Daily Archives: 18 lutego, 2012

Uczestnicy II Forum Przewodników Turystycznych apelują do min. J. Gowina

Poniżej przedstawiam pismo, które uczestnicy II Forum Przewodników Turystycznych skierowali m.in. do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie deregulacji zawodu przewodnika turystycznego:

W imieniu środowiska przewodnickiego reprezentowanego przez przewodników zrzeszonych w kołach i klubach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także w innych stowarzyszeniach przewodnickich działających na terenie Polski, pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się informacjami o planowanych działaniach zmierzających do wprowadzenia radykalnych zmian w zawodzie przewodnika turystycznego. Nie zgadzamy się na obniżenie prestiżu wykonywanego przez nas zawodu, poprzez zniesienie czytelnych i przejrzystych reguł określających kompetencje przewodnika. Deregulacja wypaczy sens dobrze funkcjonującej formuły, jaką przez lata wypracowały kolejne pokolenia przewodników skupione w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.
Interes społeczny wymaga, aby przewodnik znał się na swoim rzemiośle i dawał rękojmię należytego wykonywania zawodu. Przekreślenie dorobku naszej pracy, na rzecz której ponieśliśmy wymierne koszty, niesie niebezpieczeństwo utraty zaufania do państwa prawa. Może też rodzić uzasadniony żal do tegoż państwa, które najpierw wymagało od nas ukończenia kosztownych i długotrwałych kursów, a obecnie może spowodować gwałtowną deprecjację naszego wkładu w tworzenie tożsamości grupy zawodowej liczącej ok. 15 tysięcy osób.
W demokratycznym państwie obywatele mają prawo domagać się, aby ustawa regulowała pewne zawody gwarantujące wysoki poziom usług. Ważne jest, że w przypadku przewodników turystycznych nie istnieje zjawisko korporacji zawodowej. Każdy, kto podejmie trud zdobycia wiedzy niezbędnej do ukończenia kursu i zdania egzaminu, może zostać przewodnikiem i pracować w tym zawodzie. Stowarzyszenia i Towarzystwa, do których należymy, w żaden sposób nie ograniczają dostępu do rynku pracy osobom niezrzeszonym. Po-dobnie każdy, kto spełni warunki ustawowe, może organizować kursy przewodnickie; ich jakość weryfikowana jest jednakże egzaminem państwowym organizowanym i przeprowadzanym wyłącznie przez Urzędy Marszałkowskie.
Uważamy, że przewodnik turystyczny jest również nauczycielem i musi być odpowiedzialny za przekazywane informacje. Dlatego też jego wiedza musi być weryfikowana w egzaminach państwowych, podobnie jak nauczycieli, od których wymaga się specjalistycznego wykształcenia. Zakres wiedzy przewodnickiej jest niezwykle interdyscyplinarny i żaden kierunek studiów nie zawiera w swym programie tak szerokiej tematyki. Dlatego też nikt inny nie powinien być uprawniony to wykonywania tego zawodu.
Kraje, w których turystyka jest znaczącą gałęzią gospodarki, dbając o wartość przekazywanych informacji o swojej historii i kulturze, utrzymują zawody przewodnickie, by informacje te były przekazywane przez osoby do tego przygotowane. W większości krajów Unii Europejskiej obowiązują licencje przewodnickie. Niektóre z tych krajów wprowadzają nawet zwiększone limity godzin szkoleń – np. w Austrii kurs przewodnicki trwa 660 h, a na Wę-grzech kurs trwa aż 2 lata. W Niemczech poszczególne landy mają własne regulacje. Jednak ze względu na projekt normy unijnej EN 15565, w kilku landach trwają już weryfikacje standardów i kursy uzupełniające dla przewodników turystycznych.
Przewodnik turystyczny jest ambasadorem zarówno swego regionu, jak i całej Polski wobec turystów zagranicznymi w obszarze przekazywanej wiedzy. Pozostawienie bez weryfikacji osób będących tak silnym przekaźnikiem informacji niesie ze sobą poważne ryzyko budowania błędnego wizerunku Polski i Polaków. To także ryzyko powielania takiego wizerunku. Jedynie ukształtowana doświadczeniem i wieloletnią tradycją formuła reglamentowania usług przewodnickich poprzez system weryfikacji zawodowej, daje możliwość utrzymania jakości i bezpieczeństwa ważnego dla grupy zawodów zaufania społecznego.
Otwierający świat wartości przewodnik, to autorytet łączący przeszłość z teraźniejszością, respektujący ład społeczny i moralny w duchu prawdy i miłości Ojczyzny. Uczy za-sad współżycia społecznego oraz patriotyzmu. Przewodnik wprowadza uczestników wycieczek w dziedzictwo kulturowe Polski oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.
Jako pełnoprawni uczestnicy debaty publicznej, mamy nadzieję że nasz świadomy głos w powyższej sprawie nie zostanie zignorowany.

