Daily Archives: 3 stycznia, 2014

Marszałek Województwa Wielkopolskiego przegrał sprawę ze Skarbem Państwa

Jak podaje Gazeta pl. Poznań, 30 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo marszałka województwa wielkopolskiego o zwrot kosztów, które marszałek wyłożył na sprowadzenie do kraju poszkodowanych klientów niewypłacalnego biura podróży Alba Tour.

Środki te zostały wydane na sprowadzenie w lipcu 2012 roku 300 turystów wspomnianego biura podróży.

Jak podaje Gazeta.pl, w odpowiedzi na wyrok rzecznik urzędu marszałkowskiego wydał oświadczenie: „W ocenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nie do przyjęcia jest stanowisko sądu, iż sprowadzenie w lipcu 2012 r. do kraju klientów biura (…) miało polegać na wybiórczym sprowadzeniu części klientów w ramach kwoty zabezpieczenia, z jednoczesnym pozostawieniem za granicą klientów, których sprowadzenie nie mieściło się w tej kwocie ubezpieczenia. W sytuacji niewypłacalności biura podróży priorytetem winno być bezpieczne sprowadzenie do kraju wszystkich klientów biura podróży, i to bez względu na istniejące w tej materii luki systemowe”. Wyrok nie jest prawomocny. Marszałek zamierza złożyć apelację.

 

 

Komunikat dla klientów MATI WORLD HOLIDAYS i AQUAMARIS SA

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 15 listopada 2013 r. zamieszczony został następujący komunikat w sprawie klientów MATI WORLD HOLIDAYS i AQUAMARIS SA:

W związku z zakończeniem terminu składania roszczeń: MATI WORLD HOLIDAYS Sp. z o.o.: 26 października 2013 r. oraz AQUAMARIS SA: 16 września 2013 r. z tytułu niezrealizowanych umów o świadczenie usług turystycznych Marszałek Województwa Śląskiego informuje, że kompletna dokumentacja stanowiąca podstawę wyliczenia przez gwaranta należnych kwot poszkodowanym klientom została przekazana ubezpieczycielowi (na podstawie §5 ust. 4 i 5 umowy gwarancji ubezpieczeniowej TU Signal Iduna oraz TU Europa).

Po otrzymaniu dokonanego przez gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom, beneficjent (Marszałek Województwa Śląskiego) wyda dyspozycję wypłaty środków, a gwarant dokona wypłat należnych kwot bezpośrednio klientom biura podróży, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z § 5 ust. 6 umowy gwarancji ubezpieczeniowej za prawidłowe rozliczenie środków z gwarancji odpowiada gwarant.

Ponadto przypomina się, że Marszałek Województwa nie dokonuje wyliczenia wysokości sumy gwarancyjnej umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Dokonuje tego gwarant zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów dostarczonych przez organizatora turystyki. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, stanowiących podstawę wyliczenia wysokości sumy gwarancji przez gwaranta.

Źródło: UMWŚ

Komunikat dla poszkodowanych klientów biura podróży OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 3 stycznia 2014 r. zamieszczony został następujący komunikat dot. biura podróży OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o.:

Dnia 15 listopada 2013r. Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika OK SERVICES TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Piastowska 2 obejmującej likwidację majątku, sygn. Akt VI GU 58/13.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu, wzywa się wierzycieli, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na dzień ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z art. 239 PrUiN zgłoszona wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma zgłaszający wierzytelność powinien dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenie odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który składa wierzytelność.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać zgodnie z art. 240 PrUiN:

  1. Imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę
  2. Określenie wierzytelności wraz z należnościami obocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej
  3. Dowody stwierdzające istnienie wierzytelności
  4. Kategorię, do której wierzytelności ma być zaliczona
  5. Zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia
  6. W razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu
  7. Stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać we wskazanym powyżej terminie na adres:

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
Wydział VI Gospodarczy
Sędzia Komisarz SSO Piotr Knapik
43-300 Bielsko Biała ul. Bogusławskiego 24

W zgłoszeniu wierzytelności należy powołać się na sygnaturę akt VI GUp 27/13

Telefon 33/4997 963 referat upadłości VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Źródło: UMWŚ