Monthly Archives: Listopad 2013

prof. dr hab. Janusz Sondel, Historia prawa w turystyce (posiedzenie PAU, 27 listopada 2013 r.)

W dniu 27 listopada 2013 r. odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, na którym prof. dr hab. Janusz Sondel przedstawi referat pt. Historia prawa w turystyce.

Więcej informacji: strona internetowa PAU.

10 lat prac nad Kodeksem Etyki Polskiej Izby Turystyki?

W „Wiadomościach Turystycznych” z 1 lutego 2004 r. ukazał się artykuł pt. Będzie kodeks etyczny? Zostały w nim przedstawione informacje o toczących się pracach nad utworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk w Turystyce. Prace te były prowadzone przez Polską Izbę Turystyki. Znajduje się tam wypowiedź pomysłodawcy tego kodeksu – Pawła Niewiadomskiego, ówczesnego wiceprezesa, a obecnego prezesa Polskiej Izby Turystyki. Stwierdził on: Mamy nadzieję, że kodeks będzie gotowy jeszcze przed tegorocznym sezonem letnim (tj. 2004 r. – P.C.).

Później informacja o istniejącym Kodeksie Etyki Polskiej Izby Turystyki widniała na stronie internetowej przez kilka lat. Znajdowała się tam informacja, że Polska Izba Turystyki wydaje certyfikaty członka PIT „w oparciu o zasady Kodeksu Etyki członków Izby„. Problem jednak w tym, że taki dokument formalnie nie został przyjęty (szerzej problem przedstawiam w artykule: Nieuczciwa praktyka PIT?).

Na stronie internetowej w formie komentarza do artykułu pt. Turystyka będzie miała kodeks etyki pojawił się później wpis podpisany przez Pawła Niewiadomskiego, prezesa PIT:

w informacji na temat pakietu korzyści zamieszczonej na stronie internetowej PIT (pkt 14) pomylono Kodeks Etyki, jako dokument zawierający normy etyki, z zasadami etyki w postaci nie skodyfikowanej. Rada Naczelna, która decyduje o przyjęciu do Izby nowego członka oprócz badania przesłanek formalnych (rodzaj prowadzonej działalności czy okres działalności gospodarczej) kieruje się również ocenami natury etycznej. Rada nie stosuje kodeksu etyki, gdyż czeka on dopiero na uchwalenie, co mamy nadzieje nastąpi niebawem. W istocie, chodzi o to, że statut Izby uzależnia członkostwo w Izbie od prowadzenia przez członka działalności zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał organów Izby oraz dobrymi obyczajami. Dlatego punkt 14 pakietu korzyści otrzymał brzmienie: 14. Uzależnienie członkostwa w Izbie od prowadzenia przez członka działalności zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał organów Izby oraz dobrymi obyczajami.

Ciekawe, że w głośne sprawie wykluczenia TUI Poland z członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki również pojawiła się sprawa kodeksu etyki. W komunikacie PIT pt. Wykluczenie TUI z PIT czytamy:

Powyższe działania naruszyły, naszym zdaniem, postanowienia Kodeksu Etyki Koncernu TUI. Do jego przestrzegania zobowiązany jest każdy pracownik koncernu, w tym również, a może przede wszystkim, przedstawiciele kadry zarządzającej. Zgodnie z zapisami Kodeksu, TUI jest „solidnym i uczciwym partnerem biznesowym. Dotyczy to zarówno współpracy krajowej, jak też międzynarodowej. TUI traktuje partnerów biznesowych profesjonalnie, uczciwie, odnosi się do nich z szacunkiem, a działania firmy są transparentne. Kodeks powinien być stosowany przez wszystkie firmy, w których większościowe udziały pośrednio lub bezpośrednio posiada TUI AG. „Kodeks praktyk powinien być stosowany, na ile jest to możliwe, przez inne firmy powiązane, a także w relacjach z dostawcami i przedstawicielami.” Wszakże czytamy w nim także, że „nieprzestrzeganie i pogwałcenie Kodeksu nie będzie tolerowane. W interesie wszystkich pracowników firmy każde tego typu zachowanie będzie rygorystycznie eliminowane. Wszelkie instrukcje wydane w sprzeczności z zapisami Kodeksu nie mają mocy i powinny być zgłaszane.”

