Monthly Archives: Październik 2011

Klauzule biura podróży Damptour w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2543
Damptour Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
„Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie, lub osoby współtowarzyszące szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel, autokar, prom itp.).”

Numer wpisu: 2542
Damptour Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
„Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję.”

Klauzule biura podróży Ondraszek w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienia:

Numer wpisu: 2541
Andrzej Słota – Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek z siedzibą w Cieszynie
„Reklamacje dotyczące realizacji imprezy turystycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy pod warunkiem, że zostały na miejscu potwierdzone na piśmie przez pilota lub rezydenta w czasie trwania imprezy. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania”

Numer wpisu: 2540
Andrzej Słota – Biuro Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek z siedzibą w Cieszynie
„W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie BIURA (…) Uczestnik jest zobowiąany do zapłaty kary umownej (z zastrzeżeniem pkt. 6), której wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:
a) 20 % ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
b) 30 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 30-21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
c) 50 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 20-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
d) 90 % ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy,
e) 90 % ceny imprezy przy rezygnacji w dniu wyjazdu lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki”

Klauzula biura podróży CYKLOTRAMP w rejestrze klauzul niedozwolonych

19 września 2011 r. Prezes UOKiK wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące postanowienie:

Numer wpisu: 2527
Maciej Gościniak – CYKLOTRAMP Biuro Turystyczno-Usługowe z siedzibą w Krakowie
„Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen imprezy w przypadku skokowego wzrostu cen: np. transportu, paliw, ceł, podatków lub kursów walut, nie później jednak, niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy”

IFTTA: yet another reference for preliminary ruling challenging „Sturgeon” (Germany)

In a reference for a preliminary ruling from the Landgericht Köln lodged on 5 August 2011 the ECJ is asked the following question:

  • Is it compatible with the principle of the separation of powers in the European Union if, in order to remedy what would otherwise be unequal treatment, Regulation No 261/2004 is interpreted as meaning that a passenger who is affected by a mere delay of more than three hours is entitled to compensation under Article 7 of the Regulation, although the Regulation provides for this only in the case of denied boarding or cancellation of the booked flight but, in the event of delay, restricts the passenger’s claims to assistance under Article 9 of the Regulation and, if the delay is for more than five hours, also assistance under Article 8(1)(a) of the Regulation?

The reference follows similar motions by other courts to challenge the ECJ’s Sturgeon judgement.

Case C-413/11 – Germanwings GmbH v Amend

Source: IFTTA (by: Michael Wukoschitz)

RP: Górale szykują pozew zbiorowy o zwrot hal

Złożenie pozwu zbiorowego o unieważnienie decyzji wywłaszczających górali z gruntów położonych w Tatrach zapowiedziała w Zakopanem Zofia Stachoń-Bigos, szefowa Stowarzyszenia Właścicieli i Współwłaścicieli Wywłaszczonych Hal i Polan w Tatrach – więcej w opublikowanym w Rzeczpospolitej artykule Górale szykują pozew zbiorowy o zwrot hal.

Orzeczenie TS UE w sprawie rozporządzenia 261/2004 (Aurora Sousa Rodríguez i in. przeciwko Air France S.A.)

Case C‑83/10, 13 October 2011

1. ‘Cancellation’, as defined in Article 2(1) of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, must be interpreted as meaning that, in a situation such as that at issue in the main proceedings, it does not refer only to the situation in which the aeroplane in question fails to take off at all, but also covers the case in which that aeroplane took off but, for whatever reason, was subsequently forced to return to the airport of departure where the passengers of the said aeroplane were transferred to other flights.

2. The meaning of ‘further compensation’, used in Article 12 of Regulation No 261/2004, must be interpreted to the effect that it allows the national court to award compensation, under the conditions provided for by the Convention for the unification of certain rules for international carriage by air or national law, for damage, including non-material damage, arising from breach of a contract of carriage by air. On the other hand, that meaning of ‘further compensation’ may not be the legal basis for the national court to order an air carrier to reimburse to passengers whose flight has been delayed or cancelled the expenses the latter have had to incur because of the failure of that carrier to fulfil its obligations to assist and provide care under Article 8 and Article 9 of Regulation No 261/2004.

