Interpelacja poselska w związku z czynnościami grupy antyterrorystycznej w hotelu

Znalezione na stronie sejmowej:

Interpelacja nr 26207

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie odpowiedzialności służb specjalnych i mundurowych za szkody wyrządzone podczas prowadzenia czynności służbowych

   Szanowny Panie Ministrze! Dnia 30 stycznia br. w godzinach wieczornych do hotelu Formuła w Koszalinie wtargnęła grupa antyterrorystów, pytając o konkretnego mężczyznę, który był gościem w tym hotelu. Aby zatrzymać gościa hotelowego, funkcjonariusze zniszczyli petardą drzwi do jego pokoju. Wychodząc z hotelu, zostawili adres komendy w Gdańsku, którą ich zdaniem właściciel hotelu miał obciążyć kosztami naprawy zniszczeń. Właściciel hotelu wymienił więc zniszczone drzwi i wysłał rachunek pod wskazany przez funkcjonariuszy adres. Jednak zamiast zadośćuczynienia właściciel hotelu otrzymał odpowiedź, w której stwierdzono, iż brak jest przesłanek uzasadniających jego prośbę, i zwrócono mu rachunek. Szef gdańskiej komendy, który udzielił hotelarzowi odpowiedzi, wyraźnie podkreślił, że odmawia dobrowolnej zapłaty żądanej kwoty (635,00 zł), ponieważ funkcjonariusze działali zgodnie z prawem.

Straty, jakie poniósł właściciel hotelu, to nie tylko koszt naprawy drzwi. Pokój, w którym przebywał zatrzymany mężczyzna, był przez kilka dni wyłączony z użytkowania. Nie uregulowano również rachunku za jego pobyt, a kilkoro wystraszonych gości zrezygnowało z pobytu.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

Dlaczego przedsiębiorca ma ponosić koszty działań Policji za szkody, które spowodowali funkcjonariusze?

Czy Pan Minister podejmie działania, aby uregulować należność za spowodowane straty?

Z poważaniem

Poseł Stanisław Wziątek

Połczyn-Zdrój, dnia 2 maja 2014 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – z upoważnienia ministra – na ponowną interpelację posła Stanisława Wziątka

na interpelację nr 26207

w sprawie odpowiedzialności służb specjalnych i mundurowych za szkody wyrządzone podczas prowadzenia czynności służbowych

   Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 14 lipca 2014 r. (sygn. SPS-023-26207p/14) dotyczącego ponownej interpelacji posła na Sejm RP pana Stanisława Wziątka w sprawie odpowiedzialności służb specjalnych i mundurowych za szkody wyrządzone podczas prowadzenia czynności służbowych pragnę po raz kolejny podkreślić, że czynności związane z zatrzymaniem osoby we wskazanym w wystąpieniu hotelu były realizowane zgodnie z uprawnieniami Policji wynikającymi z art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) oraz z art. 244 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Ponadto wejście do pokoju hotelowego było realizowane w ramach czynności niecierpiących zwłoki, zgodnie z art. 220 § 3 K.p.k., a protokół z przedmiotowego przeszukania zatwierdził prokurator.

Jak wskazano we wcześniejszej odpowiedzi, stosownie do art. 417 Kodeksu cywilnego za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. W świetle powyższego przepisu przy przyjęciu zgodnego z prawem działania funkcjonariuszy Policji, w ramach uprawnień wynikających z art. 14 i art. 15 ustawy o Policji, wyłączona jest odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w związku z działaniami policjantów podjętymi w dniu 30 stycznia 2014 r. w hotelu wskazanym w wystąpieniu.

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że przy wyłączeniu odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 417 § 1 K.c. poniesiona szkoda winna być dochodzona na podstawie zasad ogólnych Kodeksu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa regulującymi odpowiedzialność deliktową. Zgodnie bowiem z art. 415 K.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W tym miejscu warto nadmienić, iż w myśl art. 441 § 1 K.c. jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Na marginesie pragnę jedynie dodać, że odpowiedzialność Skarbu Państwa mogłaby ewentualnie zaistnieć w sytuacji wyrządzenia szkody na osobie w ramach zgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej. Stosownie bowiem do art. 4172 K.c. jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu

Grzegorz Karpiński

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2014 r.

2 responses to “Interpelacja poselska w związku z czynnościami grupy antyterrorystycznej w hotelu

  1. Grupa TERRORYSTYCZNA… Przejęzyczenie to czy też jakowyś podtekst?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s