Monthly Archives: Kwiecień 2013

Lista przewodników tatrzańskich podnoszących swoje kwalifikacje, a ostatnie zarządzenie dyrektora TPN w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego

Jak wcześniej pisałem, od poprzedniego poniedziałku na terenie TPN obowiązuje zarządzenie dyrektora TPN w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego.

Wynika z niego, że:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea i technika).

Na stronie internetowej TPN zamieszczona została „lista przewodników tatrzańskich podnoszących swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach przyrodniczych organizowanych przez Tatrzański Park Narodowy„.

Z tej listy płynie wniosek, że dyrektor TPN jest przedstawicielem grupy zawodowej, która staje się beneficjentem wspomnianego zarządzenia (jeżeli tożsamość nazwisk nie jest przypadkowa).

Z jednej strony można powiedzieć, że nikt tak jak przewodnicy turystyczni i osoby związane z TPN nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie potrzeby turystów występują w zakresie opieki przewodnickiej.

Z drugiej jednak strony trudno nie zauważyć w tym zakresie pewnego konfliktu interesów.

Piotr Cybula

Komunikat Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie oświadczenia o niewypłacalności biura podróży „Horyzont”

Informujemy, że w dniu 29.04.2013 r. Irena Szczypek – Horyzont Biuro Podróży (ul. Kuźnicza 11/13; 50-148 Wrocław) złożyła Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oświadczenie o niewypłacalności. Jednocześnie oświadczyła, że obecnie poza granicami kraju nie przebywają żadni klienci biura. Dla poszkodowanych klientów, którzy nie wyjechali z kraju  zostanie uruchomiona gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA. Szczegóły dotyczące wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną opublikowane wkrótce.

Źródło: strona internetowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Czarter jachtu wraz z załogą nie tworzy imprezy turystycznej – wyrok sądu szwajcarskiego

Michael Wukoschnitz na stronie internetowej International Forum of Travel and Tourism Law wspomniał wczoraj o wyroku sądu szwajcarskiego (Bundesgericht) z 10 stycznia 2013 r.

W sprawie tej sąd odniósł się do tego, czy imprezę turystyczną tworzy czarter jachtu połączony z „zatrudnieniem” jego załogi. W ocenie tego sądu w tym przypadku o imprezie turystycznej nie można mówić, podobnie jak w przypadku np. przelotu samolotem, gdzie również przecież w pewien sposób korzystamy z usług pilota.

Źródło: Michael Wukoschitz’s blog

Cytat dnia, czyli o tym jak to nasz ustawodawca wykluczył zwrot tylko części przedpłaty

W 2010 r. mieliśmy nowelizację ustawy o usługach turystycznych. Już wówczas zdawano sobie sprawę z tego, że nasze prawo w zakresie przepisów regulujących zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki jest niezgodne z prawem unijnym.

Zwłaszcza w kontekście tego co się stało w roku ubiegłym, warto przypomnieć fragment komunikatu, który pojawił się przy okazji wspomnianej nowelizacji na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po przedstawieniu wprowadzanych zmian pojawiło się następujące stwierdzenie:

Tym samym ustawodawca, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wykluczył możliwość, aby takie zabezpieczenia finansowe były niewystarczające dla  pokrycia roszczeń klientów.

Jak to często bywa, co rzekomo ustawodawca wykluczył, życie nie wykluczyło…

Teraz słuchamy czasem, że sytuacji z roku ubiegłego winni są nieuczciwi organizatorzy turystyki i klienci, którzy łakomili się na zbyt tanie oferty. Gdyby klienci zawierali umowy z „normalnymi” cenami, to byliby chronienie w pełni. Powiedziałbym, że takie stawianie sprawy nie jest zbyt uczciwe. Nasz ustawodawca powinien przewidzieć ochronę również i w takich przypadkach. A błędy w tym zakresie powinny już dawno zostać skorygowane.

Piotr Cybula

„Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekrecja, sport” – zapowiedź publikacji

W związku z majową konferencją na temat: „Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport„, przygotowywana jest również publikacja pod takim tytułem.

Jej publikacja planowana jest na połowę maja. Zostanie wydana w ramach Biblioteki Górskiej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Poniżej zamieszczam spis zawartych w niej artykułów:

Wprowadzenie

Leszek F. Korzeniowski, Nauki o bezpieczeństwie – wprowadzenie do problematyki

 Ireneusz C. Kamiński, Obowiązki państwa dotyczące wypadków związanych z uprawianiem turystyki górskiej – uwagi na kanwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Furdik przeciwko Słowacji

 Paweł Czubik, Pomoc konsularna w razie wypadków turystów w górach poza granicami RP

Krzysztof Felchner, Tworzenie, rozpowszechnianie, korzystanie z map: jak poruszać się po „mapie” przepisów (prawa autorskiego, geodezyjnego i kartograficznego, o infrastrukturze informacji przestrzennej i in.)?

