Daily Archives: 20 lutego, 2013

Uwagi ITRP do projektów rozporządzeń Ministra Finansów

Na stronie internetowej Izby Turystyki RP (w dziale: aktualności) zamieszczony został dokument: uwagi i propozycje do projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających:
– rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
– rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

„Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011” (MSiT)

W dniu 1 lutego 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011”, którego celem jest diagnoza stanu gospodarki turystycznej w Polsce. Realizacja raportu wynika z zapisów zawartych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 r.”.

Do oceny stanu gospodarki turystycznej służyło analizowanie poziomu ośmiu wskaźników odnoszących się do gospodarki turystycznej oraz ruchu turystycznego w Polsce, wyznaczonych do monitoringu i ewaluacji zawartych w strategicznym dokumencie. Są nimi: udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB, uczestnictwo mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych, liczba krajowych podróży turystycznych mieszkańców Polski, liczba cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski, oszacowanie wydatków cudzoziemców w Polsce, oszacowanie wydatków turystów zagranicznych w Polsce oraz oszacowanie wydatków mieszkańców Polski na krajowe wyjazdy turystyczne.

W Polsce udział gospodarki turystycznej w PKB ulegał w latach 2007-2011 nieznacznym wahaniom, jednak utrzymywał się na wysokim poziomie wnosząc wkład do PKB na poziomie ok. 5-6% – generalnie powyżej zakładanego w „Kierunkach …” poziomu.

Raport jest dostępny na stronie MSiT.

Źródło: komunikat MSiT