Tak to więc Polska Izba Turystyki informowała o Kodeksie Etyki członków Izby formalnie go nie posiadając, a ze swoim członkiem spór rozstrzyga powołują się na jego kodeks etyki. Sytuacja nieco kuriozalna. Może jest to jednak jakieś wytłumaczenie dlaczego dokument taki jeszcze nie powstał? Może Polska Izba Turystyki dostrzega, że inne podmioty (klienci, kontrahenci) będą ten dokument chciały kiedyś wykorzystać tak jak zrobiła to Izba w stosunku do TUI Poland?

Może jednak warto poważnie do tego tematu powrócić?

Piotr Cybula

Kolejna klauzula „Rainbow Tours S.A.” w rejestrze klauzul niedozwolonych

Dnia 14 listopada 2013 r. do rejestru klauzul niedozwolonych wpisana została kolejna klauzula stosowana przez biuro podróży Rainbow Tours S.A. (nr wpisu: 5441, wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lipca 2013 r.):

Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 – w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane.

Wcześniej do rejestru klauzul niedozwolonych zostały wpisane następujące postanowienia stosowane przez to biuro podróży:

Numer wpisu: 4108
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki”

Numer wpisu: 3974
Data wyroku: 2012-08-24
Rainbow Tours spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi
„Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A.”

Numer wpisu: 1585
Data wyroku: 2007-12-06
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów), jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%.”

Numer wpisu: 1584
Data wyroku: 2008-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą od następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia i życia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa biura lub osób trzecich, uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie.”

Numer wpisu: 1568
Data wyroku: 2007-12-06
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd miejsca zawarcia umowy.”

Numer wpisu: 1090
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna pisemne oświadczenie pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o wystąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody, Podstawą reklamacji uczestnika nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności (m. in. postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie realizacji imprezy zamieszki, wojny, strajki, blokady dróg, powodzie itp.) oraz wszelkie inne wymienione w punkcie 13 niniejszych warunków”

Numer wpisu: 1089
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia uznane będą za bezskuteczne”

Numer wpisu: 1088
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń – liczonych od całkowitej ceny imprezy – wg następujących zasad:- do 45 dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna w wysokości – 5%,- od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 10 %,- od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 35%,- od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 65%,- 7 dni lub mniej przed dniem wyjazdu – 80%,- w dniu wyjazdu lub później – 100%”

Numer wpisu: 1087
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia”

Numer wpisu: 1086
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty”

Numer wpisu: 1085
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż 10%. Wzrost ceny imprezy będzie skuteczny wobec Uczestnika wyłącznie po doręczeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”

Cytat dnia, czyli co SSN Jacek Gudowski sądzi o „anonsach” (ogłoszeniach) wyłączających odpowiedzialność przechowawcy?

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu i toczącej się w związku z nim dyskusji, warto przypomnieć wypowiedź Jacka Gudowskiego – Sędziego Sądu Najwyższego, który w komentarzu do art. 841 Kodeksu cywilnego stwierdza:

Za niedopuszczalne uznać należy wyrażane w formie anonsów (ogłoszeń) zastrzeżenia przechowawcy wyłączające lub ograniczające jego odpowiedzialność (…).

J. Gudowski, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Warszawa 2006

Zdjęcie dnia, czyli za co „nie odpowiada” szatnia w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

[szatnia sądowa]

 

Prawie jak w Misiu

Cytat dnia, czyli kiedy mężczyzna odda dobrowolnie swój samochód kobiecie (według sądu apelacyjnego w Łodzi)?

