Daily Archives: 21 marca, 2011

Czy przepisy regulujące zabezpieczenie finansowe biur podróży są zgodne z dyrektywą 90/314 (krytyczna opinia studentki UJ)?

Jednym z celów ostatniej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych było dostosowanie przepisów dotyczących zabezpieczenia finansowego biur podróży do dyrektywy 90/314.

Czy cel ten został zrealizowany? Zdania są podzielone.

Poniżej przedstawiam opinię Olgi Sachanbińskiej, studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawioną w referacie pt. Ubezpieczenia w turystyce – dyskusja wokół systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego podczas konferencji zorganizowanej w dniach 4-5 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją:

System zabezpieczeń finansowych w obecnym kształcie nie zapewnia klientom dostatecznej ochrony przed upadłością biura podróży. Próba dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych, w postaci znacznego podwyższenia stawek sum gwarancyjnych zabezpieczeń, nie służy ani polskim przedsiębiorcom turystycznym, ani konsumentom. Co więcej, Polska jest nadal narażona na zarzuty ze strony Komisji Europejskiej. Rozwiązaniem powinno być utworzenie uzupełniającego funduszu gwarancyjnego (i obniżenie obowiązujących obecnie stawek), nie wiadomo jednak, kiedy możemy spodziewać się zapowiedzianej ustawy wprowadzającej tę instytucję.

Stanowisko to zostanie szczegółowo uzasadnione w przygotowywanej publikacji pokonferencyjnej.

dr Piotr Cybula