Daily Archives: 12 lutego, 2013

Sprzeczność w projekcie ustawy deregulacyjnej i jego uzasadnieniu?

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej m.zd. jest mocno niedopracowany. Wiele ze zgłaszanych propozycji budzi istotne wątpliwości. Co do niektórych kwestii wątpliwości budzą różnice między projektem i jego uzasadnieniem.

Ciekawą sprawą jest np. kwestia kontroli osób wykonujących zadania przewodnika miejskiego i terenowego.

W projekcie czytamy:

„1. Osoby wykonujące zadania przewodnika turystycznego (…)  podlegają kontroli. Kontrola obejmuje (…):
2) w przypadku przewodników miejskich i terenowych (…) – spełnienie wymogów, o których mowa w art. 22.”

Natomiast w uzasadnieniu projektu do podstawowych różnic między obecnym a proponowanym rozwiązaniem zaliczono:

zniesienie kontroli osób wykonujących zdania przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego (…)” (s. 51) [zachowano oryginalną pisownię]

Jak to rozsądnie pogodzić?

Piotr Cybula

 

 

Wyjaśnienie MSiT w sprawie prac nad zmianami zabezpieczenia finansowego

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat podwyżki kwot sum gwarancyjnych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje:

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie minimalnych kwot sum gwarancyjnych. Zgodnie z założeniami, dla pełnej ochrony interesów klientów, niezbędne jest podniesienie kwot. Na obecnym poziomie prac, trudno mówić o konkretnej wartości ostatecznych kwot sum gwarancyjnych.

Zaproponowana podwyżka minimalnych stawek kwotowych zabezpieczeń nie będzie dotyczyła organizatorów turystyki i pośredników turystycznych  organizujących imprezy w kraju i w krajach sąsiadujących z Polską, a także przedsiębiorców, którzy osiągają przychody rzędu kilku milionów złotych i których zabezpieczenie finansowe jest obliczane procentowo od przychodu.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie ze stanowiskiem większości marszałków województw,  którzy w ubiegłym roku  bezpośrednio organizowali powroty do kraju poszkodowanych ok. 7100 klientów  15 – tu  niewypłacalnych biur podróży, zaproponowało aby  stosować    podniesione   kwoty stawek minimalnych sum gwarancyjnych także w stosunku do przedsiębiorców wykonujących tę działalność dłużej niż jeden rok, a nie w tylko w stosunku  do przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ww. zakresie.  Ponadto  MSiT podtrzymało  propozycję   odpowiedniego  obniżenia  tych stawek kwotowych, w przypadku   krótszych  terminów pobierania przedpłat  i  niższych wysokości  pobieranych przedpłat  za imprezy turystyczne.

Podwyżka najniższych  kwot  sum gwarancyjnych  powinna przyczynić się do podniesienia poziomu zaufania klientów do biur podróży, które po fali ich ubiegłorocznych  niewypłacalności mocno zostało nadszarpnięte.

W opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki, zaproponowane podniesienie ww. stawek kwotowych minimalnych sum gwarancyjnych w połączeniu  z innymi mechanizmami w zakresie uszczelnienia przedmiotowego systemu zabezpieczeń finansowych, które są zawarte w projektach rozporządzeń Ministra Finansów i w uwagach zgłoszonych do tych projektów,  zagwarantuje  znacznie wyższy poziom ochrony interesów ekonomicznych klientów biur podróży, w szczególności w stosunku do biur podróży mających stosunkowo niewielkie doświadczenie na rynku turystycznym oraz  osiągających stosunkowo niewielkie przychody z działalności jako organizator turystyki lub pośrednik turystyczny.

W gospodarce rynkowej zjawiska niewypłacalności i upadłości są rzeczą nieuniknioną.   Dlatego w opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki należy skupić się na podnoszeniu poziomu ochrony klientów, czemu będzie  służyła  m.in. nowelizacja ww. rozporządzeń Ministra Finansów oraz jak najszybsze wejście ich w życie tych rozporządzeń.   

Źródło: komunikat MSiT z 7 lutego 2013 r.