Czy warunki zwrotu opłaty mogą polegać na braku zwrotu, czyli o (nie)zwracaniu opłat za nieprzystąpienie do egzaminu na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz za sprawdzenie znajomości języka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek pobiera się opłaty. W zawartych w tej ustawie upoważnieniu do wydania rozporządzenia w tym zakresie wskazano wyraźnie, że rozporządzenie powinno określać m.in. warunki zwrotu wniesionych opłat w wypadku nieprzystąpienia do egzaminu.

Z kolei z rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wynika, że Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.

Czy w ten sposób prawidłowo odczytano wolę  ustawodawcy? Stwierdzenie, że opłaty się nie zwraca logicznie rzecz biorąc nie jest określeniem warunków zwrotu.

dr Piotr Cybula

MSiT: Nowa umowa turystyczna z Grecją

W dniu 5 października br., w Krakowie została podpisana umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie turystyki. Ze strony polskiej umowę podpisała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, ze strony greckiej wiceminister kultury i turystki George Nikitiades. Umowa międzyrządowa o współpracy w dziedzinie turystyki zastąpi, obowiązującą dotychczas, umowę między Głównym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Narodową Organizacją Turystyczną Republiki Grecji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną 26 stycznia 1977 r. w Atenach. Poza podniesieniem rangi powiązań obu krajów w zakresie turystyki, umowa zawiera postanowienia dostosowane do obecnych realiów, m.in. dotyczące promocji inwestycji turystycznych, powoływania ośrodków informacji turystycznej, współpracy w ramach międzynarodowych organizacji turystycznych. Umowy o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisywane przez rządy, w dobie gospodarki rynkowej, mają na celu podkreślenie woli obu stron rozwijania wzajemnych kontaktów w ramach tej ważnej gałęzi gospodarki narodowej. Tworzą odpowiedni klimat, ale nie mają za zadanie zastąpić podmiotów turystycznych, działających na obu rynkach.

Źródło: informacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

Kontrowersje z opłatą za wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Większość urzędów marszałkowskich na swoich stronach internetowych informuje, że z tytułu wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek pobierana jest opłata w wysokości 17 zł (na podstawy ustawy o opłacie skarbowej z 2006 r.). Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku województwa łódzkiego. Na stronie internetowej tego urzędu marszałkowskiego (także na stronie BIP), czytamy, że opłaty te wynoszą:

1. Opłata za jednorazowe pozwolenie wynosi 82 zł.

2. Opłata za stałe pozwolenie wynosi 616 zł.

Wystąpiłem z zapytaniem do urzędu jaka jest podstawa tych opłat.

Piotr Cybula

„Przewodnictwo w prawodawstwie polskim i europejskim” – seminarium (Kraków, 10 grudzień 2011 r.)

10 grudnia w Krakowie odbędzie się seminarium pt.
Przewodnictwo w prawodawstwie polskim i europejskim.
Jego organizatorami są: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oraz Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich LIDER.
Celem spotkania jest ukazanie regulacji prawnych związanych z organizacją przewodnictwa w Polsce i w wybranych regionach Unii Europejskiej.

Program:

· Charles Lehman (Szwajcaria, członek Zarządu UIMLA) – Międzynarodowi przewodnicy górscy – prawdy, mity i perspektywy
· Hanna Zawistowska (Katedra Turystyki SGH, Warszawa) – Przewodnictwo w prawodawstwie unijnym
· Marian Bilačič (Prezes Słowackiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych, Bratysława) – Europejskie i światowe organizacje przewodnickie
· Krzysztof Mikucki (Prezes Koła Przewodników Turystycznych im. Antoniego Mizi w Bytomiu) – Szkolenie kadry przewodnickiej w Polsce w świetle aktualnych przepisów
· Piotr Cybula (Katedra Polityki Turystycznej, AWF, Kraków) – Oprowadzanie wycieczek w górach przez przewodników górskich a problem bezpieczeństwa ich uczestników

Prowadzenie: Tomasz Popiołek (Kraków)

Organizatorzy zapraszają: reprezentantów uczelni z kierunkami turystycznymi, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, w których funkcjonują komisje egzaminacyjnej dla przewodników,
przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, przedstawicieli stowarzyszeń przewodnickich, przedstawicieli parków narodowych.
Spotkanie rozpocznie się o g. 11.00.
Miejsce: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, ul. Jagiellońska 6, sala 6.

dr Piotr Cybula