Daily Archives: Listopad 12, 2010

Stanowisko Izby Turystyki RP w sprawie projektów nowych rozporządzeń dotyczących zabezpieczenia finansowego

Izba Turystyki RP opublikowała swoje stanowisko w sprawie projektów nowych rozporządzeń dotyczących zabezpieczenia finansowego dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Jest ono dostępne na stronie: http://www.itrp.pl/Aktualnosci/News/20101105_MF_opinia_bis.pdf

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów biura podróży Fides Travel z Bydgoszczy

Decyzją z 1 października 2010 r. (nr RBG-15/2010, sygn. akt RBG-61-09/o0/MB) Prezes UOKiK uznał, że stosowanie niektórych z proponowanych klientom przez biuro podróży Fides Travel postanowień umownych stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Sentencja decyzji brzmi:

I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy

– działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –

uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę, stosowaną przez

Marka Piekarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FIDES-TRAVEL”

w Bydgoszczy polegającą na zamieszczeniu we wzorcu umownym Regulamin imprez

turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży „FIDES – TRAVEL” w Bydgoszczy postanowień umownych o następującej treści:

1. „FIDES-TRAVEL” nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielane przez

akwizytorów, które obiegają od postanowień niniejszego regulaminu i nie są zgodne z ofertą biura;

2. Wzrost cen imprezy turystycznej o więcej niż 15% upoważnia klienta do odstąpienia od umowy, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie „FIDESTRAVEL” osobiście w siedzibie jej biura lub listem poleconym. W przypadku, gdy wzrost cen nie przekroczył progu 15% klient obowiązany jest dokonać opłaty najpóźniej w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku niedokonania dopłaty stosowane są postanowienia § 4 pkt 4 i 5 ;

3. W przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa może nastąpić ewentualna zmiana hotelu lub miejscowości oraz może ulec obniżeniu standard imprezy turystycznej, co włącza odpowiedzialność „FIDES-TRAVEL” w tej materii. Jeśli zmiana nastąpiła z przyczyn leżących po stronie kontrahentów „FIDES-TRAVEL” i zmiana ta nie spowoduje zasadniczych zmian w programie oraz standardzie imprezy turystycznej Klient zrzeka się ewentualnych roszczeń z tytułu tych zmian;

4. Klient jest uprawniony do dokonania zmiany terminu imprezy turystycznej, jeśli nastąpi ona w formie pisemnej do 30 dni przed pierwotną datą rozpoczęcia imprezy i zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł od osoby również w terminie do 30 dni przed pierwotną datą rozpoczęcia imprezy.

Klient jest uprawniony do zmiany osób zgłoszonych do udziału w imprezie turystycznej najpóźniej do 13 dnia od daty rozpoczęcia imprezy. Opłata manipulacyjna zmiany wynosi 50 zł od osoby. Jeśli termin zmiany nie został zachowany zmiana może zostać niedokonana.

5. „FIDES-TRAVEL” nie ponosi odpowiedzialności za bagaż klienta w czasie podróży, w przypadku zamiany, zapomnienia, zgubienia lub kradzieży;

6. „FIDES-TRAVEL” jest uprawniona do dokonania potrąceń z wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji niezależnie od daty zgłoszenia na następujących warunkach:

a) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed jej rozpoczęciem – potrąceniu lub zapłacie podlega opłata manipulacyjna w wysokości 250 PLN od osoby,

b) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 29 a 22 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – potrąceniu lub zapłacie podlega 50% ceny od osoby , jednak nie mniej niż 250 PLN od osoby,

c) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 21 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – potrąceniu lub zapłacie podlega 50% ceny od osoby , jednak nie mniej niż 250 PLN od osoby,

d) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – potrąceniu lub zapłacie podlega 90% ceny od osoby , jednak nie mniej niż 250 PLN od osoby,

e) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej od 7 dnia poprzedzającego jej rozpoczęcie potrąceniu lub zapłacie podlega 100% ceny imprezy turystycznej od osoby;

7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez „FIDES-TRAVEL” jest niezwłoczne zgłoszenie i potwierdzenie pisemne przedmiotu reklamacji przez pilota, rezydenta lub kierownika grupy w czasie trwania imprezy turystycznej.

które są postanowieniami umownymi wpisanymi – na podstawie art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego – do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania

z dniem 13 listopada 2009r.

II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy, w związku ze stwierdzeniem stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, określonej w pkt I niniejszej decyzji

– działając w imieniu Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –

nakłada się na Marka Piekarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FIDESTRAVEL” w Bydgoszczy, karę pieniężna w wysokości 1 506 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześć złotych), płatna do budżetu państwa.

