicielem budynku postawionego przez dzierżawcę. Takie wnioski płyną z uchwały Sądu Najwyższego (sygnatura akt: III CZP 60/11), który rozstrzygał wieloletni spór o kompleks hotelowo-restauracyjny w Krynicy Czarny Potok – więcej w artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej: Hotel należy do użytkownika.

„Dylematy regulacji normatywnej usług turystycznych w prawie unijnym i polskim” – wykład otwarty na Uniwersytecie Opolskim (1 grudzień 2011 r.)

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej WPiA UO serdecznie zapraszają na Wykład Otwarty, który wygłosi dr Piotr Cybula (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) zatytułowany: „Dylematy regulacji normatywnej usług turystycznych w prawie unijnym i polskim”

rozpoczęcie: 1 grudnia 2011 r., godz. 13:45, sala 1.12

Źródło: strona internetowa WPiA UO

UTK: Bezpieczeństwo na kolei – Raport ERA

Europejska Agencja Kolejowa opublikowała w swojej witrynie internetowej dane statystyczne podsumowujące bezpieczeństwo kolei w 2010 roku. Na podstawie danych zebranych ze wszystkich państw członkowskich rok 2010 uznany został za najbezpieczniejszy wśród ostatnich pięciu lat, w których Agencja gromadziła i przetwarzała dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Pomimo tego, iż wciąż na kolei na obszarze Unii Europejskiej ginie corocznie ponad 1200 osób, Wspólne Wskaźniki Bezpieczeństwa (CSI) wskazują na stopniową poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego od roku 2006. Spadkowi uległa zarówno całkowita liczba osób zabitych, jak i poważnie rannych, w  stosunku do lat ubiegłych. Zgodnie z danymi przekazanymi ERA przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa z 27 państw, w 2010 roku odnotowano łącznie 2401 wypadków z udziałem kolei w których zginęło 1256 osób a 1236 osób zostało poważnie rannych. Co istotne, pasażerowie i pracownicy kolei stanowią zaledwie 5% ogólnej liczby ofiar wypadków z udziałem kolei, z wyłączeniem przypadków samobójstw wśród tych kategorii osób. Większość ofiar – ok. 60%,  to efekt nieuprawnionego wtargnięcia na tory lub przejazd drogowo-kolejowy.

Jak podkreśla Agencja, istotny udział w całkowitej liczbie zdarzeń stanowią zdarzenia na przejazdach kolejowych. W państwach Unii Europejskiej znajduje się ponad 120 000 przejazdów kolejowych, na których w 2010 roku doszło do 619 wypadków, podczas których 359 osób zginęło a 327osób zostało poważnie rannych. Wypadki na przejazdach kolejowych stanowią 1/4 wszystkich wypadków, jednakże liczba ta zmniejszyła się o połowę w stosunku do lat 2006 – 2007.

Pełen zbiór danych wskaźników CSI zostanie udostępniony w wydanym przez Europejską Agencję Kolejową Rocznym Raporcie Bezpieczeństwa.

Źródło: informacja Urzędu Transportu Kolejowego

MSZ: Mali – ostrzeżenie przed uprowadzeniami

W związku z przypadkami porwań cudzoziemców w południowo-wschodnim Mali, na pograniczu departamentów Mopti i Gao, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od podróżowania w ten region, a w szczególności do departamentów Gao, Timbuktu i Kidal.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być podstawą do żadnych roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ

Klauzule stosowane przez Sławomira Grzeszczaka w rejestrze klauzul niedozwolonych

3 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2593
Sławomir Grzeszczak
„W przypadku niemożności polubowego zakończenia sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z uczestnikiem jest sąd we Wrocławiu”
Numer wpisu: 2592
Sławomir Grzeszczak
„Uczestnik może zgłosić reklamację również po zakończeniu imprezy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jej zakończenia”
Numer wpisu: 2591
Sławomir Grzeszczak
„W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Uczestnika obciążają koszty poniesione w związku z dokonaną rezerwacją, przy czym wysokość kosztów wynosi:
a. 50 PLN od osoby w razie rezygnacji zgłoszonej na 31 lub więcej dni, przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
b. 20% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 30-tym a 21- szym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
c. 50% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 20-tym a 15-tym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
d. 80% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 14-tym a 8-mym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
e. 90% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 7-mym a dniem rozpoczęcia imprezy.”

