Monthly Archives: Luty 2012

Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki – posiedzenie w sprawie wyboru Prezydium i co dalej?

18 listopada 2011 r. powstał Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki.

1 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze i jak na razie jedyne posiedzenie tego zespołu. Jego przedmiotem był wyboru Prezydium.

Informację o tym zespole znaleźć można na stronie sejmowej.

Poseł wychodzi z szarej strefy („WT”)

W Wiadomościach Turystycznych ukazał się artykuł pt. Poseł wychodzi z szarej strefy. Jest on dostępny na stronie czasopisma.

 

Jedno ministerstwo zapowiada deregulację, a drugie ogłasza zamówienie publiczne na wykonanie zadań w ramach regulacji

16 lutego 2012 r. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wraz z Centralnym Wykazem Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Centralnym Wykazem Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich.

Zamówienie to jest oczekiwane od dłuższego czasu. W szczególności warto zauważyć, że nowelizacja ustawy o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 r., która weszła w życie 17 września 2010 r., wprowadziła do tej ustawy przepis, stosownie do którego Minister Sportu i Turystyki prowadzi rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Od tego czasu minęło kilkanaście miesięcy, a rejestru tego wciąż nie ma.

Z drugiej jednak strony ostatnio głośno jest o projekcie deregulacji, który miałby objąć także przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W szczególności Jarosław Gowin – minister sprawiedliwości wielokrotnie wypowiadał się o takiej potrzebie co do przewodnika turystycznego.

Biorąc pod uwagę tę okoliczność, powstaje pytanie o celowość ogłaszania zamówienia publicznego na tym etapie dyskusji o wskazanym wyżej kształcie – obejmującego Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek oraz Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Zapewne były ku temu jakieś inne ważne powody, ale mimo wszystko pozostaje pewne wrażenie, że działania administracji rządowej w tym zakresie nie są prowadzone w sposób harmonijny. Obywatele mogą mieć też wrażenie pewnej dezorientacji.

Piotr Cybula

Stanowisko środowiska turystycznego z Łodzi i regionu łódzkiego w sprawie deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

Na stronie PFPiP dostępne jest stanowisko środowiska turystycznego z Łodzi i regionu łódzkiego w sprawie deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Nowe konto na Facebooku

Zapraszam również na nowe konto bloga na Facebooku.

Piotr Cybula

 

J. Gowin: Jestem gotowy do starcia z tymi wszystkimi, którzy chcą bronić dostępu do zawodów

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin wziął dzisiaj udział w debacie „Nowe otwarcie. Strona rządowa – pracodawcy”, która odbyła się w siedzibie Pracodawców RP.

Podczas spotkania rozmawiano o planach i zadaniach resortu sprawiedliwości na najbliższe cztery lata. – Celem mojej kadencji jest skrócenie czasu orzekania o 1/3 oraz koordynacja działań deregulacyjnych, a w szczególności zaś dereglamentacji zawodów. Jestem gotowy do starcia z tymi wszystkimi, którzy chcą bronić dostępu do zawodów. Wiem, że czeka nas gigantyczna batalia – powiedział Minister Sprawiedliwości.
 
Na spotkaniu Minister Gowin poinformował przedsiębiorców, że resort wstępnie wytypował około 200 zawodów, do których dostęp miałby zostać ułatwiony. – Na początku marca przekażemy do konsultacji pierwszy projekt z listą ok. 40 zawodów, do których chcemy zwiększyć dostęp.Pozwoli to na stworzenie ok. stu tysięcy miejsc pracy – dodał.
 
Minister Sprawiedliwości w trakcie debaty mówił o pracach resortu nad depenalizacją działalności gospodarczej oraz działaniach na rzecz podniesienia pozycji Polski w prestiżowym rankingu Banku Światowego Doing Business.
 
Pracodawcy RP zadeklarowali współpracę przy rozwiązywaniu konkretnych zadań. Podkreślali m.in. potrzebę reformy kodeksu spółek handlowych, czy też obawy przed zmianami wypracowanych rozwiązań przez posłów. Polski wymiar sprawiedliwości powinien być przyjazny dla przedsiębiorców. Ich zdaniem każdy obywatel powinien mieć prawo do pomyłki, a sąd za niewielką opłatą może wezwać do uzupełnienia ewentualnych braków.
 
Minister Jarosław Gowin ze zrozumieniem odniósł się do zgłaszanych podczas spotkania zagadnień dotyczących m.in. usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. – Zaczęliśmy obniżać koszty sądowe, obniżyliśmy koszty aplikacji radcowskich, odnieśliśmy sukces w przypadku e-sądu – przypomniał Minister.
Na zakończenie spotkania Pracodawcy RP przekazali Ministrowi Sprawiedliwości dokument zawierający postulaty dotyczące przyspieszenia prac wymiaru sprawiedliwości. Polegałyby one m.in. na nowym systemie zarządzania w sądach, ich reorganizacji i informatyzacji, a także usprawnieniu systemu doręczeń, skuteczniejszej egzekucję i audytu sądów.
 