W polskiej rzeczywistości żaden mężczyzna dobrowolnie nie odda kobiecie swojego samochodu, jeżeli jest zdolny do jego prowadzenia (trzeźwy).

Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt: I ACa 897/12. w składzie: Przewodniczący: SSA Bożena Błaszczyk (spr.), Sędziowie: SSA Dorota Ochalska – Gola, SSO del. Anna Beniak.

Źródło: informacja zamieszczona na FB (WPiA UŚ).

„50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania”, Kraków, 13-15 listopada 2013 r.

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na  ogólnopolską konferencję naukową pt.  50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania, która odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2013 r. w Krakowie, ul. Jodłowa 13 (Zamek w Przegorzałach).

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Europeistyki UJ.

Zapowiedź recenzji „ciekawej” z punktu widzenia prawa autorskiego pracy M.Sobczyka pt. „Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji”

Dzisiaj wysłałem do redakcji jednego z czasopism recenzję pracy pt. „Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji” (Warszawa 2013) autorstwa M. Sobczyka.

Poniżej „ciekawe” porównania fragmentów tej pracy z pracą M. Nesterowicza pt. „Prawo turystyczne” (Warszawa 2012), w przypadku których autor nie odwołał się do tej pracy. Są to jedynie przykłady.

a) Podręcznik M. Nesterowicza, s. 217-218:

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe również w razie wyjazdu pojazdem mechanicznym za granicę. Posiadacz samochodu może zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym kraju, na granicy lub w innym kraju. Powszechnie przyjęty jest system tzw. Zielonej Karty, wprowadzony w 1953 r. z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (Polska przystąpiła doń w 1958 r.). Ubezpieczyciel wydaje posiadaczowi pojazdu mechanicznego dowód ubezpieczenia w postaci tzw. zielonej karty o ściśle oznaczonym wzorze, która zawiera dane dotyczące pojazdu, czasu ubezpieczenia oraz poświadczenie zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z warunkami przyjętymi przez państwa należące do systemu „zielonej karty”. System ten polega na tym, że państwa członkowskie zobowiązują się do:

– wzajemnego uznawania umów ubezpieczenia OC posiadaczy (kierowców) pojazdów mechanicznych, zawartych na terenie tych krajów;

– traktowania ubezpieczonego z innego kraju tak, jak gdyby ubezpieczenie to było zawarte w kraju, w którym zdarzył się wypadek;

– uczestniczenia w likwidacji szkody, łącznie z wypłatą odszkodowania poszkodowanemu w walucie kraju wypadku.

W Polsce instytucją, która wykonuje powyższe zadania, jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (art. 120 i n. u.u.o.).

 

Podręcznik M. Sobczyka, s. 240:

Ubezpieczenie OC jest również obowiązkowe w razie wyjazdu pojazdem mechanicznym poza granice kraju. Posiadacz pojazdu może taką umowę zawrzeć zarówno w kraju, jak i poza jego granicami lub na granicy. W 1953 roku z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ wprowadzono tzw. system „Zielonej Karty” (Polska przystąpiła do niego w 1958 roku). Posiadacza pojazdu otrzymuje od ubezpieczyciela tzw. zieloną kartę jako dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Karta ta ma ściśle określony wzór, zawiera dane dotyczące pojazdu mechanicznego, czasu ubezpieczenia itp., zgodnie z warunkami przyjętymi przez państwa należące do systemu. Państwa członkowskie zobowiązują się m.in. do:

– wzajemnego uznawania umów ubezpieczenia posiadaczy/kierowców pojazdów mechanicznych, zawartych na ich terenie,

– traktowania ubezpieczonego z innego kraju tak, jak gdyby ubezpieczenie to było zawarte w kraju, w którym zdarzył się wypadek,

– uczestniczenia w likwidacji szkody wraz z wypłatą odszkodowania poszkodowanemu w walucie kraju wypadku.