Źródło: strona Forum.

Apelacja Sikha w sprawie konieczności zdejmowania turbanu podczas lotniskowej kontroli

Sikh Shaminder Puri, który pozwał Straż Graniczną o naruszenie dóbr osobistych w związku z nakazywaniem mu zdejmowania turbanu podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Okęcie, odwołał się od wyroku pierwszej instancji.

W grudniu 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości oddalił powództwo Shamindera Puri. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, jednak uznał, że naruszenia te nie były bezprawne. W ocenie Sądu funkcjonariusze Straży Granicznej, który w trakcie kontroli nakazywali sikhowi zdjęcie turbanu, działali w ramach swoich kompetencji wynikających z przepisów prawa. Sąd uznał, że jedynym sposobem dokładnego sprawdzenia, czy w nakryciu głowy znajdują się przedmioty zabronione, jest zdjęcie go z głowy powoda celem poddania kontroli manualnej.

W apelacji pełnomocnik Shamindera Puri zarzuca, że dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów nie jest konieczne, aby zdejmował on za każdym razem turban. Dowodem na to są kontrole bezpieczeństwa na lotnisku Warszawa-Okęcie, w czasie których Shaminder Puri nie był proszony o zdjęcie turbanu. Zdaniem pełnomocnika, wobec Shamindera Puri nie zostały zastosowane jedynie niezbędne i jak najmniej uciążliwe środki z poszanowaniem dla jego wyznania i kultury.

Do apelacji załączono także obszerny materiał dowodowy, w tym dokumenty zawierające dokładne wytyczne dotyczące kontroli rytualnych nakryć głowy stosowane na innych lotniskach w Europie. Wynika to z tego, że Sąd Okręgowy uznał za niewiarygodną okoliczność, że Shaminder Puri tylko w Polsce poddawany jest kontroli polegającej na zdjęciu turbanu.

Apelację przygotowała mec. Zuzanna Rudzińska z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, pełnomocnik pro bono pana Shamindera Puri.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Wnioski z dyskusji panelowych II Forum Przewodników Turystycznych (m.in. w sprawie deregulacji)

 1. Wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z protestem przeciw deregulacji zawodu przewodnika turystycznego.
 2. Poczynić działania zmierzające do powołania ogólnopolskiego porozumienia organizacji i stowarzyszeń grupujących przewodników turystycznych.
 3. Zobligować koła i samorządy przewodnickie do indywidualnych protestów przeciwko deregulacji zawodu przewodnika turystycznego.
 4. Skierować do organizatorów imprez przewodnickich apelu o to, by imprezy te były organizowane na najwyższym poziomie przy zastosowaniu jak najlepszych standardów w tym zakresie.
 5. Skierować apel do przedstawicieli kół i samorządów przewodnickich o jak najliczniejszy udział w ogólnopolskich imprezach przewodnickich, a w szczególności w corocznych Forach Przewodnictwa.
 6. Zbadać możliwość prawną wystosowania pozwu zbiorowego w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na wykształcenie przewodnika oraz utraconych zysków z tytułu wynagrodzeń w przypadku deregulacji zawodu przewodnika turystycznego.
 7. Interdyscyplinarny charakter wiedzy przewodnika powinien być argumentem utrzymania przewodnictwa jako zawodu regulowanego.
 8. Położyć nacisk na treści dotyczące metodyki i interpretacji obiektów dziedzictwa kulturowego na kursach dla kandydatów na przewodników turystycznych.
 9. Przewodnik turystyczny powinien być nauczycielem patriotyzmu.
 10. Przekaz przewodnicki powinien stać się narzędziem budowy świadomości Wspólnej Europy.
 11. Zaleca się stosowanie nowych technologii wpływających na podniesienie poziomu świadczonych usług przewodnickich.
 12. Zdarzenia historyczne oraz przemiany społeczno-polityczne nakładają na prze-wodników obowiązek obiektywnego przekazywania treści dotyczących współczesnej historii.

Źródło: strona forum