Daily Archives: 31 stycznia, 2014

Rozliczanie gwarancji zakończone – informacja dla Klientów biura podróży Sky Club

Na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego opublikowany został poniższy komunikat pt. „Rozliczanie gwarancji zakończone – informacja dla Klientów biura podróży Sky Club„.

„1. Realizacja wypłat

Uprzejmie informujemy, że proces podziału sumy z gwarancji udzielonej dla biura podróży Sky Club dobiega końca. Obecnie trwa ostateczna weryfikacja list.

Z uwagi na obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi poszkodowani mają aż rok na złożenie dokumentów, oraz ogromną skalę roszczeń (7200 wniosków Klientów), proces rozliczania gwarancji – mimo maksymalnego zaangażowania pracowników urzędu marszałkowskiego i TU Europa – był bardzo czasochłonny.

Każdy wniosek musiał być indywidualnie i szczegółowo sprawdzony pod kątem poprawności oraz porównany z dokumentacją dostarczoną przez Klientów. Następnie kwoty gwarancji zostały rozliczone proporcjonalnie do wartości wszystkich kompletnych, zweryfikowanych roszczeń. TU Europa, jak i urząd marszałkowski musiały pojedynczo sprawdzić wszystkie 7200 wniosków, występując często do Klientów o uzupełnienie dokumentacji będącej podstawą rozliczenia gwarancji. Istotny jest fakt, że nawet minimalne zmiany w wysokości sumy wyliczonej dla jednej osoby (wynikające np. z uzupełnienia brakujących dokumentów) automatycznie powodowały konieczność przeliczania kwot należnych wszystkim Klientom.

Propozycje podziału kwot gwarancji zaproponowane przez TU Europa są również dokładnie sprawdzane i potwierdzane przez urząd marszałkowski, a wszelkie wątpliwości wyjaśniane. Tylko taka procedura zapewnia, że każdy poszkodowany Klient otrzyma należną mu kwotę świadczenia.

2. Podział gwarancji

TU Europa udzieliło Sky Clubowi dwie gwarancje na łączną kwotę 25 mln zł. Gwarancje te zostały podzielone z uwzględnieniem następujących roszczeń:

·         koszty sprowadzenia Klientów z przerwanych wycieczek do Polski,

·         koszty powrotów Klientów do miejsca wyjazdu,

·         niezrealizowane lub częściowo niezrealizowane imprezy turystyczne.

Obie gwarancje zostały całkowicie wykorzystane, tzn. CAŁĄ łączną kwotę z 25 mln zł rozdzielono pomiędzy Klientów Sky Clubu zgodnie z powyższym podziałem.

3. Proporcje podziału

Biuro podróży Sky Club posiadało dwie gwarancje wydane przez TU Europa:

·         obejmującą okres od 15.09.2011 r. do 16.09.2012 r. na kwotę 17,5 mln zł

·         obejmującą okres od 21.02.2012 r. do 16.09.2012 r. na kwotę 7,5 mln zł.

Klienci, którzy wykupili wycieczkę w okresie od 15.09.2011 r. do 20.02.2012 r.,tj. w czasie, gdy biuro posiadało jedną gwarancję na kwotę 17,5 mln zł, i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają ok. 38 proc. poniesionych kosztów.

Klienci, którzy wykupili wycieczkę po 21.02.2012 r.,tj. w czasie, gdy biuro posiadało dwie gwarancje na łączną sumę 25 mln zł, i złożyli uzasadnione roszczenia, otrzymają ok. 70 proc. poniesionych kosztów.

4. Terminy rozliczania gwarancji

Polskie prawo (znowelizowana Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki) przewiduje na zgłoszenie roszczeń Klientów aż 1 rok od daty wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej. Klienci mogli składać roszczenia u beneficjenta gwarancji, którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Przepisy nie określają, ile czasu ma ubezpieczyciel na weryfikację roszczeń i wyliczenie sum należnych Klientom. TU Europa dołożyło wszelkich starań, aby możliwie najszybciej, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i dbałości o interes Klientów, podzielić środki z gwarancji.

Przepisy precyzują natomiast termin realizacji wypłat dla Klientów. Ubezpieczyciel ma na to 30 dni od daty wydania dyspozycji przez beneficjenta gwarancji (marszałka województwa). TU Europa deklaruje, że zrealizuje przelewy w ciągu 7 dni od otrzymania dyspozycji”.

O komunikacie tym pisze również portal: TUR-INFO we wpisie pt. „Podział gwarancji dla klientów Sky Clubu dobiega końca” z następującym moim komentarzem:

Z prawa unijnego wynika jednoznacznie, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. Zgodnie z prawem unijnym klient powinien w takiej sytuacji odzyskać całość kwoty. Poza tym krytycznie należy odnieść się do samego terminu wypłat. Przepis na który powołują się w podobnych sprawach marszałkowie województw miał służyć zupełnie czemu innemu, niż to, do czego jest wykorzystywany. Nasze państwo zapewniało konsumentów (i… Komisję Europejską), że po nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z kwietnia 2010 r. klienci są już chronieni „w pełni”. Termin roczny oznaczał po prostu, że jeżeli klient jest poszkodowany w takiej sytuacji, to ma rok czasu aby wystąpić ze swoim roszczeniem. Z żadnego przepisu ustawy ani rozporządzenia nie wynikało, że zwrot może nie być pełny. Po prostu takiej sytuacji nie uwzględniono. Jest więc pewnym „naciąganiem” twierdzenie, że słusznie czekano ponad tok na te wypłaty. Z orzecznictwa unijnego wynika też, że w takiej sytuacji poszkodowani klienci mają co do zasady roszczenie o odszkodowanie względem danego państwa członkowskiego w związku z nieprawidłową implementacją unijnej dyrektywy”.

Piotr Cybula