Klauzule biura podróży Poltur (Zielona Góra) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK 3 października 2011 r. wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2590

Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

„Jeśli natomiast Klient, który zgłosił zastrzeżenia o których mowa w ust.2, nie będzie usatysfakcjonowany załatwieniem sprawy, może złożyć reklamację pisemną w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia realizacji świadczeń”

Numer wpisu: 2589

Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

„Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn leżących po jego stronie lub w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy”

Numer wpisu: 2588

Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

„O zmianie wysokości ceny Organizator informuje Klienta w formie pisemnej. Wzrost cen o więcej niż 10% ceny imprezy wynikającej z umowy upoważnia klienta do udostępnienia od umowy w terminie 5 dni od daty poinformowania go o wzroście cen pod rygorem uznania, iż Klient zaakceptował zmianę warunków umowy”

Obrona pracy doktorskiej Dominika Wolskiego nt. „Cywilnoprawne instrumenty zabezpieczenia się przed skutkami ryzyka w turystyce górskiej” (Katowice, 29 listopad 2011 r.)

29 listopada 2011r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali  posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego   w Katowicach przy ul. Bankowej 11b (sala nr 1.4) odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Dominika Wolskiego

na temat:  

Cywilnoprawne instrumenty zabezpieczenia się przed skutkami ryzyka w turystyce górskiej

 Promotor:       dr hab. Henryk Goik (Uniwersytet Śląski)

Recenzenci:    prof. dr hab. Piotr Stec (Uniwersytet Opolski)

                        prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski)

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

MSiT nagradza pracę magisterską na temat zabezpieczenia finansowego biur podróży

Kapituła Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej wyłoniła laureatów IX edycji Konkursu. Jednomyślnie zdecydowano przyznać trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.

Trzecią nagrodę w Konkursie otrzymała Pani Aleksandra Kowalczyk za pracę magisterską pt. Zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki i pośrednika turystycznego jako element ochrony konsumenta w prawie polskim, przygotowaną w Zakładzie Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

Więcej informacji na stronie MSiT.

UOKiK uznał praktykę HOLIDAY TRAVEL CENTER za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

Niezbędne koszty zawarcia umowy 500 EUR – to jedno z postanowień stosowanych przez Holiday Travel Center w Warszawie. Prezes UOKiK uznała, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę finansową ponad 6,6 tys. zł

[Warszawa, 22 listopada 2011 r.] Postanowienia, które zostały uznane przez sąd za zabronione znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Wpis do tego rejestru oznacza, że żaden przedsiębiorca, bez względu na branżę, nie może ich stosować. Obecnie w rejestrze znajduje się 2705 klauzul, z których ponad 700 związanych jest z turystyką.

Postępowanie w sprawie Holiday Travel Centre zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia konsumenta. Spółka oferuje czasowe pobyty w ośrodkach oraz apartamentach wypoczynkowych na podstawie umów zawartych na dłuższy okres – np. na 15 lat. Konsument, który zdecyduje się skorzystać z oferty na dłużej niż trzy lata zawiera tzw. umowę timesharingu – nabywa prawo do korzystania z nieruchomości w określonym czasie.

Po przeanalizowaniu wzorców umownych Prezes UOKiK miała zastrzeżenia m.in. do klauzuli wymuszającej na konsumentach bezzwrotną wpłatę 500 euro z tytułu zawarcia umowy. Zdaniem Urzędu, przedsiębiorca może jedynie domagać się zapłaty poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją wyjazdu, jednak musi to być to suma adekwatna od rzeczywistych wydatków, które poniósł.

Prezes UOKiK uznała, że spółka Holiday Travel Center, stosując postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę finansową w wysokości 6 612 zł. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca odwołał się do sądu.

Źródło: informacja prasowa UOKiK