 Jerzy Gospodarek, Pojęcie, rodzaje i funkcje szlaków turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków górskich

Dominik Wolski, Obowiązek przewodnicki na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie

Paweł Adamski, Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski, Co wynika z badań nielegalnej dyspersji w parkach narodowych?

Mikołaj Bielański, Piotr Cybula, Szymon Ziobrowski, Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne

Marek Porzycki, Olena Sharvan, Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego offroadu – czy wskazane są zmiany?

 Jerzy Raciborski, Bezpieczeństwo osób korzystających z usług stacji narciarskich

 Michał Biliński, Problem prywatyzacji PKL S.A. z perspektywy bezpieczeństwa osób korzystających z jej usług

 Piotr Łebek, Granice odpowiedzialność cywilnej organizatorów stoków narciarskich

Łukasz Cora, W kwestii tzw. zakazu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu (wybrane aspekty materialno-procesowe zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich)

Wojciech Robaczyński, Cywilnoprawna odpowiedzialność narciarza

Jolanta Zatorska, Odpowiedzialność cywilna osób uprawiających sporty wysokogórskie we Francji

 Małgorzata Serwach, Ubezpieczenia związane z turystyką górską

 Mariusz Załucki, Problem podejmowania ryzykownych i długotrwałych wypraw górskich z perspektywy prawa rodzinnego i prawa spadkowego

 Sabina Owsianowska, Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej)

 Michał Kućka, Szczególna regulacja stanu wyższej konieczności w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

„Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej”, konferencja naukowa, Toruń 21-22 maja 2013 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu organizuje 21 maja 2013 r. konferencję naukową pt. Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej.

Organizatorzy zapowiadają, że podczas konferencji wygłoszone zostaną następujące referaty:

 1. Podstawy odpowiedzialności cywilnej biur podróży
  prof. dr hab. M. Nesterowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 2. Dyrektywa 90/314/EWG z 13.07.1990 o podróżach turystycznych
  prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdański, mgr Alicja Osowska-Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 3. Niedozwolone klauzule umowne w umowie o podróż
  dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 4. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż i zadośćuczynienie za ,,zmarnowany urlop”
  dr Monika Wałachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 5. Wycieczki morskie
  dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska, Uniwersytet Gdański
 6. Wycieczki lotnicze
  dr Anna Konert, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
 7. Tabela Frankfurcka jako wzorzec rozstrzygania sporów pomiędzy biurami podróży a klientami
  mgr Agnieszka Chambellan, LL.M., Uniwersytet w Regensburgu
 8. Zabezpieczenie finansowe uczestników wycieczek w razie niewypłacalności i upadłości biur podróży w prawie polskim i państw członkowskich UE
  dr hab. Hanna Zawistowska, Szkoła Główna Handlowa
 9. Ubezpieczenia turystyczne uczestników wycieczek
  prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Więcej informacji o konferencji znaleźć można tutaj.

Pytanie dnia – turystyka narciarska i rowerowa a obowiązek przewodnicki na terenie TPN

Ostatnio pisałem o wprowadzeniu tzw. obowiązku przewodnickiego dla wycieczek szkolnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Z wprowadzonego przepisu wynika, że:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea i technika).

Zarządzenie, w którym wprowadzono ten obowiązek zostało wydane na podstawy ustawy o ochronie przyrody.

Tatrzański Park Narodowy dopuszcza uprawianie na jego terenie nie tylko turystyki pieszej, ale także turystyki rowerowej oraz narciarstwa. W dokumentach wewnętrznych TPN są one wyraźnie rozróżniane od turystyki pieszej.

W związku z tym pojawia się ciekawe pytanie, dlaczego władze TPN dostrzegają potrzebę wprowadzenia wskazanego wyżej obowiązku przewodnickiego w przypadku wycieczek pieszych, a pomijają turystykę rowerową oraz narciarstwo? Przecież wycieczki szkolne mogą obejmować również tego rodzaju aktywność, a zagrożenia istniejące dla ich uczestników i przyrody są chyba co najmniej porównywalne jak w przypadku turystyki pieszej. Może jednak pominąłem jakąś regulację?

Piotr Cybula

TPN ostrzega narciarzy skiturowych

Wczoraj na stronie TPN pojawiła się następująca informacja:

Piękna pogoda i wciąż dużo śniegu – takie warunki zachęcają do górskich tur. Apelujemy jednak do narciarzy skiturowych o niezbaczanie ze szlaków turystycznych.