W systemie „Zielonej Karty” rolę Biura Narodowego pełni w Polsce Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

 

b) podręcznik M. Nesterowicza, s. 219-220:

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków ma szczególne znaczenie dla turystów udających się za granicę. Brak tego ubezpieczenia może – w razie choroby czy wypadku – spowodować poważne koszty (leczenia, pobytu w szpitalu, transportu), które obciążać będą turystę. Ubezpieczenie to jest prowadzone przez liczne towarzystwa ubezpieczeniowe (np. WARTA, PZU, Allianz, Ergo Hestia, „Gerling”), których ogólne warunki ubezpieczenia znacznie się od siebie różnią, i to zarówno co do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, sposobu pokrywania świadczeń ubezpieczeniowych, jak i wysokości odszkodowań oraz wysokości składek. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą działalność ubezpieczeniową we współpracy z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń, co znacznie ułatwia turyście korzystanie z polis ubezpieczeniowych za granicą.

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia ubezpieczonego, który – przebywając za granicą – musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Za koszty leczenia powstałe poza granicą uważa się z reguły koszty:

1)       badań, zabiegów i operacji,

2)       pobytu w szpitalu,

3)       kupna niezbędnych leków i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

4)       transportu do szpitala lub przychodni,

5)       koszty osoby towarzyszącej, jeśli istnieje taka możliwość,

6)       leczenia stomatologicznego do określonej kwoty.

 

Podręcznik M. Sobczyka, s. 241-242:

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków ma wyjątkowe znaczenie dla turystów udających się za granicę. Brak tego ubezpieczenia może – w razie choroby czy wypadku – narazić ich na wysokie koszty leczenia, transportu, pobytu w szpitalu itp. Tego typu ubezpieczenia prowadzone są w Polsce przez niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Ogólne warunki ubezpieczenia znacznie mogą się różnić w każdym z nich. Dlatego przez zawarciem umowy ubezpieczeniowej należy koniecznie zapoznać się z oferowanymi opcjami co do zakresu ubezpieczenia, sposobu pokrywania świadczeń, wysokości składek i odszkodowań.

Niektóre zakłady ubezpieczeń prowadzą swą działalność w kooperacji z zagranicznymi jednostkami. Ułatwia to turyście korzystanie z polis ubezpieczeniowych za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia są tu – konieczne z medycznego punktu widzenia – powstałe za granicą koszty ubezpieczonego dotyczące: badań, zabiegów, operacji, pobytu w szpitalu, kupna leków i środków opatrunkowych (przepisanych przez lekarza), transportu do szpitala bądź przychodni, leczenia stomatologicznego (do określonej wysokości) itp. Jak widać, zakres ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży zagranicznej jest dość szeroki.

 

c) Podręcznik M. Nesterowicza, s. 223:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, organizowanej przez biuro podróży lub innego organizatora, z przyczyn losowym niezależnych od ubezpieczonego. Warunki tego ubezpieczenia są różne w zależności od zakładu ubezpieczeń. Na ogół nie są zbyt korzystne, gdyż zawierają liczne ograniczenia oraz zwrot tylko części poniesionych kosztów. Dla przykładu Allianz (…).

 

Podręcznik M. Sobczyka, s. 244:

W tym ubezpieczeniu przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie, organizowanej przez biuro podróży (lub innego organizatora), z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia oferowane przez zakłady ubezpieczeń są raczej niekorzystne, gdyż zawierają liczne ograniczenia i zwrot tylko części poniesionych kosztów. Przykładowo, zakład ubezpieczeń Allianz (…).

 

Piotr Cybula

Wywiad dla student.LEX.pl

Na stronie internetowej student.LEX.pl opublikowany został krótki wywiad przeprowadzony ze mną przez Panią Natalią Kurek. Poruszone w nim zostało kilka wątków dotyczących prawa turystycznego.

Piotr Cybula