Monthly Archives: Maj 2016

„Turystyczny fundusz – wątpliwości i nadzieje” – komentarz dla Rzeczpospolitej

Na stronie portalu turystyka.rp opublikowany został artykuł pt. Turystyczny fundusz – wątpliwości i nadzieje. Przedstawiono w nim kolejny etap projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych wprowadzający Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w tym również rozbieżne opinie jakie projekt ten wywołuje.  Na końcu artykułu zamieszczony został również mój komentarz, gdzie generalnie wskazuję na potrzebę zmiany obecnie istniejącego systemu, który nie zapewnia w moim przekonaniu ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki na poziomie wymaganym przez prawo unijne.

 

„Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i młodzieży polskiej”

Opublikowana w roku 1972 praca pt. Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i młodzieży polskiej ukazała się w wydawnictwie „Sport i Turystyka”. 

Jak to wytłumaczyć?

 

Sąd oddalił powództwo przeciwko Itace w sprawie dot. wypadku w Tunezji

W głośnej ostatnio sprawie o odszkodowanie przeciwko Itace w związku z wypadkiem w Tunezji Sąd Okręgowy w Opolu oddalił powództwo. Wyrok na razie nie jest prawomocny.

Więcej w artykule: Sąd oddalił powództwo przeciw Itace.

Sąd Najwyższy o stresie pracowników biur podróży

Przyjmowanie klientów i ich obsługa należy do normalnych (codziennych) obowiązków pracownika biura podróży, a stres wywołany reakcją niezadowolonych klientów nie jest nadzwyczajnym zdarzeniem w pracy pracownika biura podróży.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 października 2014 r., sygn. II UK 23/14.

„Zakaz organizowania zjazdów w niektórych miejscowościach”

Z historii prawa turystycznego:

Deficyt miejsc w zakładach hotelarskich w Polsce, szczególnie duży w niektórych miastach (np. Warszawie, Krakowie) oraz znanych miejscowościach turystycznych spowodował wydanie przez Prezesa Rady Ministrów zarządzenia nr 19 z dnia 3 marca 1970 r. w sprawie organizacji zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych (M.P. Nr 7, poz. 65). Zarządzenie to ustala zakaz organizowania zjazdów w znanych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych, jeżeli ich organizowanie wymaga zajęcia miejsc noclegowych w miejscowych zakładach hotelarskich (…) Zakaz organizowania zjazdów ma na celu udostępnienie turystom w okresie sezonu turystycznego całej bazy noclegowej znajdującej się w popularnych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych.

Źródło: Z. Bałkowski, Wybrane zagadnienia z prawa (dla zakładów hotelarskich i biur podróży), Warszawa 1973

SN: Klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną

Pod koniec lutego do Sądu Najwyższego złożone zostało następujące pytanie prawne (sygn. III CZP 18/16):

Czy klient niewypłacalnego biura podróży może samodzielnie dochodzić w sporze z ubezpieczycielem zobowiązanym z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej „turystycznej” zawartej według wymagań załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 88 poz. 499) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, czy też wyłączna czynna legitymacja na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196 j.t.) przysługuje marszałkowi województwa?

W uchwale z 19 maja 2016 r. Sąd Najwyższy przyjął, że:

Klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

„Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży” – konferencja, Kraków 2017

W przyszłym roku planowane jest zorganizowanie w Krakowie konferencji pt. Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży. Szczegóły przedsięwzięcia zamieszczę wkrótce (m.in. w tym miejscu). Już jednak teraz chciałbym serdecznie zaprosić osoby zainteresowane publikacją artykułu w przygotowywanej monografii w związku z tą konferencją do przesłania propozycji tematów. Ponadto chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do zgłaszania problemów, które w Państwa ocenie warte są szerszego omówienia na konferencji czy w publikacji. Oczywiście szereg z nich jest znanych (niektóre od lat), ale są i takie, które dopiero od niedawna budzą wątpliwości, a nie są szerzej znane. Zgłoszenia proszę kierować na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl.

dr Piotr Cybula

Nowy system zabezpieczenia przed wakacjami?

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiła się kolejna zapowiedź w sprawie turystycznego funduszu gwarancyjnego:

Dawid Lasek poinformował, że na finiszu jest nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Przewiduje utworzenie drugiego filaru zabezpieczeń dla polskich turystów wyjeżdżających za granicę w postaci turystycznego funduszu gwarancyjnego. Rząd chce by ta ustawa weszła w życie jeszcze przed wakacjami.

Czy system ten obejmie już klientów, którzy wcześniej zawarli z biurami podróży umowy?

Informacja o szczególnych zagrożeniach powinna być na piśmie

Na jednym z portali internetowych przeczytałem dzisiaj, że z ustawy o usługach turystycznych nie wynika obowiązek udzielania informacji o „szczególnych zagrożeniach” w formie pisemnej.  Chodzi o obowiązek wskazany w art. 13 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych:

Organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

Wydaje się jednak, że przy tym stwierdzeniu pominięty został art. 13 ust. 3 a, który przewiduje, iż „Informacje, o których mowa w ust. 1-3” (a więc także powyższej informacji) na piśmie.

Kiedy ruszą prace nad implementacją nowej dyrektywy turystycznej?

Podobno w Niemczech kończą się już prace nad implementacją nowej dyrektywy turystycznej. Prof. Ernst Führich zapytał mnie dzisiaj „a jak Warszawa”? I kolejny raz naszła mnie refleksja, że w Polsce prace nad implementacją nowej dyrektywy chyba na dobre jeszcze się nie zaczęły. A przynajmniej o nich nie słyszałem.

Wdrożyć tę dyrektywę nie będzie łatwo. Przyjęcie przepisów to dopiero pewien etap. W szczególności przedsiębiorcy powinni mieć odpowiedni czas na zapoznanie się z nimi i dostosowanie swojej praktyki. Czy na to wszystko wystarczy czasu?

Sytuacje, gdy Polska opóźnia się z wdrożeniem dyrektyw unijnych, nie należą do rzadkości. Oby w tym przypadku tak nie było. Powinniśmy wyciągać wnioski z popełnianych błędów.