Daily Archives: 13 stycznia, 2012

Ubezpieczenie samochodu – niedozwolone praktyki TUiR Warta oraz PZM TU Vienna Insurance Group

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group ograniczały prawa konsumentów, pozbawiając ich części należnego odszkodowania. Prezes UOKiK nałożyła na ubezpieczycieli kary w łącznej wysokości ponad 4,6 mln zł.

[Warszawa, 13 stycznia 2012 r.] Odszkodowanie należne konsumentowi z tytułu umowy autocasco nie może być pomniejszone o stawkę podatku VAT. Niestety, z doświadczeń UOKiK wynika, że nie wszyscy przedsiębiorcy przestrzegają tej zasady. Świadczą o tym dwie wydane ostatnio decyzje Prezes UOKiK – wobec Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group.
Postępowanie w sprawie TUiR Warta Urząd wszczął w sierpniu 2011 roku, a postępowanie dotyczące PZM TU Vienna Insurance Group w kwietniu 2011 roku. W rezultacie ustalono m.in., że obaj ubezpieczyciele stosowali sprzeczne z prawem postanowienia.
Wątpliwości Prezes UOKiK w umowach stosowanych przez obu ubezpieczycieli wzbudziła klauzula wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych, na podstawie której przedsiębiorcy przyznawali sobie możliwość ustalenia kosztów naprawy auta według cen netto. Prezes UOKiK zakwestionowała te praktyki, ponieważ, zgodnie z prawem, ubezpieczonemu należy się odszkodowanie pokrywające poniesioną szkodę w pełnym zakresie. Oznacza to, że kalkulując wysokość wypłacanego konsumentowi ubezpieczenia należy uwzględniać stawkę podatku od towaru i usług (VAT).

To nie jedyne niezgodne z prawem praktyki zakwestionowane przez Prezes UOKiK. We wzorcu umownym stosowanym przez TUiR Warta znalazło się postanowienie, na podstawie którego ubezpieczyciel automatycznie bezprawnie zastrzegał, że nie odpowiada za niektóre szkody. W szczególności za uszkodzenia auta spowodowane przez rażące niedbalstwo osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a także za zniszczenia dokonane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo osoby, której ubezpieczony powierzył samochód. Tymczasem prawo nie przewiduje możliwości automatycznego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W związku z tym, konsument został wprowadzony w błąd co do rzeczywistych uprawnień spółki.

Natomiast PZM TU Vienna Insurance Group m.in. określał, że składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi w przypadku wypłacenia ubezpieczonemu odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu w dniu powstania szkody. Tymczasem zgodnie z prawem, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, konsumentowi każdorazowo należy się zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej, o ile nie została wyczerpana suma ubezpieczenia.
Prezes UOKiK nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta karę w wysokości 2 873 500 zł, stwierdzając jednocześnie zaprzestanie stosowania kwestionowanych postanowień, a na Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group kary w wysokości 1 777 013 zł, nakazując zaniechanie stosowania sprzecznych z prawem praktyk. Decyzje nie są prawomocne – obaj przedsiębiorcy odwołali się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: informacja prasowa UOKiK z 13 stycznia 2012 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group ograniczały prawa konsumentów, pozbawiając ich części należnego odszkodowania. Prezes UOKiK nałożyła na ubezpieczycieli kary w łącznej wysokości ponad 4,6 mln zł
[Warszawa, 13 stycznia 2012 r.] Odszkodowanie należne konsumentowi z tytułu umowy autocasco nie może być pomniejszone o stawkę podatku VAT. Niestety, z doświadczeń UOKiK wynika, że nie wszyscy przedsiębiorcy przestrzegają tej zasady. Świadczą o tym dwie wydane ostatnio decyzje Prezes UOKiK – wobec Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group.
Postępowanie w sprawie TUiR Warta Urząd wszczął w sierpniu 2011 roku, a postępowanie dotyczące PZM TU Vienna Insurance Group w kwietniu 2011 roku. W rezultacie ustalono m.in., że obaj ubezpieczyciele stosowali sprzeczne z prawem postanowienia.
Wątpliwości Prezes UOKiK w umowach stosowanych przez obu ubezpieczycieli wzbudziła klauzula wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych, na podstawie której przedsiębiorcy przyznawali sobie możliwość ustalenia kosztów naprawy auta według cen netto. Prezes UOKiK zakwestionowała te praktyki, ponieważ, zgodnie z prawem, ubezpieczonemu należy się odszkodowanie pokrywające poniesioną szkodę w pełnym zakresie. Oznacza to, że kalkulując wysokość wypłacanego konsumentowi ubezpieczenia należy uwzględniać stawkę podatku od towaru i usług (VAT).
To nie jedyne niezgodne z prawem praktyki zakwestionowane przez Prezes UOKiK. We wzorcu umownym stosowanym przez TUiR Warta znalazło się postanowienie, na podstawie którego ubezpieczyciel automatycznie bezprawnie zastrzegał, że nie odpowiada za niektóre szkody. W szczególności za uszkodzenia auta spowodowane przez rażące niedbalstwo osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a także za zniszczenia dokonane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo osoby, której ubezpieczony powierzył samochód. Tymczasem prawo nie przewiduje możliwości automatycznego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W związku z tym, konsument został wprowadzony w błąd co do rzeczywistych uprawnień spółki.
Natomiast PZM TU Vienna Insurance Group m.in. określał, że składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi w przypadku wypłacenia ubezpieczonemu odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu w dniu powstania szkody. Tymczasem zgodnie z prawem, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, konsumentowi każdorazowo należy się zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej, o ile nie została wyczerpana suma ubezpieczenia.
Prezes UOKiK nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta karę w wysokości 2 873 500 zł, stwierdzając jednocześnie zaprzestanie stosowania kwestionowanych postanowień, a na Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group kary w wysokości 1 777 013 zł, nakazując zaniechanie stosowania sprzecznych z prawem praktyk. Decyzje nie są prawomocne – obaj przedsiębiorcy odwołali się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Warto pamiętać, że na stronie internetowej UOKiK w sekcji pytania i odpowiedzi znajdują się praktyczne informacje dotyczące umów z ubezpieczycielami. Indywidualne skargi na ubezpieczycieli można natomiast zgłaszać do Rzecznika Ubezpieczonych. Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw można także uzyskać u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych albo pod numerem telefonu 800 007 707 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Ponadto konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej porady w oddziałach terenowych Federacji Konsumentów.

Prezes PIT o „wyjaśnieniach posła o znanym nazwisku”

Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki, zamieścił na swoim blogu dwa wpisy, dotyczące „wyjaśnień posła o znanym nazwisku”: Bez usprawiedliwienia oraz Ruch częściowo prawostronny. Odnoszą się one – jak przypuszczam, do sprawy przedstawionej przeze mnie we wpisie: Czy firma „VANCROLL” powinna mieć status organizatora turystyki, czyli pytanie do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki posła Piotra van der Coghena.

Piotr Cybula

Lex: Obywatelski projekt o parkach narodowych nie został odrzucony

Żaden z klubów parlamentarnych nie wniósł o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu zmian w ustawie o ochronie przyrody. Omawiany przez Sejm projekt pozbawia samorządy możliwości blokowania tworzenia i zmian granic parków narodowych – zob. więcej w artykule: Obywatelski projekt o parkach narodowych nie został odrzucony.