Daily Archives: 7 marca, 2011

O dwóch „rejestrach” prowadzonych przez Ministra Sportu i Turystyki, czyli o różnicy między teorią a praktyką

Ostatnia ustawa nowelizująca ustawę o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 r. nałożyła na Ministra Sportu i Turystyki obowiązek prowadzenia na swojej stronie internetowej Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.

Zgodnie z art. 24 ust. 13 u.u.t.:

Na podstawie informacji o dokonanych wpisach do rejestru organizatorów szkoleń przekazywanych drogą elektroniczną przez marszałków województw, na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki zamieszcza się Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.

Choć nowelizacja ustawy weszła w życie 17 września 2010 r. (ponad pięć miesięcy temu) wykaz ten w dalszym ciągu nie jest prowadzony. Na stronie tej nie znajdziemy też jakiejkolwiek informacji o przyczynach tego opóźnienia.

Znajduje się tam informacja, że publiczny dostęp jest możliwy jedynie do dwóch rejestrów, tj.:

1. Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

2. Ewidencji Obiektów Hotelarskich.

Sytuacja ta jest diametralnie odmienna w stosunku do ewidencji obiektów hotelarskich. W przypadku wykazu organizatorów szkoleń rejestr jest przewidziany w ustawie, ale w praktyce (na razie) nie ma go. W przypadku rejestru obiektów hotelarskich, rejestr w ustawie (przed ostatnią nowelizacją) nie był przewidziany, ale Minister Sportu i Turystyki jednak go prowadził.

Obecnie po „kliknięciu” na adres strony internetowej, Ewidencja Obiektów Hotelarskich „zamienia się” na „Internetową Ewidencję Obiektów Hotelarskich”. Ostatnia nowelizacja nałożyła na MSiT obowiązek prowadzenia Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, a nie Ewidencji Obiektów Hotelarskich, czy Internetowej Ewidencji Obiektów Hotelarskich. Taka też nazwa powinna być więc stosowana na stronie internetowej dla tego publicznego rejestru.

Jako obywatel oczekiwałbym wyjaśnienia na stronie internetowej MSiT dlaczego wskazany wyżej rejestr organizatorów szkoleń nie jest jeszcze prowadzony. Takie podmiotowe traktowanie niewątpliwie przyczyniałoby się do szacunku dla prawa tak potrzebnego w naszym Państwie.

dr Piotr Cybula

PIT zapowiada opublikowanie „Białej Księgi” w związku z ustawą o usługach turystycznych

Jak informuje Polska Izba Turystyki, dnia 21 lutego w Racławicach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki. Podczas tego spotkania m.in. przyjęto dokument „Biała Księga PIT” w temacie działań związanych z przebiegiem przygotowań do uchwalenia nowelizacji Ustawy o Usługach Turystycznych oraz dokumentów w postaci rozporządzeń. Wskazano tam jednocześnie:

„UWAGA: Pełny tekst wraz z załącznikami na stronie http://www.pit.org.pl od 25 lutego br.”

Do dnia dzisiejszego (7 marzec 2001 r.) nie został on jednak zamieszczony na tej stronie.

Klauzula biura podróży Balkan Express w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 28 lutego 2011 r. do rejestru klauzul niedozwolonych wpisał następującą klauzulę:

Milan Prokić – Biuro Podróży Balkan Express z siedzibą w Rzeszowie
„Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy, strony poddają właściwemu rzeczowo sądowi w Rzeszowie”

Klauzule tego rodzaju były już wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych kilkadziesiąt razy. Jest to chyba klauzula najczęściej zaskarżana z klauzul stosowanych przez biura podróży.

Wskazana wyżej klauzula w dalszym ciągu widnieje w proponowanych przez tego przedsiębiorcę warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych (stan na dzień 7 marca 2011 r.). Ponadto w dokumencie tym można znaleźć co najmniej kilka innych klauzul, które bez wątpienia stanowią niedozwolone postanowienia umowne.