Decyzja dostępna jest na stronie: http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/CDF3F43AAD47B3A3C12577D6004DD3B0/$file/decyzja%20nr%20RBG-15-2010%20z%20dnia%201%20pa_237dziernika%202010%20-%20M.Piekarski%20Fides%20Travel%20-%20narusz.%20zbior.%20inter.%20kons.pdf

I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy
– działajac w imieniu Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
uznaje sie za naruszajaca zbiorowe interesy konsumentów praktyke, stosowana przez
Marka Piekarskiego prowadzacego działalnosc gospodarcza pod nazwa „FIDES-TRAVEL”
w Bydgoszczy polegajaca na zamieszczeniu we wzorcu umownym Regulamin imprez
turystycznych organizowanych przez Biuro Podró8y „FIDES – TRAVEL” w Bydgoszczy postanowien
umownych o nastepujacej tresci:
1. „FIDES-TRAVEL” nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje udzielane przez
akwizytorów, które obiegaja od postanowien niniejszego regulaminu i nie sa
zgodne z oferta biura;
2. Wzrost cen imprezy turystycznej o wiecej ni: 15% upowa:nia klienta do
odstapienia od umowy, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie „FIDESTRAVEL”
osobiscie w siedzibie jej biura lub listem poleconym. W przypadku,
gdy wzrost cen nie przekroczył progu 15% klient obowiazany jest dokonac
opłaty najpózniej w terminie do 7 dni przed data rozpoczecia imprezy.
W przypadku niedokonania dopłaty stosowane sa postanowienia § 4 pkt 4 i 5 ;
3. W przypadku zaistnienia okolicznosci rozumianych jako siła wy:sza mo:e
nastapic ewentualna zmiana hotelu lub miejscowosci oraz mo:e ulec obni:eniu
standard imprezy turystycznej, co włacza odpowiedzialnosc „FIDES-TRAVEL”
w tej materii. Jesli zmiana nastapiła z przyczyn le:acych po stronie
kontrahentów „FIDES-TRAVEL” i zmiana ta nie spowoduje zasadniczych zmian
w programie oraz standardzie imprezy turystycznej Klient zrzeka sie
ewentualnych roszczen z tytułu tych zmian;
4. Klient jest uprawniony do dokonania zmiany terminu imprezy turystycznej,
jesli nastapi ona w formie pisemnej do 30 dni przed pierwotna data
2
rozpoczecia imprezy i zobowiazany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej
w wysokosci 50 zł od osoby równie: w terminie do 30 dni przed pierwotna
data rozpoczecia imprezy.
Klient jest uprawniony do zmiany osób zgłoszonych do udziału w imprezie
turystycznej najpózniej do 13 dnia od daty rozpoczecia imprezy. Opłata
manipulacyjna zmiany wynosi 50 zł od osoby. Jesli termin zmiany nie został
zachowany zmiana mo:e zostac niedokonana.
5. „FIDES-TRAVEL” nie ponosi odpowiedzialnosci za baga: klienta w czasie
podró:y, w przypadku zamiany, zapomnienia, zgubienia lub kradzie:y;
6. „FIDES-TRAVEL” jest uprawniona do dokonania potracen z wpłat lub
domagania sie zapłaty kosztów rezygnacji niezale:nie od daty zgłoszenia na
nastepujacych warunkach:
a) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w terminie
wczesniejszym ni: 30 dni przed jej rozpoczeciem – potraceniu lub zapłacie
podlega opłata manipulacyjna w wysokosci 250 PLN od osoby,
b) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w okresie
miedzy 29 a 22 dniem przed rozpoczeciem imprezy turystycznej –
potraceniu lub zapłacie podlega 50% ceny od osoby , jednak nie mniej ni:
250 PLN od osoby,
c) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w okresie miedzy
21 a 15 dniem przed rozpoczeciem imprezy turystycznej – potraceniu lub
zapłacie podlega 50% ceny od osoby , jednak nie mniej ni: 250 PLN od
osoby,
d) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w okresie miedzy
14 a 8 dniem przed rozpoczeciem imprezy turystycznej – potraceniu lub
zapłacie podlega 90% ceny od osoby , jednak nie mniej ni: 250 PLN od
osoby,
e) w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej od 7 dnia
poprzedzajacego jej rozpoczecie potraceniu lub zapłacie podlega 100%
ceny imprezy turystycznej od osoby;
7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez „FIDES-TRAVEL” jest niezwłoczne
zgłoszenie i potwierdzenie pisemne przedmiotu reklamacji przez pilota,
rezydenta lub kierownika grupy w czasie trwania imprezy turystycznej.
które sa postanowieniami umownymi wpisanymi – na podstawie art. 47945 Kodeksu
postepowania cywilnego – do Rejestru postanowien wzorców umowy uznanych za
niedozwolone, co mo8e stanowic naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza sie zaniechanie jej stosowania
z dniem 13 listopada 2009r.
II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy,
w zwiazku ze stwierdzeniem stosowania praktyki naruszajacej zbiorowe interesy konsumentów,
okreslonej w pkt I niniejszej decyzji
– działajac w imieniu Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
nakłada sie na Marka Piekarskiego prowadzacego działalnosc gospodarcza pod nazwa „FIDESTRAVEL”
w Bydgoszczy, kare pienie:na w wysokosci 1 506 zł (słownie: jeden tysiac
piecset szesc złotych), płatna do bud8etu panstwa

„Biuro korzystało z zakazanych postanowień” – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W Rzeczpospolitej z 8 listopada 2010 r. ukazał się artykuł pt. Biuro korzystało z zakazanych postanowień autorstwa Jerzego Kowalskiego. W artykule przedstawiono sprawę jednego z warszawskich biur podróży, które w proponowanych klientom warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych stosowało klauzule niedozwolone. Zakwestionowane klauzule znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Z tego powodu Prezes UOKiK uznał tę praktykę za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumenta i nałożył na biuro karę finansową w wysokości 9,3 tys. zł. Przedsiębiorca od decyzji odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale ten skargę oddalił. Decyzja jest ostateczna.

Artykuł dostępny jest na stronie: http://www.rp.pl/artykul/55660,560776_Biuro-korzystalo-z-zakazanych-postanowien.html