Daily Archives: 27 stycznia, 2013

Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki (konferencja, Kraków, 15 listopada 2013 r.)

W bieżącym roku  przypada stulecie opublikowania obszernego eseju Jana Gwalberta Pawlikowskiego pt. „Kultura a natura”. W dziele tym autor dokonał przenikliwej analizy relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem, a także sformułował myśli odkrywcze, wybiegające o całe dziesięciolecia naprzód.

Uważamy, że zbliżająca się rocznica stanowi dobrą okazję do zorganizowania konferencji w celu przypomnienia postaci i dorobku J.G. Pawlikowskiego na polu podstaw ochrony przyrody i turystyki, a także przedyskutowania, jak jego idee i przewidywania sprawdziły się w ciągu wieku.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

  1. Koncepcje JG Pawlikowskiego w dziedzinie ochrony przyrody a faktyczna ewolucja idei i praktyki ochrony przyrody.
  2. Działalność JG Pawlikowskiego w zakresie ochrony przyrody.
  3. Turystyka górska i alpinizm – u JG Pawlikowskiego i obecnie.
  4. Przyroda i kultura Tatr za JG Pawlikowskiego i obecnie.

Planujemy opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Przewidujemy, że konferencja odbędzie się 15 listopada 2013 r., z możliwością przedłużenia na dzień następny w wypadku dużej liczby referatów.

Rozpowszechniając tę wstępną informację chcemy się zorientować, jakie jest zainteresowanie udziałem w proponowanej konferencji. Dlatego uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które ewentualnie chciałyby wziąć w niej udział o  wysłanie krótkiej notki na adres jednego z członków zespołu organizacyjnego, z podaniem tematyki ew. wystąpienia. Mile widziane będą także wszelkie uwagi merytoryczne czy organizacyjne.

W kolejnym komunikacie podamy dalsze informacje.

Zespół organizacyjny:

dr inż. Małgorzata Szczepańska, COTG;  malgorzata.szczepanska@cotg.pttk.pl

dr Bernadetta Zawilińska, OA PTTK; bernadetta@skpg.krakow.pl

dr Marcin Guzik TPN; mguzik@tpn.pl

dr Piotr Dąbrowski WTiR AWF; piotr.dabrowski@awf.krakow.pl

Organizatorzy:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji

Tatrzański Park Narodowy

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

Źródło: komunikat otrzymany od Organizatorów konferencji