Monthly Archives: Maj 2013

„Umowa o podróż w prawie polskim” – monografia prof. Rafała Adamusa

W roku ubiegłym wydawnictwo Difin opublikowało publikację prof. Rafała Adamusa pt. „Umowa o podróż w prawie polskim”.

Więcej informacji o niej znaleźć można na stronie internetowej wydawnictwa.

 

„O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną” – dostępny artykuł

W wykazie publikacji dodałem pełną wersję artykułu pt. O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną.

Ukazał się on w pracy: A. Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilna w obrocie gospodarczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

„Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej” – nowa publikacja pod red. prof. M. Nesterowicza

Nakładem wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ukazała się publikacja pt. Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej pod red. prof. Mirosława Nesterowicza.

Zawiera ona zbiór dziewięciu artykułów:

 1. Podstawy i granice odpowiedzialności cywilnej biur podróży
  prof. dr hab. M. Nesterowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 2. Dyrektywa 90/314/EWG z 13.07.1990 o podróżach turystycznych – perspektywy zmian
  prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdański, mgr Alicja Osowska-Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 3. Niedozwolone klauzule umowne w umowie o podróż
  dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 4. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż i zadośćuczynienie za ,,zmarnowany urlop”
  dr Monika Wałachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 5. Wycieczki morskie – aspekty prawne
  dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska, Uniwersytet Gdański
 6. Wycieczki lotnicze
  dr Anna Konert, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
 7. Tabela Frankfurcka jako wzorzec rozstrzygania sporów pomiędzy biurami podróży a klientami w Niemczech
  mgr Agnieszka Chambellan, LL.M., Uniwersytet w Regensburgu
 8. Zabezpieczenie finansowe uczestników wycieczek w razie niewypłacalności i upadłości biur podróży w prawie polskim i państw członkowskich UE
  dr hab. Hanna Zawistowska, Szkoła Główna Handlowa
 9. Ubezpieczenia turystyczne uczestników wycieczek
  prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publikacja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i jest bezpłatna. Niestety w chwili obecnej nie jest dostępna w sprzedaży.

Książce tej towarzyszyła konferencja zorganizowana w dniach 21-22 maja 2013 r., gdzie powyższe artykuły zostały przedstawione w formie referatów.

 

Cytat dnia – o „zwiększeniu ilości łóżek w pokoju”

„W uzasadnionych przypadkach (…) zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości łóżek w pokoju (różna płeć, wiek uczestników, prośby dzieci lub rodziców)”.

– klauzula stosowana przez jednego z polskich organizatorów turystyki w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych.

Cytat dnia, czyli dlaczego przewodnicy wciskają dzieciom śmieciowe jedzenie?

„A teraz możecie kupić sobie frytki i hamburgery”.

Takie zdanie usłyszałem dzisiaj na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego przy jednym z punktów gastronomicznych. Wypowiedział je licencjonowany przewodnik turystyczny w stosunku do uczestników wycieczki szkolnej przy obecności dwóch nauczycielek (a ściślej ich biernej postawie).

Z najnowszego raportu UNICEF wynika, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. W ciągu ostatniej dekady w naszym kraju liczba dzieci z nadwagą podwoiła się. Czy powinni w tym „pomagać” przewodnicy turystyczni?

W kontekście takich sytuacji mało przekonujące stają się argumenty o szczególnej roli przewodnika turystycznego w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży (takie argumenty pojawiały się podczas dyskusji nad deregulacją). Rodzice, którzy starają się uczyć dziecko zdrowo się odżywiać mają natomiast kolejny problem – trzeba się przygotować na argument: „a Pan przewodnik mówił…”.

Piotr Cybula

„Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego off-roadu – czy wskazane jest zaostrzenie przepisów?” – projekt dr. M. Porzyckiego i mgr O. Sharvan

Na zorganizowanej w dniu 17 maja 2013 r. konferencji pt. „Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport” dr Marek Porzycki oraz mgr Olena Sharvan z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawili referat pt. „Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego off-roadu – czy wskazane jest zaostrzenie przepisów?„.

Referat ten w formie artykułu opublikowany został w pracy pod takim samym tytułem, która ukazała się w ramach Biblioteki Górskiej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (tom 22).

Za zgodzą autorów oraz wydawnictwa poniżej zamieszczam tekst artykułu oraz projekt ustawy, przygotowany przez wskazanych autorów:

„Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego off-roadu – czy wskazane jest zaostrzenie przepisów?”

„Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o ochronie przyrody”.

Ponadto poniżej zamieszczam krótką informację wprowadzającą odnoszącą się do tego projektu, otrzymaną od autorów:

Jazda w miejscach niedozwolonych pojazdami silnikowymi, w szczególności czterokołowcami (tzw. quadami) oraz motocyklami crossowymi, stała się w ostatnich latach prawdziwą plagą w polskich górach, lasach i na innych terenach atrakcyjnych turystycznie. Policja i inne służby zupełnie nie dają sobie rady ze ściganiem sprawców nielegalnego off-roadu. Ilość quadów i motocykli crossowych rośnie, narasta konflikt między ich kierowcami a turystami poszukującymi w górach ciszy i kontaktu z naturą, coraz częściej dochodzi do groźnych wypadków. Sytuację pogarsza jeszcze fakt, że nawet w razie złapania sprawcy stosowane wobec niego sankcje są całkowicie nieadekwatne, gdyż w praktyce sprowadzają się do mandatu nie przekraczającego 500 zł. W przypadku sprawców będących z reguły osobami zamożnymi, które zainwestowały w sprzęt do uprawiania swojego „sportu” nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, sankcje te nie pełnią żadnej funkcji prewencyjnej.

Przedstawiona w artykule prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego koncepcja zaostrzenia sankcji grożących za nielegalny wjazd pojazdem silnikowym do lasu lub na obszary chronione ma na celu przywrócenie ekonomicznego sensu sankcji, jak również wprowadzenie stopniowania represji karnej w zależności od wagi poszczególnych przypadków. Założeniem jest znacznie surowsze traktowanie sprawców dopuszczających się naruszenia przepisów po raz kolejny, na terenach chronionych, z użyciem pojazdu bez tablic rejestracyjnych. Propozycja obejmuje m.in. stosowanie środków karnych przepadku pojazdu, zakazu prowadzenia pojazdów takiego samego rodzaju, jakim posługiwał się sprawca, a w najbardziej poważnych przypadkach – nawet kary pozbawienia wolności. Przepadek pojazdu i zakaz prowadzenia pojazdów tego samego rodzaju będą sankcjami dotkliwymi, także ekonomicznie, ale jednocześnie nie będą nadmiernie represyjne, gdyż – ograniczając się do pojazdów wykorzystywanych przez sprawcę w celach „sportowo-rekreacyjnych” – nie pozbawią go zdolności zarobkowych. Proponowane zmiany prawa zostały przy tym starannie przeanalizowane pod kątem zgodności z Konstytucją, a także spójności z systemem prawa karnego. Do artykułu dołączono projekt ustawy wprowadzającej w życie proponowane w nim rozwiązania.

Autorzy artykułu nie łudzą się, że samo zaostrzenie sankcji rozwiąże problem nielegalnego off-roadu w Polsce. Powinno jednak przyczynić się do poważniejszego traktowania tego problemu przez Policję i inne służby, jak również ograniczyć demoralizujące sprawców poczucie bezkarności.

„Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej” – konferencja (aktualizacja)

Organizatorzy konferencji pt. „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej” zmienili jej termin i miejsce. 

Odbędzie się ona w dniach 23-25 września 2013 r. w Sromowcach Niżnych.

Zaproszenie oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.