Ze snu zimowego obudziły się już niedźwiedzie, spod śniegu wykopują się świstaki, niebawem kozice wydadzą na świat młode. Przedłużająca się zima znacznie utrudnia zwierzętom zdobywanie pokarmu. Przeszkadzanie im w spokojnym żerowaniu może mieć tragiczne skutki. Spłoszone zwierzęta niejednokrotnie zmuszane są do niekontrolowanej ucieczki w panice, bywa, że zakończonej śmiercią.

Narciarzom, którzy planują jeszcze tatrzańskie tury, przypominamy, że zachowanie przewidywalne, poruszanie się utartymi ścieżkami, w najbliższym sąsiedztwie letnich szlaków, zmniejsza prawdopodobieństwo niepokojenia zwierząt, przyzwyczajonych do obecności człowieka w określonych rejonach.

W najbliższych dniach służby terenowe TPN będą prowadzić wzmożoną kontrolę. Skiturowcy decydujący się na jazdę poza szlakami muszą się liczyć z karami.

Problematyka terenu po którym mogą przemieszczać się narciarze skiturowi zostanie poruszona na majowej konferencji o prawnych aspektach bezpieczeństwa w górach.

Piotr Cybula

Skutki spóźnienia pilota wycieczek na odprawę – wyrok sądu rejonowego w Krakowie

Dzisiaj przed jednym z krakowskich sądów rejonowych zakończyła się sprawa klienta biura podróży, któremu nie udało się wylecieć na zaplanowaną wycieczkę.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Klient zawarł umowę z biurem podróży. Biuro podróży poinformowało klienta o konieczności przybycia na warszawskie lotnisko na dwie godziny przed odlotem samolotu.

Klienta biura podróży na lotnisku pojawiła się kilka godzin wcześniej. Spóźnił się natomiast i to dość istotnie, bo prawie o godzinę, pilot wycieczek reprezentujący biuro podróży. Miał on pomóc klientom w odprawie.

Na skutek powyższego spóźnienia i odprawy klientów, powódka w tej sprawie nie zdążyła wsiąść do samolotu. W pewnym momencie od pracownika lotniska otrzymała informację, że nie będzie mogła już wejść na pokład samolotu.

W tym stanie rzeczy powódka zażądała od biura podróży zwrotu całości wpłaconej ceny za imprezę turystyczną, jak również odszkodowania za szkodę niemajątkową (tzw. zadośćuczynienia za zmarnowany urlop), które wynosiło prawie połowę ceny imprezy turystycznej. Biuro podróży odmówiło, twierdząc, że klientka nie zdążyła na samolot z uwagi jej własną winę, w nieodpowiedni sposób przygotowała się do odprawy.

W wyroku, który dzisiaj został wydany, sąd zasądził zwrot klientce całości żądanej przez nią kwoty – tj. wpłaconej przez nią kwoty, odszkodowania za szkodę niemajątkową oraz zwrot kosztów procesu. Sąd przyjął, że organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za spóźnienie pilota i brak odpowiedniej pomocy klientce w odprawie. Uznał on, że w okolicznościach sprawy nie można w ogóle mówić o jakimkolwiek zawinieniu ze strony klientki.

Wyrok jest prawomocny. Apelacja biura podróży została oddalona.

dr Piotr Cybula, radca prawny

Od 22 kwietnia obowiązuje na terenie TPN nowe zarządzenie w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego

22 kwietnia 2013 r. weszło w życie zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązku zapewnienia opieki przewodnika Górskiego Tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zostało ono wydane na postawie  8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zarządzenie to zawiera tylko jeden merytoryczny przepis – § 1. Zgodnie z nim:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea i technika).

Problematyka tzw. obowiązku przewodnickiego na terenie parków narodowych położonych na terenach górskich od dłuższego czasu wywołuje ożywione dyskusje, zwłaszcza na różnego rodzaju forach internetowych. W tym przypadku pewne wątpliwości może wywoływać nie tylko samo wprowadzenie takiego obowiązku, ale także kształt tego przepisu (np. wydaje się, że powinien on wyraźnie dotyczyć „dzieci i młodzieży”, a nie tylko „młodzieży”, co wynika również z kontekstu).

Kwestia tzw. obowiązku przewodnickiego na terenach parków narodowych położonych w górach będzie przedmiotem referatu dr. Dominika Wolskiego na majowej konferencji o prawnych aspektach bezpieczeństwa w górach. Referat ten w formie artykułu zostanie także opublikowany w monografii przygotowywanej w związku z tą konferencją.

Piotr Cybula