Daily Archives: 23 lutego, 2012

ECJ to hear cases challenging its „Sturgeon” judgement (IFTTA)

The Court of the European Union has scheduled a hearing for March 20, 2012 at 09:30 in the joined cases Nelson v. Deutsche Lufthansa (C-581/10; referring court: Amtsgericht Köln, Germany) and TUI et al v. CAA (C-629/10; referring court: High Court of Justice / England & Wales, Queen’s Bench Division / Administrative Court).

Both references seek a revision of the „Sturgeon” judgement (judgment of Nov. 19, 2009 in joined cases C-402/07 and C-432/07) by questioning the vailidity of Articles 5-7 Reg. 261/2004 as interpreted there with regard to

  • the principle of equal treatment
  • the principle of proportionality
  • the principle of legal certainty and
  • the Montreal Convention

While some more references concerning Reg. 261/2004 as interpreted in the Sturgeon judgement are still pending, it will be exciting to see how the court will solve the controversy which arose from „Sturgeon” and which in some member states led to a stay of cases seeking compensation for delay pursuant to Articles 5-7 Reg. 261/2004.)

Source: IFTTA (by: Michael Wukoschitz)

Spotkanie z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce (MSiT)

W dniu 23 lutego 2012 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie pomiędzy p. Katarzyną Sobierajską – Podsekretarz Stanu a Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce p. Sun Yuxi. W spotkaniu udział także wzięli przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przedmiotem rozmów było omówienie aktualnego stanu współpracy turystycznej pomiędzy obu krajami oraz ustalenie możliwego zakresu działań mających na celu zaktywizowanie współpracy w tej dziedzinie. Pan Ambasador poinformował, że w ubiegłym roku ok. 72 mln obywateli ChRL odbyło podróż zagraniczną. Szacuje się, że w ubiegłym roku do Polski przyjechało ok. 20 tys. obywateli ChRL, podczas gdy do Chin udało się około 60 tys. Polaków. Polska może być dla turystów chińskich bardzo interesującą destynacją z racji na bogatą przeszłość historyczną, kulturową a także bogactwo natury. Impulsem do pogłębienia współpracy pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Polską stała się zeszłoroczna wizyta w ChRL Prezydenta Polski Pana Bronisława Komorowskiego. Pan Ambasador zaproponował, by w związku z planowanym na dzień 29 maja br. uruchomieniem przez PLL LOT bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Warszawą a Pekinem zorganizować wspólne Polsko-Chińskie Forum Turystyczne. Inicjatywa ta ma za zadanie ożywienie oraz wsparcie ruch turystycznego pomiędzy obu państwami.

Pani Minister podkreśliła, że otwarcie bezpośredniego połączenia lotniczego bezsprzecznie przyczyni się do znacznego wzrostu wymiany osobowej pomiędzy obu krajami i stwarza doskonałą okazję do podejmowania wspólnych działań promocyjnych w dziedzinie turystyki. Potwierdziła dwustronną współpracę na szczeblu Ministerstw, którego odpowiednikiem w Chińskiej Republice Ludowej jest China National Tourist Authority.

Pani Prezes E. Wąsowicz-Zaborek z Polskiej Organizacji Turystycznej poinformowała, że od kilku tygodni działa w ChRL przedstawicielstwo POT funkcjonujące na zasadzie Home Office. Głównym zadaniem tego ośrodka jest promocja turystyki do Polski, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami chińskiej branży turystycznej oraz zbieranie danych o turystyce.

Spotkania przebiegło w przyjacielskiej atmosferze.

Źródło: MSiT (komunikat z 22.02.2012 r.)

8 klauzul biura podróży TENE TOUR (Poznań) w rejestrze klauzul niedozwolonych

22 lutego 2012 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2826
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Nie uważa się za wadę usługi niedopełnienie warunków umowy uczestnika lub osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z usługodawcą albo wynikające z okoliczności, za które Biuro nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz, awarie przewoźników lotniczych, promowych itp.)
Numer wpisu: 2825
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„W przypadku imprez obsługiwanych przez pilota wycieczek lub rezydenta, warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Biuro jest zgłoszenie przez Uczestnika w czasie trwania imprezy pilotowi lub rezydentowi na piśmie umotywowanych zastrzeżeń”
Numer wpisu: 2824
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Wysokość odszkodowania nie może przekraczać sumy, którą Uczestnik zapłacił za świadczenia w chwili podpisania umowy.”
Numer wpisu: 2823
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Uczestnik ma prawo złożyć w Biurze reklamację w razie nienależytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zakończenia imprezy z zastrzeżeniem pkt 16 d i 16 e”
Numer wpisu: 2822
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca: a) w przypadku imprezy turystycznej – przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy – 10% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji między 35 a 28 dniem – 25% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji między 27 a 15 dniem – 50% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji między 14 a 8 dniem- 65% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji między 7 a 1 dniem – 85% ceny imprezy od osoby, – przy rezygnacji w dzień rozpoczęcia imprezy lub niepojawieniu się przy jej rozpoczęciu – 100% ceny imprezy od osoby,
b) w przypadku biletów lotniczych na przeloty czarterowe – przy rezygnacji powyzej 30 dni przed wylotem – 20% ceny biletu, – przy rezygnacji między 29 a 22 dniem – 45% ceny biletu, – przy rezygnacji między 21 a 15 dniem – 65% ceny biletu, – przy rezygnacji między 14 a 8 dniem – 70% ceny biletu, – przy rezygnacji między 7 a 1 dniem – 80% ceny biletu, – przy rezygnacji w dzień wylotu lub przy niepojawieniu się (tzw. NOW SHOW) na lotnisku – 100%”
Numer wpisu: 2821
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez Uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)”
Numer wpisu: 2820
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Biuro zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku (…) odstąpienia Uczestnika od umowy w przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 10 %”
Numer wpisu: 2819
TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu
„Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, takich jak: zmiany kursów walut przekraczające 5% taryf przewozowych, cen paliw, przepisów podatkowych itp. Nie później jednak niż 20 dni przed datą wyjazdu”