Daily Archives: 1 marca, 2011

Decyzja Prezesa UOKiK w związku z działalnością „Manor Hotel” w Olsztynie

Decyzją z 28 stycznia 2011 r. Prezes Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Małgorzaty Pokrzywnickiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Turystycznych „POK-TOURIST” w Olsztynie, w ramach której m.in. prowadzony jest w Olsztynie przy ul. Kanarkowej 47 obiekt o nazwie „Manor Hotel” polegające na bezprawnym stosowaniu, w odniesieniu do w/w obiektu, nazwy „hotel” będącej nazwą prawnie chronioną bez wymaganej prawem decyzji właściwego organu administracji publicznej o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, co narusza przepis art. 43 ust.1 w zw. z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j.: Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z pózn. zm.) oraz art. 5 ust.1 i 2 pkt 1 w zw. z art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazuje się zaniechanie jej stosowania.

W związku ze stwierdzeniem stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów, Prezes UOKiK nakazał Małgorzacie Pokrzywnickiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Turystycznych „POK-TOURIST” w Olsztynie jednokrotną publikację powyższej sentencji  decyzji w piątkowym wydaniu gazety lokalnej, na stronach poświęconych wiadomościom z Olsztyna, w ramce czcionka nie mniejsza jak 5 mm, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, na koszt ww. przedsiębiorcy.

Prezes UOKiK odstąpił w tej sprawie od wymierzenia przedsiębiorcy kary finansowej. Przyczyną jej niewymierzenia był stan trwałej niewypłacalności, przedsiębiorca ten posiada ponad 10 mln długów, co w praktyce doprowadza do umarzania postępować egzekucyjnych.