Daily Archives: 21 kwietnia, 2015

Termin odpowiedzi organizatora turystyki na reklamację klienta – orzeczenia Sądu Okręgowego w Łodzi

W opublikowanym w Rzeczpospolitej artykule pt. Biuro podróży zapłaci za nieudany urlop omówiony został wydany ostatnio wyrok sądu okręgowego w Łodzi. W orzeczeniu tym sąd ten odniósł się do bardzo ważnej dla praktyki kwestii jaką jest termin udzielenia odpowiedzi na reklamację klienta. Z ustawy o usługach turystycznych wynika, że jeżeli organizator nie ustosunkuje się na piśmie w terminie 30 dni od otrzymania do reklamacji klienta, to uznaje się, że uznał ją za uzasadniona.

W związku z tą regulacją pojawiają się wątpliwości odnośnie do obowiązku organizatora tj. tego, czy w tym okresie oświadczenie organizatora turystyki musi dojść do klienta, czy też wystarczające jest, że w tym okresie zostanie ono przesłane pocztą.

Jak czytamy w artykule, sąd okręgowy w Łodzi wskazał też, że biuro podróży nie udowodniło, że odpowiedź na reklamację złożyło z zachowaniem ustawowego terminu. Dowodem takim nie jest koperta opatrzona stemplem pocztowym ani kserokopia pocztowej książki nadawczej. Przepis art. 61 § 1 kodeksu cywilnego ustanawia zasadę, iż oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy dotarło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Pozwane biuro udowodniło jedynie, iż przed upływem 30-dniowego terminu nadało przesyłkę pocztą z odpowiedzią, nie wskazało zaś w żaden sposób na datę, w której oświadczenie to dotarło do Mariusza R., wywołując zamierzone skutki prawne. Tym samym sąd ten stanął na stanowisku, że nie jest wystarczające samo wysłanie odpowiedzi na reklamację, jeśli klient we wskazanym czasie nie miał możliwości zapoznania się z odpowiedzią.

W swojej praktyce wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami, gdy odpowiedź na reklamację dochodziła do klientów już po terminie 30 dni od złożenia reklamacji klienta.

Piotr Cybula