Daily Archives: 9 lutego, 2012

Klauzule biura podróży „Filoktitis” w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 października 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2630
Paulina Beinas – Biuro Podróży „Filoktitis”
„Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy, zarówno przez siebie jak i pozostałe osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką i zobowiązany jest pokryć szkody na miejscu jej powstania”
Numer wpisu: 2629
Paulina Beinas – Biuro Podróży „Filoktitis”
„B.P. Filoktitis nie zwraca świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy, z winy leżącej po stronie uczestnika”
Numer wpisu: 2628
Paulina Beinas – Biuro Podróży „Filoktitis”
„Organizator lub Agent, który sprzedaje imprezę, zobowiązany jest do powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie istotnych warunków umowy (termin, program, standard, miejsce) na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką zmianę, Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy. Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków umowy.”