Daily Archives: 29 listopada, 2011

RP: Hotel należy do użytkownika wieczystego (spór z dzierżawcą)

To użytkownik wieczysty jest właścicielem budynku postawionego przez dzierżawcę. Takie wnioski płyną z uchwały Sądu Najwyższego (sygnatura akt: III CZP 60/11), który rozstrzygał wieloletni spór o kompleks hotelowo-restauracyjny w Krynicy Czarny Potok – więcej w artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej: Hotel należy do użytkownika.

„Dylematy regulacji normatywnej usług turystycznych w prawie unijnym i polskim” – wykład otwarty na Uniwersytecie Opolskim (1 grudzień 2011 r.)

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej WPiA UO serdecznie zapraszają na Wykład Otwarty, który wygłosi dr Piotr Cybula (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) zatytułowany: „Dylematy regulacji normatywnej usług turystycznych w prawie unijnym i polskim”

rozpoczęcie: 1 grudnia 2011 r., godz. 13:45, sala 1.12

Źródło: strona internetowa WPiA UO

UTK: Bezpieczeństwo na kolei – Raport ERA

Europejska Agencja Kolejowa opublikowała w swojej witrynie internetowej dane statystyczne podsumowujące bezpieczeństwo kolei w 2010 roku. Na podstawie danych zebranych ze wszystkich państw członkowskich rok 2010 uznany został za najbezpieczniejszy wśród ostatnich pięciu lat, w których Agencja gromadziła i przetwarzała dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Pomimo tego, iż wciąż na kolei na obszarze Unii Europejskiej ginie corocznie ponad 1200 osób, Wspólne Wskaźniki Bezpieczeństwa (CSI) wskazują na stopniową poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego od roku 2006. Spadkowi uległa zarówno całkowita liczba osób zabitych, jak i poważnie rannych, w  stosunku do lat ubiegłych. Zgodnie z danymi przekazanymi ERA przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa z 27 państw, w 2010 roku odnotowano łącznie 2401 wypadków z udziałem kolei w których zginęło 1256 osób a 1236 osób zostało poważnie rannych. Co istotne, pasażerowie i pracownicy kolei stanowią zaledwie 5% ogólnej liczby ofiar wypadków z udziałem kolei, z wyłączeniem przypadków samobójstw wśród tych kategorii osób. Większość ofiar – ok. 60%,  to efekt nieuprawnionego wtargnięcia na tory lub przejazd drogowo-kolejowy.

Jak podkreśla Agencja, istotny udział w całkowitej liczbie zdarzeń stanowią zdarzenia na przejazdach kolejowych. W państwach Unii Europejskiej znajduje się ponad 120 000 przejazdów kolejowych, na których w 2010 roku doszło do 619 wypadków, podczas których 359 osób zginęło a 327osób zostało poważnie rannych. Wypadki na przejazdach kolejowych stanowią 1/4 wszystkich wypadków, jednakże liczba ta zmniejszyła się o połowę w stosunku do lat 2006 – 2007.

Pełen zbiór danych wskaźników CSI zostanie udostępniony w wydanym przez Europejską Agencję Kolejową Rocznym Raporcie Bezpieczeństwa.

Źródło: informacja Urzędu Transportu Kolejowego

MSZ: Mali – ostrzeżenie przed uprowadzeniami

W związku z przypadkami porwań cudzoziemców w południowo-wschodnim Mali, na pograniczu departamentów Mopti i Gao, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od podróżowania w ten region, a w szczególności do departamentów Gao, Timbuktu i Kidal.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być podstawą do żadnych roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ

Klauzule stosowane przez Sławomira Grzeszczaka w rejestrze klauzul niedozwolonych

3 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2593
Sławomir Grzeszczak
„W przypadku niemożności polubowego zakończenia sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z uczestnikiem jest sąd we Wrocławiu”
Numer wpisu: 2592
Sławomir Grzeszczak
„Uczestnik może zgłosić reklamację również po zakończeniu imprezy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jej zakończenia”
Numer wpisu: 2591
Sławomir Grzeszczak
„W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Uczestnika obciążają koszty poniesione w związku z dokonaną rezerwacją, przy czym wysokość kosztów wynosi:
a. 50 PLN od osoby w razie rezygnacji zgłoszonej na 31 lub więcej dni, przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
b. 20% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 30-tym a 21- szym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
c. 50% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 20-tym a 15-tym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
d. 80% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 14-tym a 8-mym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
e. 90% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 7-mym a dniem rozpoczęcia imprezy.”