 Patrycja Loose  
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości
Źródło: komunikat MS

Komunikat Warszawskiej Izby Turystyki w sprawie prac rządowych w przedmiocie deregulacji

Warszawska Izba Turystyki ogłosiła komunikat w sprawie planu prac rządowych oraz konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o deregulacji zawodów, w tym przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Komunikat dostępny jest: tutaj.

Piotr Cybula

Europa kontra reszta świata, czyli linie lotnicze a handel emisjami („Rz”)

W od­we­cie za na­rzu­ce­nie  li­niom lot­ni­czym obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w han­dlu emi­sja­mi (ETS) Ro­sja­nie chcą za­bro­nić prze­woź­ni­kom z UE lo­tów nad Sy­be­rią. Tra­sa nad Sy­be­rią jest naj­krót­szą dro­gą prze­lo­tów mię­dzy Eu­ro­pą a Azją. Ka­żda in­na dro­ga wią­że się ze znacz­nie więk­szy­mi wy­dat­ka­mi i wy­dłu­że­niem cza­su lo­tu – więcej zob. Coraz bliżej wojny handlowej Europa kontra reszta świata.

ECJ to hear cases challenging its „Sturgeon” judgement (IFTTA)

The Court of the European Union has scheduled a hearing for March 20, 2012 at 09:30 in the joined cases Nelson v. Deutsche Lufthansa (C-581/10; referring court: Amtsgericht Köln, Germany) and TUI et al v. CAA (C-629/10; referring court: High Court of Justice / England & Wales, Queen’s Bench Division / Administrative Court).

Both references seek a revision of the „Sturgeon” judgement (judgment of Nov. 19, 2009 in joined cases C-402/07 and C-432/07) by questioning the vailidity of Articles 5-7 Reg. 261/2004 as interpreted there with regard to

  • the principle of equal treatment
  • the principle of proportionality
  • the principle of legal certainty and
  • the Montreal Convention

While some more references concerning Reg. 261/2004 as interpreted in the Sturgeon judgement are still pending, it will be exciting to see how the court will solve the controversy which arose from „Sturgeon” and which in some member states led to a stay of cases seeking compensation for delay pursuant to Articles 5-7 Reg. 261/2004.)

Source: IFTTA (by: Michael Wukoschitz)

Spotkanie z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce (MSiT)

W dniu 23 lutego 2012 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie pomiędzy p. Katarzyną Sobierajską – Podsekretarz Stanu a Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce p. Sun Yuxi. W spotkaniu udział także wzięli przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przedmiotem rozmów było omówienie aktualnego stanu współpracy turystycznej pomiędzy obu krajami oraz ustalenie możliwego zakresu działań mających na celu zaktywizowanie współpracy w tej dziedzinie. Pan Ambasador poinformował, że w ubiegłym roku ok. 72 mln obywateli ChRL odbyło podróż zagraniczną. Szacuje się, że w ubiegłym roku do Polski przyjechało ok. 20 tys. obywateli ChRL, podczas gdy do Chin udało się około 60 tys. Polaków. Polska może być dla turystów chińskich bardzo interesującą destynacją z racji na bogatą przeszłość historyczną, kulturową a także bogactwo natury. Impulsem do pogłębienia współpracy pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Polską stała się zeszłoroczna wizyta w ChRL Prezydenta Polski Pana Bronisława Komorowskiego. Pan Ambasador zaproponował, by w związku z planowanym na dzień 29 maja br. uruchomieniem przez PLL LOT bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Warszawą a Pekinem zorganizować wspólne Polsko-Chińskie Forum Turystyczne. Inicjatywa ta ma za zadanie ożywienie oraz wsparcie ruch turystycznego pomiędzy obu państwami.

Pani Minister podkreśliła, że otwarcie bezpośredniego połączenia lotniczego bezsprzecznie przyczyni się do znacznego wzrostu wymiany osobowej pomiędzy obu krajami i stwarza doskonałą okazję do podejmowania wspólnych działań promocyjnych w dziedzinie turystyki. Potwierdziła dwustronną współpracę na szczeblu Ministerstw, którego odpowiednikiem w Chińskiej Republice Ludowej jest China National Tourist Authority.

Pani Prezes E. Wąsowicz-Zaborek z Polskiej Organizacji Turystycznej poinformowała, że od kilku tygodni działa w ChRL przedstawicielstwo POT funkcjonujące na zasadzie Home Office. Głównym zadaniem tego ośrodka jest promocja turystyki do Polski, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami chińskiej branży turystycznej oraz zbieranie danych o turystyce.

Spotkania przebiegło w przyjacielskiej atmosferze.

Źródło: MSiT (komunikat z 22.02.2012 r.)