Daily Archives: 28 listopada, 2011

Klauzule biura podróży Poltur (Zielona Góra) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes UOKiK 3 października 2011 r. wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2590

Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

„Jeśli natomiast Klient, który zgłosił zastrzeżenia o których mowa w ust.2, nie będzie usatysfakcjonowany załatwieniem sprawy, może złożyć reklamację pisemną w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia realizacji świadczeń”

Numer wpisu: 2589

Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

„Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn leżących po jego stronie lub w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy”

Numer wpisu: 2588

Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

„O zmianie wysokości ceny Organizator informuje Klienta w formie pisemnej. Wzrost cen o więcej niż 10% ceny imprezy wynikającej z umowy upoważnia klienta do udostępnienia od umowy w terminie 5 dni od daty poinformowania go o wzroście cen pod rygorem uznania, iż Klient zaakceptował zmianę warunków umowy”